Bachelorgrad

Teater og drama

Heiltid

Som student ved Teater og drama i Volda får du ei solid og allsidig utdanning i eit utøvande og svært aktivt fagleg miljø. Vi tilbyr ein unik kombinasjon av praktisk skodespelartrening og ei teoretisk-akademisk utdanning som vil gje deg eit godt grunnlag for vidare arbeid innan kulturlivet, skule- eller kulturskule. 

Korleis vert ei framsyning laga? Kva er forskjellen på å dubbe ein animasjonsfilm og lese inn ei lydbok? Korleis vert ei tekst analysert og tolka og eit ensemble skapt? Korleis bli ein betre forteljar? Om du vil utvikle deg som utøvar i eit kreativt studentmiljø og lære å bruke teater og dramakunnskapar på ulike arenaer, er dette studiet for deg. 

Vi har eigne teaterlokale med blackbox og whitebox, kostyme- og scenografilager, eige lydstudio og verkstad. Følg oss gjerne på Facebook!

 

Stengt for søking

Søknadskode : 223 439

Info og frister

Varigheit 6 semester (3 år)

Studiepoeng 180

Start Haust

Søknadsfrist 15.04.2021

Studieinnhald

Studiet gir deg brei erfaring med og kunnskap om teater og dramafaget. Det er eit mål at studentane skal utdannast til sjølvstendige og skapande utøvarar og utvikle sitt eige personlege uttrykk.

Du skal mellom anna lage teaterframsyningar i ulike genre, skape forteljarteater, utvikle eigne manus, dubbe og lage høyrespel, utvikle dramapedagogiske prosjekt og Site-spesific teater i sosiale kontekstar. Alle studentar tek del i ei rekkje fellesproduksjonar, ”husteater”, der dei får teste og utvikle sine kreative og handverksmessige evner, i tillegg til samarbeidsevner. Utdanninga samarbeider med mange lokale, nasjonale og internasjonale institusjonar.

Ved teaterstudiet i Volda er studenten si innlevelsesevne og relasjonskompetanse svært viktig. Undervisninga er basert på studentaktive arbeidsmåtar som krev deltaking, medansvar og evne til samarbeid. Arbeidet i studiet er i stor grad fysisk, og ei god kontroll over eigen kropp er ein føresetnad.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Internasjonalisering

Det vert lagt til rette for utanlandsopphald på eit semester ved institusjonar i Norden, Europa, Amerika, Asia, Afrika eller Australia.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga er eit samspel mellom teoretisk, praktisk og sjølvstendig arbeid, med m.a. seminar, workshops, førelesingar, prosjektarbeid, framføring, sjølvsstudium, gruppearbeid og rettleiing. 

Les om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Aktuelle yrke og vidare studium

Bachelor i Teater og drama gir kompetanse som dannar grunnlag for mange ulike yrke, til dømes: Instruktør, produsent, skodespelar, entreprenør, forteljar, museumsformidlar og stemmeskodespelar.

Bachelorgraden dannar grunnlag for vidare mastergradsstudium i drama og teater. 

Om du ønskjer undervisningskompetanse i skuleverket, må du bygge på med Praktisk- pedagogisk utdanning (PPU), allmennfag. Les meir om opptaket her.

Kontakt

For spørsmål om opptak:
Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
eller e-post 

For faglege spørsmål:
Vibeke Preus & Raymond Corrado Knutsen

Studieplan

Teater og drama (Bachelor)

Studieprogram: 
Teater og drama (Bachelor)
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
180
Studielengd: 
6 semester
Kull: 
2020
Studieplassar: 
20
Studietype: 
Bachelorgradsstudium
Organisering
Heiltid
Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Om studiet

Korleis vert ei framsyning laga? Kva er forskjellen på å dubbe ein animasjonsfilm og lese inn ei lydbok? Korleis vert ei tekst analysert og tolka og eit ensemble skapt? Kan teater ha ei heslefremmande effekt? Korleis bli ein betre manusutviklar og forteljar?  

