Språk

Norsk som andrespråk og fleirkulturell pedagogikk

Vidareutdanning (masternivå)

Vidareutdanninga er yrkesretta og gir barnehagelærarar og lærarar kompetanse i utvikling og gjennomføring av opplæring i fleirspråklege og fleirkulturelle læringsmiljø – ein kompetanse det er stort behov for både i skule og barnehage. 

Studiet er tverrfagleg og  gir studentar teoretisk og empirisk grunnlag for å handtere utfordringar og moglegheiter som den fleirspråklege og fleirkulturelle skulen/barnehagen gir. Studiet gir kompetanse for pedagogisk arbeid med born, ungdom og vaksne i ein fleirspråkleg og fleirkulturell læringssituasjon. 

Les meir i studieplanen her

 

 • Deltid, Samlingar
 • Varigheit 2 semester (1 år)
 • 30 studiepoeng
 • Start haust
  Application period 01.02.2022 -
 • Opptakskrav

  Fullført grunnutdanning ved universitet eller høgskule innanfor følgande utdanningsvegar:

  • grunnskulelærarutdanning eller allmennlærarutdanning, der minst 30 stp norsk inngår i fagkretsen
  • barnehagelærarutdanning/førskulelærarutdanning
  • fagutdanning med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), der minst 30 stp inngår i fagkretsen
 • Studieplan

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga er fordelt på fire samlingar om hausten og fem samlingar om våren. Kvar samling går over to heile dagar. Undervisningsopplegget er obligatorisk. Eksamen i haustsemesteret er ein individuell artikkel, og i vårsemesteret ein skuleeksamen. 

Arbeidsformene vil variere mellom førelesingar, studium av faglitteratur, studentseminar, arbeid i mindre grupper, feltarbeid, munnlege presentasjonar, oppgåveskriving og rettleiing. Studentane må ha tilgong til, og kunne gjere seg nytte av IKT-basert kommunikasjonsverktøy. Les om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

 

Aktuelle yrke og vidare studium

I både barnehage, grunnskule, vidaregåande skule og i vaksenopplæringa er det behov for lærarar med kompetanse i utvikling og gjennomføring av opplæring i fleirspråklege og fleirkulturelle læringsmiljø.

Studieplan

Norsk som andrespråk og fleirkulturell pedagogikk

Studieprogram: 
Norsk som andrespråk og fleirkulturell pedagogikk, masternivå
Studienivå: 
Master
Studiepoeng: 
30
Studielengd: 
2 semester
Kull: 
2021
Studieplassar: 
35
Studietype: 
Mastergradsstudium
Organisering
Deltid
Opptakskrav

Dette er eit studium som primært har barnehagelærarar og lærarar som målgruppe. Opptaksgrunnlaget til studiet er fullført grunnutdanning ved universitet eller høgskule av minimum tre års omfang (180 stp.) og innanfor følgjande utdanningsvegar: 

 • bestått allmennlærarutdanning eller fireårig grunnskulelærarutdanning, der minst 30 studiepoeng norsk inngår i fagkretsen
 • bestått førskulelærarutdanning/barnehagelærarutdanning
 • bestått faglærar med praktisk-pedagogisk utdanning, der minst 30 studiepoeng norsk inngår i fagkretsen
Om studiet

Norsk som andrespråk og fleirkulturell pedagogikk er eit tverrfagleg studium som gir studentar teoretisk og didaktisk grunnlag for å handtere utfordringar og moglegheiter som den fleirspråklege og fleirkulturelle skulen og barnehagen gir. Studiet gir kompetanse for pedagogisk og norskdidaktisk arbeid med barn, ungdom og vaksne i ein fleirspråkleg og fleirkulturell læringssituasjon. 

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studium.

Kunnskapar

Studenten skal ha:  

• brei kunnskap om forholdet mellom identitet, kultur og sosialiseringsprosessar i fleirspråklege og fleirkulturelle kontekstar

• avansert kunnskap om fleirspråklegheit og korleis ein kan ta vare på og utvikle språkleg og kulturelt mangfald.  

• inngåande kunnskap rasisme og korleis ein kan utvikle eit antirasistisk læringsmiljø  

• avansert kunnskap om norsk i eit andrespråksperspektiv, om andrespråkslæring og andrespråksundervisning 

Ferdigheiter

Studenten skal kunne:  

• analysere og handtere pedagogiske og fagdidaktiske utfordringar og moglegheiter i den antirasistiske, fleirkulturelle og fleirspråklege skulen/barnehagen  

• skape eit læringsmiljø som bidreg til å motvirke fordommar og diskriminering 

• gjennomføre norskopplæring for born, unge og vaksne med eit anna morsmål enn norsk

Generell kompetanse

Studenten skal: 

• kunne engasjere seg i og initiere utviklingen av antirasistisk og tilpassa opplæring i fleirspråklege og fleirkulturelle læringsmiljø

Organisering og arbeidsmåtar

Studiet er sett saman av emna Norsk som andrespråk og fleirkulturell pedagogikk 1 (15 stp) og Norsk som andrespråk og fleirkulturell pedagogikk 2 (15 stp). Emne 1 er lagt til haustsemesteret, og emne 2 er lagt til vårsemesteret. Det er ein føresetnad at studentane byrjar med emne 1. Bestått eksamen på emne 1 er ein føresetnad for å kunne ta emne 2.

Undervisninga er fordelt på fire samlingar om hausten og fem samlingar om våren. Kvar samling går over to heile dagar. Undervisningsopplegget er obligatorisk. I emne 1 skal studentane gjennomføre eit feltarbeid i barnehage, skule eller annan institusjon der det skjer fagleg arbeid retta inn mot språklege minoritetar.

Navn: 
Norsk som andrespråk og fleirkulturell pedagogikk
Ansvarleg
Randi Myklebust, tlf: 70 07 53 78, randim@hivolda.no og Birgitte Fondevik, tlf: 70 07 50 39, birgitte.fondevik@hivolda.no
 • Deltid, Samlingar
 • Varigheit 2 semester (1 år)
 • 30 studiepoeng
 • Start haust
  Application period 01.02.2022 -
 • Opptakskrav

  Fullført grunnutdanning ved universitet eller høgskule innanfor følgande utdanningsvegar:

  • grunnskulelærarutdanning eller allmennlærarutdanning, der minst 30 stp norsk inngår i fagkretsen
  • barnehagelærarutdanning/førskulelærarutdanning
  • fagutdanning med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), der minst 30 stp inngår i fagkretsen
 • Studieplan
Løpande opptak

Søknadskode : 4267

Spørsmål? Kontakt oss

Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post