Vitenskapsteori og etikk (Ph.d.-emne)

Doktorgrad PhD

Høgskulen i Volda og Høgskolen i Molde tilbyr i fellesskap ph.d.-utdanning i helse- og sosialfag. Studiet er unikt i Norge då det både er tverrprofesjonelt og tverrfagleg, og rettar seg mot alle profesjonar i helse- og sosialsektoren.

Emnet i vitenskapsteori og etikk fokuserer på etiske problem og dilemma  i arbeid med menneske, som er nært knytt til utøving av skjønn og fagleg autonomi. Slike dilemma er også til stades i forskninga sjølv, og det er viktig å gjere ph.d-kandidatane merksame på at forsking i seg sjølv er ei etisk ladda handling.

Emnet er åpent for søking for alle med relevant masterutdanning. 

Våren 2024 går kurset i uke 16 (17.04.24 - 19.04.24) og i uke 21 (22.05.24 - 24.05.24). Kurset går i Volda. Opptaket åpner ca 3 mnd. før oppstart, med søknadsfrist ca 6 uker før oppstart. Opptaket blir gjort når søknadsfristen er ute.

 • Deltid, Samlingar
 • Varigheit 1 semester
 • 5 studiepoeng
 • Start vår
  Søknadsperiode 01.12.2024 - 15.02.2025
 • Opptakskrav

  Generelle opptakskrav til ph.d. -studiet

  For å bli opptatt til ph.d.-studiet må søkeren ha fullført mastergrad (120 stp) eller tilsvarende utdanning innen helse- og sosialfag. Søkere med annen fagbakgrunn kan være aktuelle dersom det planlagte forskningsprosjektet har helse- og/eller sosialfaglig relevans. Andre fagområder kan eksempelvis være ledelse eller samfunnsplanlegging i et helse- og sosialfaglig perspektiv. Det er forløpende opptak til studiet. 

  Søkere til emnet DRHS902 vitenskapsteori og etikk må oppfylle de generelle opptakskravene og i tillegg følger opptaket spesielle opptakskrav:

  Antall deltakere vurderes av kursansvarlig. Emnet blir igangsatt med forbehold om nok søkere. Dersom det er for mange søkere, vil følgende opptakskriterier bli lagt til grunn:

  • 1. prioritet: ph.d -kandidater på ph.d.-programmet i helse- og sosialfag
  • 2. prioritet: ph.d -kandidater på eksterne ph.d. -program
  • 3. prioritet: ansatte ved Høgskulen i Volda / Høgskolen i Molde / Helse MR
  • 4. prioritet: andre eksterne etter vurdering av kursansvarlig

  Du legger ved vitnemål som bekrefter fullført master når du søker. Dersom du kommer under 2. prioritet på listen ovenfor må du legge ved bekreftelse på dette. Vitnemål og bekreftelse laster du opp i Søknadsweb når du søker.

 • Studieplan

Studieinnhald

Emnet i vitenskapsteori og etikk gir kunnskap om nokre av dei sentrale posisjonane i vitenskapsteorien, med særleg vekt på positivismen, positivisme-kritikken, fornufts- og institusjonskritikken og kritisk realisme. Desse posisjonane avspeglar nokre av dei sentrale spenningane i dette studiet.

Les meir om emnet her.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga er organisert i to samlingar à tre dagar. I første samling blir dei ulike posisjonane presentert, og det blir gitt orientering om ulike forskrifter i forskingsetikken. I andre samling presenterer deltakarane individuelle oppgåver som drøfter etiske dilemma relatert til eige forsking. Arbeidsformene omfattar førelesingar, heimeoppgåver og diskusjon.

Tidspunkt for oppmøte og samlingar

DRHS902 - Vitskapsteori og etikk

Samlingar vår 2024: veke 16 og 21 (onsdag-fredag) 

Det er krav til obligatorisk deltaking med minimum 80% for å få ta eksamen.

1. undervisningsdag: onsdag 17. april 2024, kl 09:15 på BK 157.

Pensum

Pensumlister for kvart av emna finn du alfabetisk her (så snart dei er publisert)

Før kvar samling blir det lagt ein timeplan for samlinga i Canvas-rommet, med lesetips til samlinga m.m.

Pålogging Canvas (klikk her).

