Vidareutdanning (masternivå)

Leiing og personalutvikling

Deltid, Samlingar

I vidareutdanninga vert teori og empiri om leiing kombinert med studentane sine eigne erfaringar med sikte på å kvalifisere dei som leiarar. Studiet er delt i tre tema som i hovudsak følgjer den mykje brukte inndelinga i strategisk, taktisk og operativ leiing.

Sjå pensumlista for "leiing og personalutvikling" her

 

Stengt for søking

Søknadskode : 4334

Info og frister

Varigheit 1 semester

Studiepoeng 15

Start Haust

Studieinnhald

Studentane skal gjennom studiet utvikle:

  • Heilskapleg forståing av leiingsfunksjonen i organisasjonar
  • Kritisk og konstruktiv forståing av korleis modellar og leiingsverktøy kan nyttast for å oppnå målretta utvikling
  • Praktisk og fagleg godt fundert handlingskompetanse i personalutvikling
  • Evne til sjølvstendig refleksjon og læring

Les meir om emnet her

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarande (minimum 180 stp.).

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga er samlingsbasert med ein kombinasjon av forelesingar, dialog, gruppearbeid, presentasjon og drøfting i plenum m.m. Det blir forventa at du driv sjølvstudium mellom samlingane og at dei leverer heimeoppgåver for kommentering. Du får tilgang til eit eige elektronisk klasserom (Canvas) der program for samlingar og førelesingar vert lagt ut. Canvas vert også brukt til oppgåveinnlevering og kommunikasjon med faglærar og medstudentar. Les om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Aktuelle yrke og vidare studium

Studiet gir aktuell kompetanse til leiarar innanfor offentleg og privar sektor. Det kan gjennomførast som frittståande vidareutdanning eller inngå som valfritt emne i master i Samfunnsplanlegging og leiing og master i Helse- og sosialfag - meistring og myndiggjering ved Høgskulen i Volda.

Kontakt

Emneansvarleg: Magnar Hjertenæs

Studiekoordinator: Gunnvor Bakke

Oppstart

Vi tek atterhald for endringar i tidspunkt og planar grunna Korona-restriksjonar eller føringar frå styresmaktene.

Les meir om studiestart her 

***

We reserve the right to make any changes in time and plans due to Corona restrictions or rulings by the government.
 
Read more about the semester start here 

 

Samlingar haust 2020: veke 37, 42 og 47.
Måndag er sjølvstyrt studiedag for førebuing, kollokvia og avtalt rettleiing. Tysdag-fredag er det organisert undervisning, alle dagar frå kl. 09.15.

Oppmøte fyrste samling tysdag 8. september kl 09:15 på Ørsta kulturhus. Heile samlinga blir her.

Undervisningsstad

Ørsta kulturhus, Ørsta.

Annan informasjon

Pensumlister for kvart av emna finn du alfabetisk her (så snart dei er publisert)

Før kvar samling blir det lagt ein timeplan for samlinga i Canvas-rommet, med lesetips til samlinga m.m.

Pålogging Canvas (klikk her).


Last ned studiet som PDF