Vidareutdanning (masternivå)

Prosessleiing og prosjektdesign

Deltid, Samlingar

Praktisk informasjon

Undervisninga er organisert i tre vekesamlingar i vårsemesteret. Måndag er studiedag til førebuing, rettleiing, kollokvium m.m. Organisert undervisning vert gitt tysdag til og med fredag. 

Samling 1: veke 3, 2020
Samling 2: veke 9, 2020
Samling 3: veke 14, 2020

Oppmøte tysdag 14.01.20 kl 0915 på Strøm 243 

Pensum for våren 2020 finn du her

 

Undervisningsstad

Deltakarane får tilgang til eit eige digitalt rom der ein kan finne detaljert program, førelesingar m.m. og der ein kan levere heimeoppgåver for å få kommentar, kommunisere med medstudentar og lærarar m.m.

Vidareutdanninga på masternivå er retta mot yrkesgrupper i privat og offentleg sektor som treng kunnskap og innsikt i bruken av kommunikative arbeids- og planleggingsmetodar i planleggings- og utviklingsarbeid. 

Stengt for søking

Søknadskode : 4358

Info og frister

Varigheit 1 semester

Studiepoeng 15

Start Vår

Studieinnhald

Studiet gir studentane kompetanse i prosessleiing og i å designe plan- og utviklingsprosjekt med stor grad av deltaking og medverking i organisasjonar og samfunn.  Studiet gir kunnskap om kommunikativ rasjonalitet og plasserer kommunikative metodar i ein teoretisk og filosofisk samanheng. Det vil bli lagt vekt på å trene studentane i ferdigheita til å stimulere dialog og refleksjon i grupper og i å bruke kommunikative metodar. Studentane får eit fagleg grunnlag for kritisk å kunne vurdere ulike medverknadsmetodar i plan- og utviklingsprosessar. Oppøving av evne til kritisk refleksjon over eiga og andre si rolle i gruppeprosessar er ein viktig del av studiet.

Les mer om emnet her.

 

Opptakskrav

180 stp høgare utdanning

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga er lagd opp med ein kombinasjon av førelesingar, dialog, gruppearbeid, presentasjon og drøfting i plenum m.m. Det er lagt vekt på praktiske øvingar med utgangspunkt i deltakarane sine eigne utfordringar og planproblem. Studentane får tilgang til eit eige rom i Canvas der ein kan finne detaljert program, førelesingar m.m., og der ein kan levere heimeoppgåver, for å få kommentar, kommunisere med medstudentar og lærarar m.m.

Aktuelle yrke og vidare studium

Studiet kan gjennomførast som frittståande vidareutdanning eller godskrivast som valfritt emne i Master i samfunnsplanlegging og leiing og Master i helse- og sosialfag ved Høgskulen i Volda.

Kontakt

For spørsmål om opptak:
Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
eller e-post 

For faglege spørsmål:
Roar Amdam

Administrative spørsmål:
Gunnvor Bakke


Last ned studiet som PDF