Vidareutdanning (masternivå)

Norsk som andrespråk og fleirkulturell pedagogikk

Deltid, Samlingar

Vidareutdanninga i norsk som andrespråk og fleirkulturell pedagogikk er yrkesretta og gir barnehagelærarar og lærarar kompetanse i utvikling og gjennomføring av opplæring i fleirspråklege og fleirkulturelle læringsmiljø – ein kompetanse det er stort behov for både i skule og barnehage. 

Du kan søkje på studiet frå 1. februar 2020.

Stengt for søking

Søknadskode : 4267

Info og frister

Varigheit 2 semester (1 år)

Studiepoeng 30

Start Haust

Studieinnhald

Studiet er tverrfagleg og  gir studentar teoretisk og empirisk grunnlag for å handtere utfordringar og moglegheiter som den fleirspråklege og fleirkulturelle skulen/barnehagen gir. Studiet gir kompetanse for pedagogisk arbeid med born, ungdom og vaksne i ein fleirspråkleg og fleirkulturell læringssituasjon. 

Opptakskrav

  1. Fullført og bestått allmennlærar-, førskulelærar-, barnehagelærar, eller faglærarutdanning
  2. Minst 30 studiepoeng norsk eller anna språkfag i fagkretsen

Etter særskild vurdering kan også søkjarar med annan utdannings- eller yrkesbakgrunn takast opp på studiet.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga er samlingsbasert. Arbeidsformene vil variere mellom førelesingar, studium av faglitteratur, studentseminar, arbeid i mindre grupper, feltarbeid, munnlege presentasjonar, oppgåveskriving og rettleiing. Studentane må ha tilgong til, og kunne gjere seg nytte av IKT-basert kommunikasjonsverktøy. Les om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Aktuelle yrke og vidare studium

I både barnehage, grunnskule, vidaregåande skule og i vaksenopplæringa er det behov for lærarar med kompetanse i utvikling og gjennomføring av opplæring i fleirspråklege og fleirkulturelle læringsmiljø.

Kontakt

For spørsmål om opptak:
Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
eller e-post 

For faglege spørsmål:
Birgitte Fondevik og Randi Myklebust


Last ned studiet som PDF