Studieplan

Profesjonsutøving - vilkår og utvikling

Studieprogram: 
Profesjonsutøving - vilkår og utvikling
Studienivå: 
Doktorgrad
Studiepoeng: 
180
Studielengd: 
6 semester
Kull: 
2024
Studieplassar: 
8
Studietype: 
Doktorgradsstudium
Organisering
Heiltid
Opptakskrav

For å bli opptatt til ph.d.-studiet må søkeren ha fullført mastergrad (120 stp.) eller tilsvarende utdanning innen helse- og sosialfag. Søkere med annen fagbakgrunn kan være aktuelle dersom det planlagte forskningsprosjektet har helse- og/eller sosialfaglig relevans. Andre fagområder kan eksempelvis være ledelse eller samfunnsplanlegging i et helse- og sosialfaglig perspektiv. Det er løpende opptak til studiet.

Søknad om opptak skal normalt inneholde prosjektbeskrivelse, framdriftsplan for gjennomføring av utdanningen, finansieringsplan, navn på veileder(e) som skal være forespurt og sagt seg villig, plan for eventuelt opphold ved annen institusjon i inn- eller utland, plan for opplæringsdelen, dokumentasjon av utdanning som skal ligge til grunn for opptaket. I prosjektbeskrivelsen som utarbeides i samarbeid med hovedveileder, skal det redegjøres for tema, problemstillinger fortrinnsvis relatert til relevant teori og eksisterende forskning. Videre skal det gjøres rede for valg av metode og forskningsetiske utfordringer.

Studieåret 2023/2024 skal opptak på ph.d.-graden søkes via utfyllt søknadsskjema sendt på epost til Håkon Bø, hakon.bo@hivolda.no 

For alle emner gjelder følgende: Antall deltakere vurderes av kursansvarlig. Dersom det er for mange søkere, vil følgende opptakskriterier bli lagt til grunn:

 • 1. prioritet: Ph.d.-kandidater på ph.d-programmet i helse- og sosialfag
 • 2. prioritet: Ph.d.-kandidater på eksterne ph.d.-program
 • 3. prioritet: Ansatte ved Høgskulen i Volda / Høgskolen i Molde / Helse Møre & Romsdal
 • 4. prioritet: Andre eksterne etter vurdering av kursansvarlig

Målgruppe: 
Ph.d.-studiet er et tilbud til kandidater som har en profesjonsutdanning innen helse- og sosialfag og/eller annen relevant fagbakgrunn. Søkerne skal ha fullført en relevant utdanning på bachelornivå og ha relevant mastergrad, hovedfag eller tilsvarende utdanning. Ph.d.-studiet omfatter både helse- og sosialfag, fordi faggrupper i økende grad møter sammensatte problemer, og må samarbeide for å utvikle gode tjenester, noe som understrekes av begreper som tverrfaglighet og tverrprofesjonalitet. Studiet vil kritisk drøfte muligheter og begrensninger for å realisere slike målsettinger.

Om studiet

Hjelpearbeid i helse- og sosialsektoren har til felles at det utføres i ansiktsnære relasjoner til brukere og pårørende, og kvaliteten på disse relasjonene er ofte avgjørende for både brukertilfredshet og faglige resultat. Denne siden ved profesjonsutøvelsen er påvirket av mange forhold, blant annet forholdet mellom faglig autonomi og ulike institusjonelle og strukturelle vilkår. Dette ph.d. - studiet har fokus på denne brukerorienterte og relasjonelle profesjonsutøvelsen, slik den utfolder seg i spenningsfeltet mellom forvaltning og faglig autonomi. Studiet er unikt i Norge på to måter: a) det er både tverrprofesjonelt og tverrfaglig idet det retter seg mot alle profesjoner i helse- og sosialsektoren, og forutsetter bidrag fra flere vitenskapsdisipliner b) det fokuserer på hvordan endringer av rammevilkår får implikasjoner for selve profesjonsutøvelsen.

