Vidareutdanning (bachelornivå)

Religion, livssyn og etikk - opne emner, nettstudium

Deltid, Heiltid, Nettstudium

Kompetanse i religion, kultur, livssyn og historie er aktuelt og etterspurd i samfunnet. I skulen, i kyrkja, innanfor helsesektoren, i media og andre offentlege og private samanhengar trengst menneske som har kunnskapar og innsikt i religions- og livssynsspørsmål, og som har dugleik i å formidle denne kunnskapen.

Studiet har ei avgift på kr 16 000 (kr 4 000 pr.emne) + semesteravgift.

Søk studieplass!

Søknadskode : 4140

Info og frister

Varigheit Inntil 4 semester (2 år)

Studiepoeng 60

Start Haust Vår

Søknadsfrist Løpande opptak

Studieinnhald

Studiet gir deg kunnskap om og forståing for religiøse tekstar, om historia til kristendommen og andre religionar og livssyn, og om korleis desse tradisjonane står fram i dag. Det er sett saman av fire emne, kvart på 15 studiepoeng:

  • REL 111N-AVG Bibelen – tekst og tolking
  • REL 112N-AVG Religion og livssyn
  • REL 113N-AVG Tru og tradisjon
  • REL 114N-AVG Religions- og livssynsundervisning i eit fleirkulturelt samfunn

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga er nettbasert og organisert etter ein fastlagt kalender for leksjonar, kunnskapsprøver og innleveringar. Fristar for innlevering av oppgåver og plan for utlegging av leksjonar vert kunngjort ved semesterstart. Kontakt mellom student og faglærarar skjer på Fronter.

Les meir om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Aktuelle yrke og vidare studium

I kombinasjon med ei lærarutdanning vil studiet kvalifisere for undervisning i KRLE-faget i grunnskulen og i RE-faget i den vidaregåande skulen. Vidareutdanninga er også aktuelt for fleire yrkesgrupper som til dømes i helsesektoren, i media og i kyrkja.

Emna i studiet kan inngå som valfri del i ulike bachelorgradar ved Høgskulen i Volda og gir grunnlag for opptak til RLE fordjupingsstudium. 

Kontakt

For spørsmål om opptak:
Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
eller e-post 

For faglege spørsmål:
Bente Afset

Studieplan

Religion, livssyn og etikk, 4x15 stp, deltid, nettstudium

Studieprogram: 
Religion, livssyn og etikk, 4*15 stp nettstudium, deltid
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
60
Studielengd: 
4 semester
Kull: 
2017
Studieplassar: 
150
Studietype: 
Vidareutdanning (bachelornivå)
Organisering: 
Deltid
Opptakskrav: 

Generell studiekompetanse

Om studiet: 

Studiet gir grunnleggjande kunnskapar om religionar, livssyn, etikk og filosofi. Vidare gir studiet innsikt i religions- og livssynmangfaldet i Noreg, og er derfor viktig for fleire yrkesgrupper som møter slikt mangfald, t.d. i helsesektoren, i media og i kyrkja. Dei ulike emna i nettstudiet i Reliigon, livssyn og etikk kan innpassast i ulike bachelorgrader. Saman med praktisk pedagogisk utdanning (PPU) kan studiet kvalifisere for undervisning i KRLE i grunnskulen og i RE i vidaregåande skule. Ver merksam på at frå hausten 2019 vil det bli krevd masterutdanning for å få opptak til PPU. 

Læringsutbytte: 

Læringsutbyttet må sjåast i samanheng med innhald og arbeidsmåtar i emna. I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram:

Kunnskapar: 
  • grunnleggjande kunnskapar om religionar, livssyn, etikk og filosofi
  • grunnleggjande forståing for kva religiøs tru, livssyn, etikk og filosofi har å seie for einskildmenneske og for samfunnet
  • kunnskap om religionsfaget i norsk skule
Ferdigheiter: 
  • analytisk kompetanse i å tolke tekster og andre kulturuttryk
  • kan uttrykkje denne kunnskapen skriftleg
Generell kompetanse: 
  • Studenten kan bruke kunnskapar og ferdigheiter sjølvstendig i utdannings- og yrkessamanheng
Organisering og arbeidsmåtar: 

Studiet består av fire obligatoriske emne. Studiet er heilt nettbasert og kontakt med faglærarar, undervisning, arbeidskrav og leksjonar foregår i Canvas.

Navn: 
Religion, livssyn og etikk 4x15 stp, nettstudium, deltid, oppstart haust
Emne2017 Haust2018 Vår2018 Haust2019 Vår
Vel eit emne kvart semester:
15151515
 
1515
 
1515
 
1515
 
1515
Navn: 
Religion, livssyn og etikk 4x15 stp, nettstudium, deltid, oppstart vår
Emne2018 Vår2018 Haust2019 Vår2019 Haust
Vel eit emne kvart semester
15151515
 
1515
 
1515
 
1515
 
1515
Praksis: 

Det er ikkje knytt praksis til dette studiet.

Kostnader: 

Studiet er delfinansiert med studieavgift, kr 16 000 (kr 4000 pr. emne) + semesteravgift.

Evaluering og kvalitetssikring : 

Emnet vert evaluert i samsvar med HVO sitt kvalitetssikringssystem. (http://www.hivolda.no/hivolda/om-hogskulen/kvalitetsarbeid)

Ansvarleg: 
Bente Afset tlf. 70075107 e-post ba@hivolda.no