Bachelorstudiet i teater og drama er eit treårig studium som består av 180 studiepoeng. Studiet vil gi deg brei erfaring med, og kunnskap om teaterfaget på ulike arenaer. Studentane utdannes til sjølvstendige, skapande utøvere, som gjennom arbeid med ulike teaterfaglige retningar og metodar skal utvikle sine personlege uttrykk.

Teater og dramastudiet gir grunnlag for arbeid innanfor yrke som:

 • Instruktør
 • Produsent
 • Skodespelar
 • Teaterpedagog
 • Forteljar
 • Museumsformidlar
 • Manusforfattar
 • Stemmeskodespelar
 • Dubbar
 • Filmskodespelar

Om du ønskjer undervisningskompetanse i skuleverket, må du byggje på med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Studiet dannar grunnlag for vidare mastergradsstudium i drama og teater.

 

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram:

Kunnskapar

Studenten

 • har kunnskap om utvalde teaterfaglege retningar, tradisjonar, og teaterfornyarar
 • har kunnskap om sentrale teaterfaglege teoriar og problemstillingar på ulike arenaer
 • har kunnskap om sentrale teaterfaglege metodar, verkty og prosessar
 • har kunnskap om utvalde retningar innan manusutvikling, stemme- og filmskodespel
 • har kunnskap om eit bredt spekter av formidlings- og kommunikasjonsformer i ulike media
 • kunnskap om utvalde retningar innan filosofi, vitskapsteori og metode
Ferdigheiter

Studenten

 • har ferdigheiter i utvalde skodespelteknikkar i ulike media og utrykksformar
 • kan nytte teaterkunnskap på praktiske og teoretiske problemstillingar, og analysere relevante kunstnarlege uttrykk
 • kan nytte teaterkunnskapar og metodar på faglege og samfunnsmessige arenaer, og grunngje vala sine
 • kan planleggje og leie praktiske øvingar og opplegg åleine og saman med andre
 • kan nytte teaterfaglege teknikkar, arbeids- og uttrykksformer til kunstnarleg formidling i ulike media
Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i relevante faglege og yrkesetiske problemstillingar
 • kan planleggje, gjennomføre og vurdere varierte arbeidsoppgåver og prosjekt åleine og som deltakar i ei gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan formidle fagstoff som teoriar, problemstillingar og løysingar både skriftleg, munnleg og gjennom andre teaterfaglege uttrykksformer
 • kan utveksle synspunkt og erfaringar med andre og slik medverke til utvikling av god praksis
 • kan reflektere over eigen fagleg utvikling og gjere seg nytte av rettleiing i arbeid med teoretisk og praktiske oppgåver
Organisering og arbeidsmåtar

a) Arbeids- og undervisingsformene

Undervisninga er eit samspel mellom teoretisk, praktisk og sjølvstendig arbeid, og er samansett av:

 • seminar og workshops 
 • praktisk undervisning og øvingar
 • framsyningar
 • regiarbeid
 • studioarbeid
 • innspelingar
 • gruppearbeid
 • individuelt arbeid
 • førelesingar

Det vil arrangerast obligatoriske visningar, såkalla Husteater, for eit ope publikum, i tillegg til studentdrevne morgontreningar.

Det er lagt inn to studiereiser på ei veke i løpet av studiet, til eigen kostnad, alternativt opplegg etter søknad. 

b) Progresjon

For å oppnå bachelorgrad må studenten ha til saman 180 studiepoeng. Teater- og dramastudiet har 135 obligatoriske studiepoeng. Resterande 45 studiepoeng er valbare drama og teateremne, og kan erstattes med valfrie støtteemne frå andre fag eller eit utreisesemester.
3.semester er utreisesemester for studentane i bachelorløpet. 
Studentar som har teke teater og drama frå andre høgskular/universitet kan få dette godskrive som del av graden etter søknad. 