Høgskolene i Molde og Volda tilbyr organisert ph.d-utdanning i helse- og sosialfag (fellesgrad). Studiet sikter mot å fremskaffe kunnskap for å optimalisere kliniske og sosialfaglige hjelperelasjoner. Kandidaten skal gis teoretisk og forskningsmetodisk kunnskap om funksjonelle og dysfunksjonelle tilnærminger i relasjoner mellom tjenestebrukere og tjenesteytere. Dette innebærer at forskning på en rekke forskjellige typer hjelperelasjoner- og kontekster er relevant for studiet. Det gjelder eksempelvis hjelperelasjoner i forhold til mennesker med somatisk sykdom, psykisk lidelse og udekte sosiale behov. Hjelpekontekstene omfatter både ulike typer institusjoner og hjemmebaserte tjenester. Det samlende fokuset er på forskning på hjelperelasjoner og hvordan disse kan gi en positiv effekt på bedringsprosesser.

Læringsutbytte

Studiet kvalifiserer for forskning, undervisning, utviklingsarbeid og annet arbeid innen helse og sosialvesenet der det stilles høye krav til vitenskapelig innsikt og forskningskompetanse. I henhold til nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning har en kandidat med fullført doktorgradsstudium i helse- og sosialfag med fokus på profesjonsutøvelse mellom fag, bruker og forvaltning, følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskapar

Kandidaten

 • er i kunnskapsfronten innen emneområdet; strukturelle vilkår for profesjonsutøvelse i helse- og sosialfag
 • behersker vitenskapsteoretiske og metodologiske problemstillinger relevant for helse og sosialtjenesten i spenningsfeltet mellom strukturelle rammevilkår og faglig autonomi.
 • kan vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen av ulike metoder og prosesser i forskning innen tematikken strukturelle vilkår for profesjonsutøving og faglig - autonomi
 • har omfattende kunnskap og kan vurdere kritisk hovedtrekk i norsk og internasjonal forskning innen fagfeltet
 • er i kunnskapsfronten innen kommunikasjonsteoretiske perspektiv og handtering av kommunikative prosesser som involverer brukere og nettverk i planleggingsprosesser på ulike nivå
 • har omfattende kunnskap om og kan analysere ulike etiske grunnlagsproblem innenfor vitenskapsteoretiske posisjoner og innenfor de feltene for profesjonsutøving som en forsker på 
Ferdigheiter

Kandidaten:

 • kan fungere som selvstendig forsker og bidra til utvikling av ny kunnskap på høyt nivå innenfagfeltet
 • kan formulere problemstillinger for, planlegge og gjennomføre forskning om spenningsfeltet mellom strukturelle rammevilkår og faglig autonomi i profesjonsutøvelse innen helse- og sosialtjenesten
 • kan håndtere komplekse faglige spørsmål og problematisere forskningsfeltets kunnskapsgrunnlag gjennom vitenskapsteoretiske, metodiske og etiske diskurser
Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan identifisere forskningsetiske utfordringer i egen og andres forskning på fagfeltet og utøve sin forskning med faglig integritet
 • kan identifisere behov for ny forskning relevant for spenningsfeltet mellom strukturelle rammevilkår og faglig autonomi i profesjonsutøvelse innen helse- og sosialtjenesten
 • kan formidle forskning gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale publiseringskanaler og delta aktivt i debatter innen fagfeltet
 • har tilegnet seg tverrfaglig forståelse og tverrprofesjonell kompetanse gjennom møte med kandidater med ulik fagidentitet og yrkesbakgrunn
Organisering og arbeidsmåtar

Ph.d. - studiet består av en opplæringsdel (30 stp) og en forskningsdel (150 stp). Opplæringsdelen består av en obligatorisk (20 stp) og en selvvalgt del (10 stp). Opplæringsdelens kjerneområder er valgt med utgangspunkt i overordnet profil, ut fra et ønske om å videreføre sentrale temaer i bachelor- og masterutdanningene ved de to høgskolene. Kjerneområdene kommer til uttrykk i fire obligatoriske og tre valgfrie emner:

 • Strukturelle vilkår for profesjonsutøvelse (5 stp)
 • Fordypning i kvantitativ forskningsmetode og mixed methods (5 stp)
 • Fordypning i kvalitative forskningsmetoder (5sp)
 • Vitenskapsteori og etikk (5 stp)  

I tillegg tilbys tre valgfrie emner á 5 stp, som er beslektet med de overordnede emnene

 • Aggresjon, vold og bruk av tvang (5 stp)
 • Profesjonsteori, skjønnsutøvelse og profesjonsetikk (5 stp)
 • Profesjonell omsorg i skjæringspunktet mellom system og livsverden (5 stp)
   

Den selvvalgte opplæringsdelen består altså av 10 studiepoeng som kan tas innenfor studietsvalgfrie emner. Det er imidlertid åpent for at kandidatene kan ta en del av eller hele den valgfrie delen ved andre ph.d.-studier under forutsetning av at emnene har relevans for kandidatens avhandlingstema. Studieåret er på 40 uker med en forventet arbeidsinnsats på 40 timer pr. uke. Kandidater oppmuntres til et opphold ved annen institusjon i inn- eller utland under studiet.

