Prosessleiing og prosjektdesign

Vidareutdanning (masternivå)

Studiet skal gi studentane kompetanse i korleis dei kan bruke ulike kommunikative arbeids- og planleggingsmetodar for å løyse utviklingsoppgåver i ulike samanhengar. Studentane skal få eit fagleg grunnlag for kritisk å kunne vurdere ulike medverknadsmetodar i plan- og utviklingsprosessar.

 • Deltid, Samlingar
 • Varigheit 1 semester
 • 15 studiepoeng
 • Start vår
 • Opptakskrav

  180 stp høgare utdanning

Studieinnhald

Studiet gir studentane kompetanse i prosessleiing og i å designe plan- og utviklingsprosjekt med stor grad av deltaking og medverking i organisasjonar og samfunn.  Studiet gir kunnskap om kommunikativ rasjonalitet og plasserer kommunikative metodar i ein teoretisk og filosofisk samanheng. Det vil bli lagt vekt på å trene studentane i ferdigheita til å stimulere dialog og refleksjon i grupper og i å bruke kommunikative metodar. Studentane får eit fagleg grunnlag for kritisk å kunne vurdere ulike medverknadsmetodar i plan- og utviklingsprosessar. Oppøving av evne til kritisk refleksjon over eiga og andre si rolle i gruppeprosessar er ein viktig del av studiet.

Les mer om emnet her.

 

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga er lagd opp med ein kombinasjon av førelesingar, dialog, gruppearbeid, presentasjon og drøfting i plenum m.m. Det er lagt vekt på praktiske øvingar med utgangspunkt i deltakarane sine eigne utfordringar og planproblem. Studentane får tilgang til eit eige rom i Canvas der ein kan finne detaljert program, førelesingar m.m., og der ein kan levere heimeoppgåver, for å få kommentar, kommunisere med medstudentar og lærarar m.m.

Aktuelle yrke og vidare studium

Studiet kan gjennomførast som frittståande vidareutdanning eller godskrivast som valfritt emne i Master i samfunnsplanlegging og leiing og Master i helse- og sosialfag ved Høgskulen i Volda.

Tidspunkt for oppmøte og samlingar

Undervisninga er organisert i tre vekesamlingar i vårsemesteret. Måndag er studiedag til førebuing, rettleiing, kollokvium m.m. Organisert undervisning vert gitt tysdag til og med fredag. 

Samling 1: veke 2, 2021
Samling 2: veke 7, 2021
Samling 3: veke 14, 2021

Oppmøtetid og stad kjem.

Deltakarane får tilgang til eit eige digitalt rom der ein kan finne detaljert program, førelesingar m.m. og der ein kan levere heimeoppgåver for å få kommentar, kommunisere med medstudentar og lærarar m.m.

 • Deltid, Samlingar
 • Varigheit 1 semester
 • 15 studiepoeng
 • Start vår
 • Opptakskrav

  180 stp høgare utdanning

Søk frå 1. november

Søknadskode : 4358

Spørsmål? Kontakt oss

Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post