Realfag i barnehagen

Kompetanse for kvalitet Vidareutdanning (bachelornivå)

Vidareutdanninga er retta mot realfaglege tema i barnehagen for å auke barnehagelærarar sin kompetanse innanfor desse fagområda. Det vert sett fokus på å legge til rette for at borna får erfaringar innanfor matematikk og naturfag.  

Studentane skal kartlegge kva plass realfaga har i leike- og læringsmiljøa i eigen barnehage, og arbeide med å utvikle desse. Det er eit mål å vidareutvikle moglegheitene for oppdaging og utforsking i lag med barna, både ute og inne. Teknologi og programmering i barna sitt leike- og læringsmiljø er også ein viktig del av studiet. Nokre av arbeidskrava skal gjennomførast saman med kollegaer og barn i barnehagen. Det er difor eit vilkår at studentane har moglegheit til dette.

Les meir i studieplanen.

Utdanninga er eit tilbod under satsinga Kompetanse for kvalitet frå Utdanningsdirektoratet (UDIR) når det gjeld vidareutdanning for lærarar og skuleleiarar. 

 • Deltid, Nettstudium
 • Varigheit 2 semester (1 år)
 • 30 studiepoeng
 • Start haust
  Søknadsfrist 20.08.2021
 • Opptakskrav

  Fullført barnehagelæararutdanning / førskulelærarutdanning

 • Studieplan

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga er nettbasert. Gjennomføring av alle leksjonane med tilhøyrande aktivitetar er obligatorisk. Desse aktivitetane kan til dømes vere å dele erfaringar og observasjonar frå barnehagen, samle materiale, delta i diskusjonar og gi tilbakemeldingar til medstudentar.

Studentane må levere og få godkjent tre skriftlege arbeidskrav.

Nokre av arbeidskrava skal gjennomførast saman med kollegaer og barn i barnehagen. Det er difor eit vilkår at studentane har moglegheit til dette. Det kan også vere aktuelt å gjennomføre nettmøte der studentane deltek til oppsett tid. Eventuelle tidspunkt for dette vil bli fastsett i samråd med studentane.

Studentane skal levere ei individuell semesteroppgåve på 2000 til 2500 ord.

Aktuelle yrke og vidare studium

Vidareutdanninga gir etterspurd realfagleg kompetanse til barnehagelærarar som ønskjer å legge til rette for at born skal få erfaringar innanfor matematikk og naturfag.

Oppstart

Første nettleksjon er tilgjengeleg i canvas i midten av august. For å få tilgang må du vere registrert som student og ha betalt semesteravgift (sjå hivolda.no). Du vil då få tilgang til Canvas, der all informasjon blir lagt ut. Lenke til Canvas finn du her.

Samlingsinformasjon/Samlingar

Det er ikkje samlingar i dette emnet, men ny nettleksjon annankvar veke.

Undervisningsstad

Dette er eit nettstudium, og all undervising skjer gjennom nettleksjonar.

Annan informasjon

Pensumliste blir publisert her

Studieplan

Realfag i barnehagen, Kompetanse for kvalitet

Studieprogram: 
Realfag i barnehagen, Kompetanse for kvalitet
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
30
Studielengd: 
2 semester
Kull: 
2021
Studieplassar: 
40
Studietype: 
Vidareutdanning (bachelornivå)
Organisering
Deltid
Opptakskrav

Fullført barnehagelærarutdanning eller tilsvarande.

Om studiet

Studiet handlar om realfaglege tema i barnehagen. I gjeldande planverk, Rammeplan for barnehagen, famnar dette fagområda tal, rom og form og natur, miljø og teknologi i tillegg til berekraftig utvikling.

Målet med studiet er at barnehagelærarar aukar kompetansen sin innanfor desse fagområda, og at dei saman med kollegaer i barnehagen skal setje fokus på realfag, og legge til rette for at borna får erfaringar innanfor matematikk og naturfag.  