Studiet organiseres som en fellesgrad mellom Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda og skal normalt gjennomføres i løpet av en tre års periode på heltid (100 prosent) eller en fireårs periode (75 prosent). Annen tidsfordeling kan ev. avtales ved opptak.

Profesjonsutøving - vilkår og utvikling (modell)
Navn: 
Profesjonsutøving - vilkår og utvikling (modell)
Emne2024 Haust2025 Vår
Emne tilbydde ved Høgskulen i Volda studieåret 2024/2025
5
5
Internasjonalisering

Betydningen av å ha kontakt med andre relevante forskningsmiljøer blir understreket gjennom hele forskerutdanningen. Det tilrettelegges for at kandidater tilbringer noe av studietiden ved en anerkjent utenlandsk utdannings- eller forskningsinstitusjon der det er mulig å arbeide videre med problemstillinger i tilknytning til avhandlingen, eller som tilbyr kurs eller emner med relevans for kandidatens prosjekt. Når i studiet utenlandsoppholdet bør finne sted, vil kunne variere med prosjektets art og må avtales i samråd med veileder. Her vil en tilstrebe fleksibilitet for å imøtekomme den enkelte kandidats behov. Det vil i den forbindelse bli inngått individuelle avtaler som skal sikre at det totale læringsutbyttet blir oppnådd. For å gjøre utenlandsoppholdet enklere for kandidatene er det inngått flere samarbeidsavtaler som muliggjør studentutveksling og internasjonalisering. Det arbeides også for å utvide avtaler med internasjonale institusjoner.

Evaluering og kvalitetssikring

Studiet blir kvalitetssikra gjennom kvalitetssikringssystemet ved Høgskolen i Molde, https://www.himolde.no/studier/om/studiekvalitet/kvalitetssystem/ph.d/ph...

Ansvarleg
Kontaktperson i Volda: Håkon Bø, hbo@hivolda.no, tlf. 7007 5168
 • Deltid, Samlingar
 • Varigheit 1 semester
 • 5 studiepoeng
 • Start vår
  Søknadsperiode 01.12.2024 - 15.02.2025
 • Opptakskrav

  Generelle opptakskrav til ph.d. -studiet

  For å bli opptatt til ph.d.-studiet må søkeren ha fullført mastergrad (120 stp) eller tilsvarende utdanning innen helse- og sosialfag. Søkere med annen fagbakgrunn kan være aktuelle dersom det planlagte forskningsprosjektet har helse- og/eller sosialfaglig relevans. Andre fagområder kan eksempelvis være ledelse eller samfunnsplanlegging i et helse- og sosialfaglig perspektiv. Det er forløpende opptak til studiet. 

  Søkere til emnet DRHS902 vitenskapsteori og etikk må oppfylle de generelle opptakskravene og i tillegg følger opptaket spesielle opptakskrav:

  Antall deltakere vurderes av kursansvarlig. Emnet blir igangsatt med forbehold om nok søkere. Dersom det er for mange søkere, vil følgende opptakskriterier bli lagt til grunn:

  • 1. prioritet: ph.d -kandidater på ph.d.-programmet i helse- og sosialfag
  • 2. prioritet: ph.d -kandidater på eksterne ph.d. -program
  • 3. prioritet: ansatte ved Høgskulen i Volda / Høgskolen i Molde / Helse MR
  • 4. prioritet: andre eksterne etter vurdering av kursansvarlig

  Du legger ved vitnemål som bekrefter fullført master når du søker. Dersom du kommer under 2. prioritet på listen ovenfor må du legge ved bekreftelse på dette. Vitnemål og bekreftelse laster du opp i Søknadsweb når du søker.

 • Studieplan
Søk studieplass!

Søknadskode : 5005

Spørsmål? Kontakt oss

For spørsmål om opptak
Send e-post


Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post

Kontakt

For adminstrative spørsmål: