Bachelorgrad

Teater og drama

Heiltid

Praktisk informasjon

Tysdag 14.august
Offisiell studiestart for Høgskulen i Volda er tysdag 14. august kl.12.00.
Etter den offisielle opninga, vil det stå studentfadderar klar til å ta i mot nye studentar. Dei vil guide deg til Stanislavskij-salen for oppstart av bachelorutdanninga.
Her vil du møte faglærarar, seksjonsleiar og studieprogramleiar, som vil informere om studiet du skal ta fatt på, før fadderane tar deg med på fadderarrangement.

Onsdag 15. august
Felles studiestart for Avdeling for kulturfag er onsdag 15.august kl.11.00.
Det vert servert gratis frukost for alle studentar tilhøyrande AKF i Kaarstadparken. Vi vert innandørs i Kaarstadhuset ved dårleg vær.

Kl. 12.00-13.00: Praktisk informasjon/ føredrag for nye studentar: «Frå elev til student» i konsertsalen ved Catarina Andersson og Hege Holmqvist Synnes.

13:15 startar «Teater-bootcamp» som er eit prosjekt den første veka i studiet der målet er at studentane skal bli kjende med oss, med kvarandre og kva det inneber å vere teaterstudent.

Undervisningsstad

Undervisning vert gjennomført i Stanislavskij-salen eller Brecht-salen. Andre rom vert oppgitt i semesterplan i Canvas ved studiestart.

Annan informasjon

Utdanninga er organisert med vekt på studentaktive læringsformer og læring i eit sosialt samspel. Vi har undervisning både i full klasse, i grupper og individuell rettleiing.
Undervisninga i dei ulike emna har faste undervisningsdagar kvar veke. All undervisning er obligatorisk. Til vanleg ligg undervisninga i tidsrommet frå kl. 08.15 – 16.00, men timeplanen vil variere i løpet av året knytt til teaterproduksjon og arbeidskrav. I nokre veker kan det bli lagt inn studiedagar, men ikkje på ein fast dag.
Emna i første semester av bacheloren er:

 • TOD101 – Teaterproduksjon 1: Realistisk teater
 • TOD102 – Teaterkunnskap

Kostnadar:

Studiet har ikkje studieavgift ut over ordinær semesteravgift, men to til tre teaterframsyningar i semesteret er pensum og studentane må rekne med kostnader til slike føremål (omlag 100,- per framsyning).
Det er og ei kort studiereise i haustsemesteret som vil koste om lag 2000,-
 

Krav til utstyr:

Det er forventa at studentane har svarte ledige bukser, svart topp, ei jakke for innebruk og innesko eller jazzsko til all praktisk undervisning. Ei avtale med Cubus gjer teaterstudentar 10% rabatt på sort grunnkostyme (dvs. bukse, topp og jakke).

Korleis vert ei framsyning laga? Kva er forskjellen på å dubbe ein animasjonsfilm og lese inn ei lydbok? Korleis vert ei tekst analysert og tolka og eit ensemble skapt? Korleis bli ein betre forteljar? Om du vil utvikle deg som utøvar i eit kreativt studentmiljø og lære å bruke teater og dramakunnskapar på ulike arenaer, er dette studiet for deg. 

Seksjon for drama og teater har eigne teaterlokale med blackbox og whitebox, kostyme- og scenografilager, eige lydstudio og verkstad. 

Stengt for søking

Søknadskode : 223 439

Innblikk

Maja Skogstad

Som frilanser har Maja Skogstad en veldig variert hverdag. Vi besøkte vår tidligere student i Oslo der hun jobber som skuespiller, casting-assistent og teaterinstruktør.

Anette Finnanger

En utdanning i Teater og drama gir mange muligheter. I Nittedal Teater får Anette Finnanger prøve seg i ulike roller som skuespiller, instruktør og teknisk ansvarlig.

Kato Adolfsen

I løpet av studietiden arbeidet Kato Adolfsen med lyd og lys på Studenthuset Rokken. I dag har han drømmejobben på Nationaltheatret der han får bidra til scenekunst på et nasjonalt nivå.

Fekk draumejobb på Nationaltheatret

Musikk og teater og drama-studiar i Volda ga Kato Adolfsen en fagleg kombinasjon han nyt godt av når han til dagleg arbeider ved Norges mest anerkjende teater.

Nytt emne gir jobbmoglegheiter

Nytt emne gir jobbmoglegheiter for studentane

Det nye teateremnet i lydbok, dubbing og radioteater er berre halvvegs ferdig, og allereie har studentane fått sine første profesjonelle oppdrag.

Info og frister

Varigheit 6 semester (3 år)

Studiepoeng 180

Start Haust

Søknadsfrist 15.04.2018

Studieinnhald

Studiet gir deg brei erfaring med og kunnskap om teater og dramafaget. Det er eit mål at studentane skal utdannast til sjølvstendige og skapande utøvarar og utvikle sitt eige personlege uttrykk.

