Student med kart.

Innføring i arealplanlegging og GIS (geografiske informasjonssystem)

Vidareutdanning (bachelornivå)

Emnet gir ei innføring i arealplanlegging etter Plan- og bygningslova på kommunalt og regionalt nivå, og vil ha eit spesielt fokus på teoretisk og metodisk innføring i GIS som planverkty. Konkrete arealplanar og arealplanprosessar vert brukt i undervisninga for å halde eit praksisnært fokus i emnet.

Emnet gir ein god basis for dei som skal arbeide med arealplanfaglege oppgåver, og for dei som ynskjer å studere vidare i eit planorientert masterstudium hos oss ved HVO eller ved annan institusjon.

 • Deltid
 • Varigheit 1 semester
 • 15 studiepoeng
 • Start vår
  Søknadsperiode 01.11.2023 -

  Løpande opptak til studiet er fullteikna.

 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse

Studieinnhald

Emnet skal etablere ei forståing for Plan- og bygningsloven som planverkty, og knyte dette til praktisk arealplanlegging. Sentralt i emnet er ei fordjuping i arealplansystemet med plantypar, planprosessen og medverknad, generelle utgreiingskrav og føringar for arealplanlegging. Emnet har fokus på overordna arealplanlegging og tek føre seg sentrale arealplandokument; Planprogram, planomtale og føresegner, plankart med arealføremål, og konsekvensutgreiing og ROS-analyse. Planleggaren si rolle vert diskutert. Emnet vil også gi ein innføring i rettsverknaden av arealplanar.

Praktisk og teoretisk kjennskap til GIS er ein føresetnad for å legge til rette for gode arealplanprosessar og for å kommuniserer godt med dei mange aktørane i planprosessen. Studentane skal difor også presenterast for dei moglegheitene og utfordringane GIS- som planverktøy representerer. GIS-undervisninga vil bli organisert rundt praktiske øvingar der studentane får metodisk erfaring med enkel bruk av GIS.

 

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisinga i emnet går over eitt semester. Undervisninga er lagt opp med leksjonar, oppgåveinnlevering og kommunikasjon på e-læringsverktyet Canvas. Emnet vert undervist som eit campusemne ved Høgskulen i Volda, men det vert også lagt til rette for å kunne fylgje emnet som eit reint nettstudium. Arbeidskrav vert utforma som øvingar i kombinasjon med fagtekstar på omlag 1200 ord (+/- 10%) som skal løysast individuelt. Arbeidskrava utgjer mappeeksamen. Les meir om arbeidskrav, villkår for å framstille seg til eksamen og eksamen i emneplanen. 

Aktuelle yrke og vidare studium

Emnet gir ein god basis for dei som skal arbeide med arealplanfaglege oppgåver, og for dei som ynskjer å studere vidare i eit planorientert masterstudium hos oss ved HVO eller ved annan institusjon.

 • Deltid
 • Varigheit 1 semester
 • 15 studiepoeng
 • Start vår
  Søknadsperiode 01.11.2023 -

  Løpande opptak til studiet er fullteikna.

 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse

Løpande opptak

Søknadskode : 3931

Spørsmål? Kontakt oss

For spørsmål om opptak
Send e-post


Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post

Kontakt