Programmering, 5. - 10. årssteg

Kompetanse for kvalitet Vidareutdanning (bachelornivå)

Vidareutdanninga er tilrettelagt for lærarar utan erfaring i programmering. Målet er å gi kompetanse i programmering og didaktikk for bruk i ulike fag på 5.-10. årssteg. Ein viktig del av studiet er tekstbasert programmeringsspråk og koding med ulike fysiske objekt relevant for eigen praksis. 

Du skal mellom anna få kompetanse til å planlegge, gjennomføre og vurdere eiga undervising på fagfeltet, samt kunne nytte ulike verktøy til programmering. I studiet vil det også bli fokusert på samfunnsperspektivet og etiske vurderingar.

All undervisning, rettleiing og vurderingsordningar i utdanninga er nettbaserte.

Utdanninga er eit tilbod under satsinga Kompetanse for kvalitet frå Utdanningsdirektoratet (UDIR) når det gjeld vidareutdanning for lærarar og skuleleiarar. 

 

 • Deltid, Nettstudium
 • Varigheit 2 semester (1 år)
 • 15 studiepoeng
 • Start haust
  Application period 01.02.2022 - 01.03.2022
 • Opptakskrav

  Fullført grunnskulelærarutdanning eller tilsvararande.

 • Studieplan

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

All undervisning og rettleiing er nettbasert. Sidan studentane på studiet er lærarar i skulen, vert utprøving og progresjon integrert i eigen praksis og tilpassa skulane sine årsplanar.

Studenten skal levere ei vurderingsmappe med utvalde arbeid frå heile semesteret. Vurderingsmappa skal leverast elektronisk.

Aktuelle yrke og vidare studium

Vidareutdanninga gir etterspurd kompetanse i programmering og didaktikk til lærarar for bruk i ulike fag på 5.-10. årssteg. 

Studieplan

Programmering, 5.-10. trinn, Kompetanse for kvalitet

Studieprogram: 
Programmering, 5.-10. trinn, Kompetanse for kvalitet
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
15
Studielengd: 
2 semester
Kull: 
2021
Studieplassar: 
50
Studietype: 
Vidareutdanning (bachelornivå)
Organisering
Deltid
Opptakskrav

Fullført lærarutdanning. 

Om studiet

Studiet er tilrettelagt og reservert for lærarar som er tekne opp gjennom Kunnskapsdepartementet si satsing Kompetanse for kvalitet. 

I studiet får studentane, uavhengig av tidlegare erfaring, utvikle kompetanse til å planleggje, gjennomføre og evaluere undervisningsopplegg som gir elevane grunnleggjande ferdigheiter i programmering. Studiet gir gode høve til å utvikle eigen kompetanse i programmering og didaktikk, og det å integrere programmering i ordinære undervisningsfag. 

Hovudfokuset ligg på korleis ein kan arbeide praktisk med programmering i grunnskulen, med fordjuping i verktøy og metodar relevante for 5.-10.trinn.  Studentane får erfaring med metodar for å utvikle algoritmisk tenking utan digitale verktøy, og med visuelle og tekstbaserte programmeringsspråk. Programmeringa går føre seg på nettbrett, PC og med mikrokontrollerar som t.d. Micro:bit og Arduino.   

Gjennom studiet skal studenten tileigne seg eit didaktisk og fagleg grunnlag for å kunne planleggje, organisere, tilpasse, gjennomføre og evaluere ulike læreprosessar i programmering for elevar på 5.-10. steg. Studenten skal få kompetanse til å undervise i og integrere programmering i skulen. 

Læringsutbytte

I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studium:

Kunnskapar

Kandidaten skal kunne 

 • vise forståing for programmeringa si nytte i skule og samfunn 
 • vise forståing for diskursen om modellering, algoritmisk tenking og programmering i skulen 
 • vise forståing for algoritmar og datastrukturar 
 • gjere greie for prinsippa i objektorientert programmering 
 • vise forståing for omgjering av problem til delproblem, og vurdere når det er føremålstenleg å løyse disse digitalt. 
 • vise forståing for grunnleggande element i eit programmeringsspråk 
 • gjere greie for ulike programmeringsverktøy og programmeringsspråk til bruk i skulen 
 • gjere greie for ulike didaktiske tilnærmingar til programmering,  både generelt og knytt til grunnskulen sine fag 
 • gjer greie for korleis integrere prototyping med mikrokontrollar i læringsarbeidet 
Ferdigheiter

Kandidaten skal kunne 

 • utforme algoritmar og pseudokode, generalisere og tilpasse eksisterande algoritmar og kode 
 • lage program ved hjelp av visuell- og tekstbasert programmering 
 • kommentere, feilsøke og vidareutvikle program 
 • planleggje, gjennomføre og evaluere undervisning knytt til programmering 
 • integrere programmering i elevar sitt læringsarbeid, og vurdere elevarbeid som inkluderer programmering med og utan mikrokontrollar
Generell kompetanse

Kandidaten skal kunne 

 • oppdatere seg fagleg og reflektere over eigen praksis 
 • arbeide sjølvstendig og saman med andre for å identifisere, analysere og løyse problem knytt til elevars læring og utvikling om programmering 
 • bidra til kritisk refleksjon over programmering i skulen 
 • bidra til å utvikle fagleg grunngjeven bruk av programmering i skulen 
 • reflektere over korleis programmering kan styrke samarbeid og djupnelæring, og stimulere entreprenørskap og kreativitet 
Organisering og arbeidsmåtar

Studiet er nettbasert. Vi legg opp til problembaserte og studentaktive arbeidsformer, individuelt og i grupper. Arbeidsoppgåver vil vere praksisnære, og relatert til læring og formidling. Emnet er organisert med ein kombinasjon av nettleksjonar og læringsressursar, øvingar og prosjektoppgåver. 

Navn: 
Programmering, 5.-10. trinn, Kompetanse for kvalitet
Krav til utstyr eller ferdigheiter

Studenten må ha tilgang til datamaskin med internett, nødvendig programvare og utstyr som webkamera, headset og mikrofon. Studenten må også ha tilgang til utstyr knytt til prototyping med mikrokontrollerar. Naudsynt utstyr vert gjort kjent ved semesterstart. 

Ansvarleg
Dekan
 • Deltid, Nettstudium
 • Varigheit 2 semester (1 år)
 • 15 studiepoeng
 • Start haust
  Application period 01.02.2022 - 01.03.2022
 • Opptakskrav

  Fullført grunnskulelærarutdanning eller tilsvararande.

 • Studieplan
Søk studieplass!

Søknadskode : 4203

Spørsmål? Kontakt oss

Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post

Kontakt