Du skal mellom anna lage teaterframsyningar i ulike genre, skape forteljarteater, utvikle eigne manus, dubbe og lage høyrespel, utvikle dramapedagogiske prosjekt og Site-spesific teater i sosiale kontekstar. Alle studentar tek del i ei rekkje fellesproduksjonar, ”husteater”, der dei får teste og utvikle sine kreative og handverksmessige evner, i tillegg til samarbeidsevner. Utdanninga samarbeider med mange lokale, nasjonale og internasjonale institusjonar.

Ved teaterstudiet i Volda er studenten si innlevelsesevne og relasjonskompetanse svært viktig. Undervisninga er basert på studentaktive arbeidsmåtar som krev deltaking, medansvar og evne til samarbeid. Arbeidet i studiet er i stor grad fysisk, og ei god kontroll over eigen kropp er ein føresetnad.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Internasjonalisering

Det vert lagt til rette for utanlandsopphald på eit semester ved institusjonar i Norden, Europa, Amerika, Asia, Afrika eller Australia.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga er eit samspel mellom teoretisk, praktisk og sjølvstendig arbeid, med m.a. seminar, workshops, førelesingar, prosjektarbeid, framføring, sjølvsstudium, gruppearbeid og rettleiing. 

Les om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Aktuelle yrke og vidare studium

Bachelor i Teater og drama gir kompetanse som dannar grunnlag for mange ulike yrke, til dømes: Instruktør, produsent, skodespelar, entreprenør, forteljar, museumsformidlar og stemmeskodespelar.

Om du ønskjer undervisningskompetanse i skuleverket, må du byggje på med Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Bachelorgraden dannar grunnlag for vidare mastergradsstudium i drama og teater.

Kontakt

Studieprogramleiar og førstelektor i teater Vibeke Preus Bech, tlf: 70075254 | 93873976, eller epost: vibekepb@hivolda.no

Eller

Seksjonsleiar og lektor i drama og teater Hege Holmqvist Synnes, tlf: 70075448 | 40847317, eller epost: hhs@hivolda.no

Studieplan

Teater og drama (Bachelor)

Studieprogram: 
Teater og drama (Bachelor)
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
180
Studielengd: 
6 semester
Kull: 
2018
Studieplassar: 
20
Studietype: 
Bachelorgradsstudium
Organisering: 
Heiltid
Opptakskrav: 

Generell studiekompetanse.

Om studiet: 

Korleis vert ei framsyning laga? Kva er forskjellen på å dubbe ein animasjonsfilm og lese inn ei lydbok? Korleis vert ei tekst analysert og tolka og eit ensemble skapt? Kan teater ha ei heslefremmande effekt? Korleis bli ein betre manusutviklar og forteljar? Om du vil utvikle deg som utøvar i eit kreativt studentmiljø og lære å bruke teater og dramakunnskapar på ulike arenaer, er dette studiet for deg. 

Bachelorstudiet i teater og drama er eit treårig studium som består av 180 studiepoeng. Studiet vil gi deg brei erfaring med, og kunnskap om teater og dramafaget på ulike arenaer. Studentane i teater og drama utdannes til sjølvstendige, skapande utøvere, som gjennom arbeid med ulike teaterfaglige retningar og metodar skal utvikle sine personlege uttrykk.

Teater og dramastudiet gir grunnlag for arbeid innanfor yrke som:

 • Instruktør
 • Produsent
 • Skodespelar
 • Teaterpedagog
 • Forteljar
 • Museumsformidlar
 • Stemmeskodespelar
 • Dubbar
 • Filmskodespelar

Om du ønskjer undervisningskompetanse i skuleverket, må du byggje på med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Studiet dannar grunnlag for vidare mastergradsstudium i drama og teater.

 

Læringsutbytte: 

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram:

Kunnskapar: 

Studenten

 • har kunnskap om utvalde teaterhistoriske retningar, tradisjonar, og teaterfornyarar.
 • har kunnskap om sentrale teaterfaglege teoriar og problemstillingar på ulike arenaer.
 • har kunnskap om sentrale teaterfaglege metodar, verkty og prosessar.
 • har kunnskap om utvalde retningar innan manusutvikling og filmskodespel.
 • har kunnskap om eit bredt spekter av formidlings- og kommunikasjonsformer i ulike media.
 • kunnskap om utvalde retningar innan vitskapsteori og metode.
Ferdigheiter: 

Studenten

 • har ferdigheiter i utvalde skodespelteknikkar i ulike media og utrykksformar.
 • kan nytte teaterkunnskap på praktiske og teoretiske problemstillingar, og analysere relevante kunstnarlege uttrykk.
 • kan nytte teaterkunnskapar og metodar på faglege og samfunnsmessige arenaer, og grunngje vala sine.
 • kan planleggje og leie praktiske øvingar og opplegg åleine og saman med andre.
 • kan bruke teaterfaglege teknikkar, arbeids- og uttrykksformer til kunstnarleg formidling i ulike media.
Generell kompetanse: 

Studenten

 • har innsikt i relevante faglege og yrkesetiske problemstillingar.
 • kan planleggje, gjennomføre og vurdere varierte arbeidsoppgåver og prosjekt åleine og som deltakar i ei gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer.
 • kan formidle fagstoff som teoriar, problemstillingar og løysingar både skriftleg, munnleg og gjennom andre teaterfaglege uttrykksformer.
 • kan utveksle synspunkt og erfaringar med andre og slik medverke til utvikling av god praksis.
 • kan reflektere over eigen fagleg utvikling og gjere seg nytte av rettleiing i arbeid med teoretisk og praktiske oppgåver.
Organisering og arbeidsmåtar: 

a) Arbeids- og undervisingsformene

Undervisninga er eit samspel mellom teoretisk, praktisk og sjølvstendig arbeid, og er samansett av:

 • seminar og workshops 
 • praktisk undervisning og øvingar
 • framsyningar
 • regiarbeid
 • studioarbeid
 • innspelingar
 • gruppearbeid
 • individuelt arbeid
 • førelesingar

Det vil arrangerast obligatoriske visningar, såkalla Husteater, for eit ope publikum, i tillegg til studentdrevne morgontreningar.

b) Progresjon

For å oppnå bachelorgrad må studenten ha til saman 180 studiepoeng. Teater- og dramastudiet har 150 obligatoriske studiepoeng. Resterande 30 studiepoeng er valbare drama og teateremne, og kan erstattes med valfrie støtteemne frå andre fag eller eit utreisesemester.
3.semester er utreisesemester for studentane i bachelorløpet. 
Studentar som har teke teater og drama frå andre høgskular/universitet kan få dette godskrive som del av graden etter søknad. 

Emna i første studieår tilsvarar årsstudium i Teater og drama. Studentar som har fullført årsstudium kan difor søkje overgang til bachelorgraden innan gitt frist, og ta direkte til på andre studieår. 

c) Frammøte

All undervisning er obligatorisk, og krev aktiv deltaking. Viser til Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Volda, §4-6. 

d) Vurderingsformer

Studiet inneheld mange ulike vurderingsformer:

 • Skriftlege individuelle og gruppeinnleveringar
 • Teaterproduksjonar
 • Forteljar framsyning
 • Manusarbeid
 • Analysar
 • Munnlege samtalar
 • Lydfiler og filmer
 • Føredrag
 • Seminar/workshops
 • Bacheloroppgåve og kunstanrleg utviklingsarbeid

Studieprogrammet vert evaluert i samsvar med HVO sitt kvalitetssikringssystem.

Navn: 
Teater og drama (Bachelor)
Informasjon: 

Studiemodellen inneheld 180 stp, av desse er 150 obligatoriske.

Vær oppmerksom på at om du ønsker å ta PPU-utdanning etter bachelorstudiet må du ha 180 stp i faget.

Emne2018 Haust2019 Vår2019 Haust2020 Vår2020 Haust2021 Spring
Obligatoriske emner
15
15
15
15
Valemne
30
 
15
 
15
 
15
Obligatoriske emner
TOD109 Spill for kamera
15
15
15
15
TOD203 Bacheloroppgåve: Vitskapsteori, metode og kunstnarleg utviklingsarbeid
30
Krav til utstyr eller ferdigheiter: 

Studentane må

 • ha hensiktsmessige klede (svarte ledige bukser og topp) og innesko.
 • ha tilgong til PC.
Praksis: 

Ulike arbeidskrav vil innehalde eit opphald i ulike praksisfelt som td. museum, teatre, skule, aldersheim eller anna. Omfanget vil variere frå ein dag til tre veker.

Internasjonalisering: 

Studiet legg opp til eit utlandsopphald i 3. semester ved eit av våre partnaruniversitet. 

Utlandsopphaldet kan evt. erstattast av 2 valfrie emner i teater og drama, eller støttefag.

 

 

Kostnader: 
 • Det er lagt inn to studiereiser på ei veke i løpet av studiet, til eigen kostnad, alternativt opplegg etter søknad. 
 • Det er lagt inn fleire teaterbesøk og kortare ekskursjonar til eigen kostnad  i løpet av studiet, alternativt opplegg etter søknad 
 • Det vert lånt ut klassesett med manus til studentane. Manglande innlvering av manus gjev ei avgift på kr. 200,- per stk.
Anna: 
Studentarbeid som blir produsert og dokumentert, i form av bilde, lydfiler eller film, i løpet av studiet, vil kunne bli brukt som døme ved seinare kurs, eller i skulen sin informasjon om eigne aktivitetar og studie, dersom ikkje studenten skriftleg motsett seg dette.
Evaluering og kvalitetssikring : 

Emnet vert evaluert i samsvar med HVO sitt kvalitetssikringssystem. (http://www.hivolda.no/hivolda/om-hogskulen/kvalitetsarbeid)

Ansvarleg: 
Vibeke Preus Bech