Studentane skal kartlegge kva plass realfaga har i leike- og læringsmiljøa i eigen barnehage, og arbeide med å utvikle desse. Det er eit mål at studentane skal sjå og vidareutvikle moglegheitene for oppdaging og utforsking i lag med barna, både ute og inne. Studentane skal òg kunne reflektere over bruk av teknologi og programmering i barna sitt leike- og læringsmiljø.

Språk og kommunikasjon er ein viktig del, og særleg vil den utforskande og filosofiske samtalen få mykje rom. For dei yngste borna er særleg dei sanselege erfaringane sentrale i møte med matematiske omgrep og naturfaglege fenomen. Tilpassing med tanke på alder og utvikling hos barna vil bli vektlagt, også med tanke på barn med særskilte behov. Realfaga blir slik sett i ein heilskap og i eit mangfald. Det vil bli lagt vekt på tverrfagleg tenking, med heile barnet som utgangspunkt.  

Utvikling av profesjonsfagleg digital kompetanse vil vere ein naturleg del av studiet, både gjennom organisering og arbeidsmåtar i studiet og gjennom undervisning og oppgåver knytt til teknologi og programmering i barnehagen.

Læringsutbytte

I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram:

Kunnskapar

Studenten har kunnskap om

 • utforsking og problemløysing
 • berekraft
 • modellar og modellering
 • klassifisering og sortering
 • utvikling av forståing av tal, rom, form
 • fysiske fenomen i kvardagen, som til dømes lys, lyd og elektrisitet
 • universet, solsystemet, månen og jorda
 • eigenskapar til nokre kjemiske stoff i kvardagen, og bruken av desse
 • anatomien og fysiologien til menneske og dyr
 • biologisk mangfald og økologi
Ferdigheiter

Studenten kan

 • legge til rette for utforskande aktivitetar
 • gjennomføre matematiske samtalar
 • legge til rette for bruk av nærmiljøet i realfaglege aktivitetar
 • vurdere praksis og aktivitetar i barnehagen knytt til berekraftig utvikling
 • legge til rette for utforsking av og gjennom sanseerfaringar
 • legge til rette for aktivitetar med teknologi og programmering
 • gjere naturfaglege observasjonar og undersøke både flora og fauna, ulike landskapselement og naturfenomen
Generell kompetanse

Studenten kan

 • kommunisere og drøfte fagleg-pedagogiske problemstillingar knytt til realfaga med personalet, føresette og eksterne samarbeidspartnarar og vere pådrivar for arbeid med desse faga i barnehagen
 • dokumentere og evaluere arbeid med realfaga i barnehagen, og ta på seg leiaransvar for utviklings- og kvalitetsarbeid i desse
 • vere ein ressurs knytt til realfaglege aktivitetar og delta i barnehagefaglege diskusjonar knytt til realfaga
Organisering og arbeidsmåtar

Studiet Realfag i barnehagen er organisert som eit nettstudium, med leksjonar som skal vere gjennomført innan gitte tidsfristar. Detaljert informasjon og fristar vert presiserte i semesterplanen. Arbeidsmåtane i studiet inkluderer sjølvstudium, studentsamarbeid gjennom digitale medium og aktivitetar med barn og vaksne i barnehagen.

Navn: 
Realfag i barnehagen, Kompetanse for kvalitet
Ansvarleg
Beate Krøvel Humberset, T: 70 07 53 15 E: beate.krovel.humberset@hivolda.no
 • Deltid, Nettstudium
 • Varigheit 2 semester (1 år)
 • 30 studiepoeng
 • Start haust
  Søknadsfrist 20.08.2021
 • Opptakskrav

  Fullført barnehagelæararutdanning / førskulelærarutdanning

 • Studieplan
Stengt for søking

Søknadskode : 4399

Spørsmål? Kontakt oss

Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post

Kontakt