Bachelorgrad

Teater og drama

Heiltid

Korleis vert ei framsyning laga? Kva er forskjellen på å dubbe ein animasjonsfilm og lese inn ei lydbok? Korleis vert ei tekst analysert og tolka og eit ensemble skapt? Korleis bli ein betre forteljar? Om du vil utvikle deg som utøvar i eit kreativt studentmiljø og lære å bruke teater og dramakunnskapar på ulike arenaer, er dette studiet for deg. 

Seksjon for drama og teater har eigne teaterlokale med blackbox og whitebox, kostyme- og scenografilager, eige lydstudio og verkstad. 

Closed for application

Søknadskode : 223 439

Innblikk

Maja Skogstad

Som frilanser har Maja Skogstad en veldig variert hverdag. Vi besøkte vår tidligere student i Oslo der hun jobber som skuespiller, casting-assistent og teaterinstruktør.

Anette Finnanger

En utdanning i Teater og drama gir mange muligheter. I Nittedal Teater får Anette Finnanger prøve seg i ulike roller som skuespiller, instruktør og teknisk ansvarlig.

Kato Adolfsen

I løpet av studietiden arbeidet Kato Adolfsen med lyd og lys på Studenthuset Rokken. I dag har han drømmejobben på Nationaltheatret der han får bidra til scenekunst på et nasjonalt nivå.

Fekk draumejobb på Nationaltheatret

Musikk og teater og drama-studiar i Volda ga Kato Adolfsen en fagleg kombinasjon han nyt godt av når han til dagleg arbeider ved Norges mest anerkjende teater.

Nytt emne gir jobbmoglegheiter

Nytt emne gir jobbmoglegheiter for studentane

Det nye teateremnet i lydbok, dubbing og radioteater er berre halvvegs ferdig, og allereie har studentane fått sine første profesjonelle oppdrag.

Info og frister

Varigheit 6 semester (3 år)

Studiepoeng 180

Start Haust

Søknadsfrist 15.04.2018

Studieinnhald

Studiet gir deg brei erfaring med og kunnskap om teater og dramafaget. Det er eit mål at studentane skal utdannast til sjølvstendige og skapande utøvarar og utvikle sitt eige personlege uttrykk.

Du skal mellom anna lage teaterframsyningar i ulike genre, skape forteljarteater, utvikle eigne manus, dubbe og lage høyrespel, utvikle dramapedagogiske prosjekt og Site-spesific teater i sosiale kontekstar. Alle studentar tek del i ei rekkje fellesproduksjonar, ”husteater”, der dei får teste og utvikle sine kreative og handverksmessige evner, i tillegg til samarbeidsevner. Utdanninga samarbeider med mange lokale, nasjonale og internasjonale institusjonar.

Ved teaterstudiet i Volda er studenten si innlevelsesevne og relasjonskompetanse svært viktig. Undervisninga er basert på studentaktive arbeidsmåtar som krev deltaking, medansvar og evne til samarbeid. Arbeidet i studiet er i stor grad fysisk, og ei god kontroll over eigen kropp er ein føresetnad.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Internasjonalisering

Det vert lagt til rette for utanlandsopphald på eit semester ved institusjonar i Norden, Europa, Amerika, Asia, Afrika eller Australia.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga er eit samspel mellom teoretisk, praktisk og sjølvstendig arbeid, med m.a. seminar, workshops, førelesingar, prosjektarbeid, framføring, sjølvsstudium, gruppearbeid og rettleiing. 

Les om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Aktuelle yrke og vidare studium

Bachelor i Teater og drama gir kompetanse som dannar grunnlag for mange ulike yrke, til dømes: Instruktør, produsent, skodespelar, entreprenør, forteljar, museumsformidlar og stemmeskodespelar.

Om du ønskjer undervisningskompetanse i skuleverket, må du byggje på med Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Bachelorgraden dannar grunnlag for vidare mastergradsstudium i drama og teater.

Kontakt

For spørsmål om opptak:
Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
eller e-post 

For faglege spørsmål:
Vibeke Preus Bech og Hege Holmqvist

Studieplan

Teater og drama (Bachelor)

Studieprogram: 
Teater og drama (Bachelor)
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
180
Studielengd: 
6 semester
Kull: 
2016
Studieplassar: 
20
Studietype: 
Bachelorgradsstudium
Organisering: 
Heiltid
Opptakskrav: 

Generell studiekompetanse.

Om studiet: 

Korleis vert ei framsyning laga? Kva er forskjellen på å dubbe ein animasjonsfilm og lese inn ei lydbok? Korleis vert ei tekst analysert og tolka og eit ensemble skapt? Korleis bli ein betre forteljar? Om du vil utvikle deg som utøvar i eit kreativt studentmiljø og lære å bruke teater og dramakunnskapar på ulike arenaer, er dette studiet for deg. 

Bachelorstudiet i teater og drama er eit treårig studium som består av 180 studiepoeng. Av dette utgjer fordypninga i teater og drama 150 studiepoeng. Studiet vil gi deg brei erfaring med, og kunnskap om teater og dramafaget. Studentane i teater og drama utdannes til sjølvstendige, skapande utøvere, som gjennom arbeid med ulike teaterfaglige retningar og metodar skal utvikle sitt personlege uttrykk.