Emna i første studieår tilsvarar årsstudium i Teater og drama. Studentar som har fullført årsstudium kan difor søkje overgang til bachelorgraden innan gitt frist, og ta direkte til på andre studieår. 

c) Frammøte

All undervisning er obligatorisk, og krev aktiv deltaking. Viser til Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Volda, §4-6. 

d) Vurderingsformer

Studiet inneheld mange ulike vurderingsformer:

 • Skriftlege individuelle og gruppeinnleveringar
 • Teaterproduksjonar
 • Forteljar framsyning
 • Manusarbeid
 • Analysar
 • Munnlege samtalar
 • Lydfiler og filmer
 • Føredrag
 • Seminar/workshops
 • Bacheloroppgåve og kunstanrleg utviklingsarbeid

Studieprogrammet vert evaluert i samsvar med HVO sitt kvalitetssikringssystem. Bachelorgraden på 180 studiepoeng er fordelt over tre år med 60 studiepoeng per år. Arbeidsmengda skal vere omlag 1.800 arbeidstimar per 60 studiepoeng.

Navn: 
Teater og drama (Bachelor)
Informasjon

Studiemodellen inneheld 180 stp, av desse er 135 obligatoriske.

Vær merksam på at om du ønsker å ta PPU-utdanning etter bachelorstudiet må du ha 120-180 studiepoeng i faget. 

Dersom du ikkje har fullt 180 studiepoeng i faget må øvrige fag opp til 180 stp. være praktisk estetiske og ha eit omfang på minst 30 studiepoeng.

 

Krav til utstyr eller ferdigheiter

a) Utstyr

Studentane må

 • ha hensiktsmessige klede (svarte ledige bukser og topp) og innesko
 • ha tilgong til PC

b) Ferdigheiter

Ved teaterstudiet i Volda er studenten si innlevingsevne og relasjonskompetanse svært viktig.
Undervisninga er basert på studentaktive arbeidsmåtar som krev deltaking, medansvar og evne til samarbeid.
Arbeidet i studiet er i stor grad fysisk, og ei god kontroll over eigen kropp er ein føresetnad.

Praksis

Ulike arbeidskrav vil innehalde eit opphald i ulike praksisfelt som td. museum, teatre, skule, aldersheim eller anna. Omfanget vil variere frå ein dag til tre veker.

Internasjonalisering

Studiet legg opp til eit utlandsopphald i 3. semester ved eit av våre partnaruniversitet. 

Utlandsopphaldet kan evt. erstattast av 2 valfrie emner i teater og drama, eller støttefag.

 

 

Kostnader
 • Det vert lånt ut klassesett med manus til studentane. Manglande innlvering av manus gjev ei avgift på kr. 200,- per stk.
Anna
Studentarbeid som blir produsert og dokumentert, i form av bilde, lydfiler eller film, i løpet av studiet, vil kunne bli brukt som døme ved seinare kurs, eller i skulen sin informasjon om eigne aktivitetar og studie, dersom ikkje studenten skriftleg motsett seg dette.
Evaluering og kvalitetssikring

Emnet vert evaluert i samsvar med HVO sitt kvalitetssikringssystem. (http://www.hivolda.no/hivolda/om-hogskulen/kvalitetsarbeid)

Ansvarleg
Raymond Corrado Knutsen

Innblikk

Teater og drama

Få eit innblikk i studiekvardagen på teater og drama!

Maja Skogstad

Som frilanser har Maja Skogstad en veldig variert hverdag. Vi besøkte vår tidligere student i Oslo der hun jobber som skuespiller, casting-assistent og teaterinstruktør.

Kato Adolfsen

I løpet av studietiden arbeidet Kato Adolfsen med lyd og lys på Studenthuset Rokken. I dag har han drømmejobben på Nationaltheatret der han får bidra til scenekunst på et nasjonalt nivå.

Min teaterreise

Å studere teater og drama i Volda var akkurat det riktige for meg. Fra å bli utfordret fra første dagen i realistisk teater, lære om teaterets historie, holde fortellerforestilling for barneskole-barn, være på utveksling i California, skrive manus og lage masker. Alt dette med herlige, støttende medstudenter og dyktige høgskolelektorer ved min side.

Historie i en bobil

Førsteklassa ved bachelorutdanninga i drama og teater er i full sving med å øve inn eksamensforestillinga si. Stykket heiter «Historie i en bobil» og er ein adapsjon fritt etter «Killer Joe» av Tracy Letts. Vi var til stades på øvinga tysdag og tok nokre bilde.