Nytt på nytt

Rettleiing av nyutdanna lærarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande opplæring.

Rettleiing av nyutdanna i barnehage og skule har siste åra vorte eit satsingsområde. For å støtte opp under arbeidet med rettleiing av nyutdanna har tiltaket “Nytt på nytt” vore eit tilbod for oppfølging av nyutdanna lærarar og rettleiarar sidan 2004. I samarbeid mellom barnehage-og skuleeigar og høgskulen vert det organisert lokale rettleiingsgrupper, fagsamlingar og samarbeidsmøte. Tiltaket er finansiert i samarbeid mellom arbeidsgjevar, høgskulen og Utdanningsdirektoratet.

På heimesida finn du informasjon om både det nasjonale og det lokale tiltaket.
Dersom du ønsker meir informasjon om tilbodet i Møre og Romsdal, kan du ta kontakt med prosjektleiar Gerd Sylvi Steinnes på gerds@hivolda.no eller på telefon 70 07 52 67.

Kva er rettleiing av nyutdanna?

 • Dei nyutdanna får rettleiing av ein lokal rettleiar/mentor, utvald av arbeidsgjevar/ styrar/rektor (individuelt eller grupper) 
 • Eigar har hovudansvaret for at nyutdanna får tilbod om rettleiing og for å finne kvalifiserte rettleiarar
 • To fagsamlingar i året arrangert av  Høgskulen i Volda for nyutdanna og  rettleiarar/mentorar (Nytt på nytt)
 • Lærarutdanninga skal bidra fagleg i arbeidet overfor eigarar, leiarar, rett-leiarar og nyutdanna, samt utdanne  rettleiarar
 • Rettleiarane får høve til rettleiing og oppfølging i eigne fora

 

Kven kan være med?

Grunngjevinga for rettleiingsordninga bygger på at enkelte sider ved yrkesutøvinga vert lært best i yrkeslivet, og at lærarutdanninga
ikkje fullt ut kan førebu lærarstudentane på kvardagen i skulen og barnehagen. Nytt på nytt er aktuelt for alle nyutdanna lærarar i barnehage og skule dei første to åra i yrket og for lærarar som er rettleiarar/mentorar for nyutdanna.

Evalueringar viser at rettleiing har medverka til å gi nyutdanna

 • Betre evne til refleksjon over eigen praksis og kva som fører til eit godt læringsmiljø
 • Eit trygt fora å dele erfaringar i 
 • Tru på eigne evner
 • Støtte i mestring av møtet med elevane/borna
 • Støtte i mestring av yrkesrolla
 • Større stabilitet og mindre fråfall frå yrket