Ny forskrift om studium og eksamen

Tekst: Line Lauvsnes Oddekalv

- Oppdatert

19. mars vedtok rektor på vegne av Styret ved Høgskulen i Volda ei ny, mellombels forskrift om studium og eksamen grunna Korona-situasjonen. Forskrifta skal sikre studentane sine rettar og gje fagmiljøa moglegheit til å tilpasse undervisning og eksamensform. 

 

- Vi skal jobbe for å sikre at studentane våre får gjennomført utdanninga si på best mogleg vis, trass situasjonen vi no er i. Det er hovudføremålet med denne forskrifta, seier rektor Johann Roppen.  

Den gir mellom anna moglegheit til utvida sensurfrist, formaliserer det tidlegare kommuniserte tiltaket om å stryke krav til obligatorisk frammøte i vårsemesteret, og styrker studentane sine rettar knytt til Korona-relatert fråvær i samband med eksamen og arbeidskrav. 

- Forskrifta skal med det også sikre fagmiljøa moglegheit til å tilpasse undervisning og eksamensform. Den vert sett i verk straks, og gjeld fram til 1. september 2020, seier Roppen.
 

  • Les heile forskrifta nedst i saka
     

Tidlegare denne veka vedtok kriseleiinga ved HVO at alle eksamenar som krev fysisk frammøte skal endrast til alternative digitale eksamensformer. Som ein konsekvens av dette vert også all undervising gjennomført digitalt resten av semesteret. Dette kan også medføre ei justering av tidspunkt for eksamen. 

- Oversikt over desse alternative eksamensformene og eventuelt justering av tidspunkt vil vere på plass 30. mars, seier direktør ved Høgskulen, Karen Lomeland Jacobsen. - Det er viktig for oss at studentane i så stor grad som mogleg veit kva som ligg føre dei, trass situasjonen vi er i. 

Lomeland Jacobsen fortel at både fagmiljøa og dei administrativt tilsette ved HVO jobbar med digitale alternativ for å gjennomføre ei så god og tilpassa undervisning som mogleg. 

- Vi er glade for at vi har lang erfaring med nett- og fjernundervisning, og at vi allereie har ein stor del av eksamensavviklinga vår digitalt. Det er til god hjelp når vi skal legge til rette for ein så god studiesituasjon som råd, seier Høgskule-direktøren. 

 


Mellombels forskrift om studium og eksamen grunna SARS-CoV-2 (koronavirus) av 19. mars 2020 om tillegg til forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Volda, av 04.12.2014  

Fastsett av Styret ved Høgskulen i Volda ved Rektor 19. mars 2020 med heimel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) §3-9.

§ 1. Formål 
Mellombels forskrift skal sikre at studentar ved Høgskulen i Volda får gjennomført utdanninga si og får tildelt grad og vitnemål utan forseinking /minst mogleg forseinking på grunn av høve knytt til koronavirus (SARS-CoV-2). 

§ 2 Sensurfrist 
Rektor kan utvide sensurfristen for vurdering på emne grunna forhold relaterte til koronavirus. Ei eventuell utviding av sensurfrist skal normalt ikkje overstige to veker utover ordinær sensurfrist for vedkomande vurdering.  

§ 3. Reglar for godkjenning av obligatoriske aktivitetar i eit emne 
(1) All undervisning som krev fysisk frammøte våren 2020 er omgjort til digitale undervisningsformer. Krav om obligatorisk frammøte våren 2020 er oppheva.  
(2) Dersom ein student på grunn av eigen sjukdom eller sjukdom blant HVO sine tilsette ikkje får høve til å gjennomføre og få godkjent obligatoriske aktivitetar i eit emne, skal studentane likevel få høve til å gjennomføre eksamen i emnet. Dekan kan pålegge studenten å gjennomføre aktivitetar innan ein gitt frist for at eksamensresultatet skal vere gyldig.
(3) Dersom ein student på grunn av andre forhold relaterte til koronavirus utanfor studenten eller HVO sin kontroll ikkje får høve til å gjennomføre og få godkjent obligatoriske aktivitetar i eit emne, skal avdelinga likevel gi studenten høve til å gjennomføre eksamen i emnet. Dekan kan pålegge studenten å gjennomføre aktivitetar innan ein gitt frist for at eksamensresultatet skal vere gyldig.    
(4) Ein student som er omfatta av andre eller tredje ledd i denne paragrafen må søkje dekan om dispensasjon. Det skal leggast betydeleg vekt på at ein må unngå forseinkingar i emnet og studieprogrammet.

§ 4 Endring av eksamensform 
Alle eksamenar som krev fysisk frammøte ved HVO skal bli omgjort til alternative eksamensformer utan krav om fysisk frammøte. Omgjeringa av eksamen kan også inkludere ei omgjering av karakterskala (stått/ikkje stått eller gradert karakterskala (A-F)).
Alle endringar av eksamen skal godkjennast av prorektor (leiar av Utdanningsutvalet).
Alle endringar i eksamensform, med bakgrunn i denne forskrifta, vil gjelde eksamen våren 2020 og alle kontinuasjonseksamenar haust 2020. 

§ 5. Dispensasjon frå krav til forkunnskapar 
Dersom ein student manglar krav til forkunnskapar til emne i haustsemesteret 2020 av grunnar relatert til koronavirus, skal dekan ved opptak til emnet gi dispensasjon frå forkunnskapskrava. Studenten kan verte pålagt å gjennomføre forkunnskapskrava innan ein gitt frist for å kunne fortsette i studiet.

§ 6. Eigenmelding om fråvær frå eksamen 
Studenten skal levere eigenmelding ved fråvær frå eksamen grunna sjukdom. Eigenmeldt fråvær vert akseptert som gyldig fråvær, og gir dei same rettane som ved legeerklæring eller tilsvarande dokumentasjon. Høgskuledirektøren avgjer korleis eigenmeldingar skal leverast. 

§ 7. Varigheit 
Denne forskrifta vert sett i verk straks, og gjeld fram til 1. september 2020.  
 

Del på