 

Læringsutbytte: 

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram:

Kunnskapar: 

Studenten

 • har kunnskap om teaterhistoriske retningar og tradisjonar, og utvalde teaterfornyarar.
 • har kunnskap om sentrale drama- og teaterfaglege teoriar og problemstillingar.
 • har kunnskap om sentrale drama- og teaterfaglege metodar, verkty og prosessar.
 • har kunnskap om utvalde retningar innan adaptasjon og manusutvikling.
 • har kunnskap om eit bredt spekter av formidlings- og kommunikasjonsformer i ulike media.
 • kunnskap om utvalde retningar innan vitskapsteori og metode.
Ferdigheiter: 

Studenten

 • har ferdigheiter i utvalde skodespelteknikkar i ulike media.
 • kan nytte drama- og teaterkunnskap på praktiske og teoretiske problemstillingar og analysere relevante kunstnarlege uttrykk.
 • kan nytte drama- og teaterkunnskapar og metodar på faglege og samfunnsmessige arenaer og grunngje vala sine.
 • kan planleggje og leie praktiske øvingar og opplegg åleine og saman med andre.
 • kan bruke drama- og teaterfaglege teknikkar, arbeids- og uttrykksformer i kunstnarleg formidling.
 • kan reflektere over eigen fagleg utvikling og gjere seg nytte av rettleiing i arbeid med teoretisk og praktiske oppgåver.
Generell kompetanse: 

Studenten

 • har innsikt i relevante faglege og yrkesetiske problemstillingar.
 • kan planleggje, gjennomføre og vurdere varierte arbeidsoppgåver og prosjekt åleine og som deltakar i ei gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer.
 • kan formidle sentralt fagstoff som teoriar, problemstillingar og løysingar både skriftleg, munnleg og gjennom andre relevante uttrykksformer.
 • kan utveksle synspunkt og erfaringar med andre og slik medverke til utvikling av god praksis.
Organisering og arbeidsmåtar: 

a) Arbeids- og undervisingsformene

Undervisninga er eit samspel mellom teoretisk, praktisk og sjølvstendig arbeid, og er samansett av:

 • seminar 
 • workshops 
 • praktisk undervisning 
 • framsyningar
 • regiarbeid
 • gruppearbeid
 • individuelt arbeid
 • førelesingar. 

Det vil arrangerast obligatoriske visningar, såkalla Husteater, for eit ope publikum, i tillegg til studentdrevne morgontreningar.

b) Progresjon

For å oppnå bachelorgrad må studenten ha til saman 180 studiepoeng. Teater- og dramastudiet har 120 obligatoriske studiepoeng. Resterande 60 studiepoeng er valbare drama og teateremne, og kan erstattes med valfrie støtteemne frå andre fag eller eit utreisesemester.
3.semester er utreisesemester for studentane i bachelorløpet. 
Studentar som har teke teater og drama frå andre høgskular/universitet kan få dette godskrive som del av graden etter søknad. 

Emna i første studieår tilsvarar årsstudium i Teater og drama. Studentar som har fullført årsstudium kan difor søkje overgang til bachelorgraden innan gitt frist, og ta direkte til på andre studieår. 

c) Frammøte

All undervisning er obligatorisk, med eit godkjent frammøte på minimum 80%. Viser til Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Volda, §4-6. 

 

d) Vurderingsformer

Studiet inneheld mange ulike vurderingsformer:

 • Skriftlege individuelle og gruppeinnleveringar
 • Teaterproduksjonar
 • Forteljar framsyning
 • Manusarbeid
 • Analysar
 • Munnlege samtalar
 • Føredrag
 • Seminar/workshops
 • Bacheloroppgåve

Studieprogrammet vert evaluert i samsvar med HVO sitt kvalitetssikringssystem.

Internasjonalisering: 

Studiet legg opp til eit utlandsopphald i 3. semester ved eit av våre partnaruniversitet. 
Utlandsopphaldet kan evt. erstattast av 2 engelskspråklege emner i teater og drama (Adaptation and scriptwriting, and From Ibsen to Fosse).

Kostnader: 
 • Det er lagt inn ei obligatorisk studiereise i andre studieår til eigen kostnad. 
 • Det er lagt inn fleire obligatoriske teaterbesøk og kortare ekskursjonar til eigen kostnad  i løpet av studiet. 
 • Det vert lånt ut klassesett med manus til studentane. Manglande innlvering av manus gjev ei avgift på kr. 100,- per manus.
Anna: 
Studentarbeid som blir produsert og dokumentert i løpet av studiet vil kunne bli brukt som døme ved seinare kurs, eller i skulen sin informasjon om eigne aktivitetar og studier, dersom ikkje studenten skriftleg motsett seg dette.
Evaluering og kvalitetssikring : 

Emnet vert evaluert i samsvar med HVO sitt kvalitetssikringssystem. (http://www.hivolda.no/hivolda/om-hogskulen/kvalitetsarbeid)