Fordjupingsstudium

Norsk som andrespråk og fleirkulturell pedagogikk, fordjupingsstudium

Deltid, Samlingar

Vidareutdanninga er yrkesretta og gir barnehagelærarar og lærarar kompetanse i utvikling og gjennomføring av opplæring i fleirspråklege og fleirkulturelle læringsmiljø – ein kompetanse det er stort behov for både i skule og barnehage. 

Stengt for søking

Søknadskode : 4267

Info og frister

Varigheit 2 semester (1 år)

Studiepoeng 30

Start Haust

Studieinnhald

Norsk som andrespråk og fleirkulturell pedagogikk er eit tverrfagleg studium som gir studentar teoretisk og empirisk grunnlag for å handtere utfordringar og moglegheiter som den fleirspråklege og fleirkulturelle skulen/barnehagen gir. Studiet gir kompetanse for pedagogisk arbeid med born, ungdom og vaksne i ein fleirspråkleg og fleirkulturell læringssituasjon. 

Opptakskrav

Dette er eit studium som primært har barnehagelærarar, lærarar og studentar som har fullført og bestått dei tre første åra av grunnskulelærarutdanninga som målgruppe. Opptaksgrunnlaget til studiet er fullført grunnutdanning ved universitet eller høgskule av minimum tre års omfang (180 stp.) og innanfor følgjande utdanningsvegar: 

  • bestått minimum dei tre første åra i grunnskulelærarutdanning, der minst 30 studiepoeng norsk eller anna språkfag inngår i fagkretsen
  • bestått allmennlærarutdanning
  • bestått førskulelærarutdanning/barnehagelærarutdanning. 
  • bestått faglærar med praktisk-pedagogisk utdanning, der minst 30 studiepoeng norsk eller anna språkfag inngår i fagkretsen

Etter særskild vurdering kan også søkjarar med annan utdannings- eller yrkesbakgrunn takast opp på studiet.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga er samlingsbasert. Arbeidsformene vil variere mellom førelesingar, studium av faglitteratur, studentseminar, arbeid i mindre grupper, feltarbeid, munnlege presentasjonar, oppgåveskriving og rettleiing. Studentane må ha tilgong til, og kunne gjere seg nytte av IKT-basert kommunikasjonsverktøy. Les om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Aktuelle yrke og vidare studium

I både barnehage, grunnskule, vidaregåande skule og i vaksenopplæringa er det behov for lærarar med kompetanse i utvikling og gjennomføring av opplæring i fleirspråklege og fleirkulturelle læringsmiljø.

Kontakt

Spørsmål om opptak, registrering og tilgang til Canvas:

Studentsørvis, studentsorvis@hivolda.no, 70 07 50 18

Faglige spørsmål:

Birgitte Fondevik, Birgitte.Fondevik@hivolda.no tlf. 70075039

Randi Myklebust, randim@hivolda.no tlf. 70075378

Praktisk informasjon

Velkommen til studiet Norsk som andrespråk og flerkulturell pedagogikk. Vi ser fram til å møte dere, første gang torsdag 5. september kl. 9.15 på Høgskulen i Volda. Her er dato og tidspunkt for samlingene:

 

Uke 36 torsdag 5. sept. & fredag 6. sept.

Uke 39 torsdag 26. & fredag 27. sept.

Uke 44 torsdag 31. okt. & fredag 1. nov.

Uke 48 torsdag 28. nov. & fredag 29. nov.

 

Undervisningen foregår fra kl. 9.15 – kl. 16.00 alle dagene. På samlingen uke 44 vil det foregå individuell veiledning etter undervisningstiden. Det er viktig at du i tillegg setter av ettermiddag og kveld til studiet inntil du har fått tildelt eksakt veiledningstidspunkt for din del.           

Undervisningsstad

Samlingene er lagt til HVO. Det er viktig at du registrerer deg og får tilgang til Canvas før studiestart. Her blir det lagt ut ny informasjon blant annet om undervisningsrom.

Annan informasjon

Semesterplan vil bli delt ut på første samling, men pensum vil du etter hvert få tilgang på her: www.hivolda.no > For studentar > Pensumlister. Emnekoden for studiet er NO221. For dem som ønsker å ta fatt på pensumlesing, kan vi anbefale å begynne med følgende litteratur:

For barnehagelærere:

Arnberg, L. [2012]. Så blir barn tvåspråkiga. Vägledning och råd under förskoleåldern. Stockholm: Wahlström & Widstrand.   

For lærere:

Engen, T. O. & Kulbrandstad, L. A. (2004). Tospråklighet, minoritetsspråk og minoritetsundervisning.  Oslo: Gyldendal Akademisk, Kapittel 1-4 og 7-10   

For alle:

Golden, A. (2014). Ordforråd, ordbruk og ordlæring. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kapittel 1-6.

 

 

Studieplan

Norsk som andrespråk og fleirkulturell pedagogikk

Studieprogram: 
Norsk som andrespråk og fleirkulturell pedagogikk
Studienivå: 
Bachelor (fordjupingsnivå)
Studiepoeng: 
30
Studielengd: 
2 semester
Kull: 
2019
Studieplassar: 
35
Studietype: 
Fordjupning (bachelornivå)
Organisering
Deltid
Opptakskrav

Dette er eit studium som primært har barnehagelærarar, lærarar og studentar som har fullført og bestått dei tre første åra av grunnskulelærarutdanninga som målgruppe. Opptaksgrunnlaget til studiet er fullført grunnutdanning ved universitet eller høgskule av minimum tre års omfang (180 stp.) og innanfor følgjande utdanningsvegar: 

  • bestått minimum dei tre første åra i grunnskulelærarutdanning, der minst 30 studiepoeng norsk inngår i fagkretsen
  • bestått allmennlærarutdanning
  • bestått førskulelærarutdanning/barnehagelærarutdanning. 
  • bestått faglærar med praktisk-pedagogisk utdanning, der minst 30 studiepoeng norsk inngår i fagkretsen

Etter særskild vurdering kan også søkjarar med anna språkfag enn norsk i fagkretsen eller annan utdannings- eller yrkesbakgrunn takast opp på studiet

Om studiet

Norsk som andrespråk og fleirkulturell pedagogikk er eit tverrfagleg studium som gir studentar teoretisk og didaktisk grunnlag for å handtere utfordringar og moglegheiter som den fleirspråklege og fleirkulturelle skulen og barnehagen gir. Studiet gir kompetanse for pedagogisk arbeid med barn, ungdom og vaksne i ein fleirspråkleg og fleirkulturell læringssituasjon. Studiet ønskjer å kome i møte den store etterspurnaden etter denne kompetansen i både barnehage, grunnskule, vidaregåande skule og i vaksenopplæringa.

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studium.

Kunnskapar

Studenten skal ha:  

• kunnskap om forholdet mellom identitet, kultur og sosialiseringsprosessar i fleirspråklege og fleirkulturelle kontekstar

• kunnskap om fleirspråklegheit og korleis ein kan ta vare på og utvikle språkleg og kulturelt mangfald.  

• ha kunnskap om rasisme og korleis ein kan utvikle eit antirasistisk læringsmiljø  

• kunnskap om norsk i eit andrespråksperspektiv, om andrespråkslæring og andrespråksundervisning 

Ferdigheiter

Studenten skal kunne:  

• analysere og handtere pedagogiske og fagdidaktiske utfordringar og moglegheiter i den fleirkulturelle og fleirspråklege skulen/barnehagen  

• skape eit læringsmiljø som bidreg til å motvirke fordommar og diskriminering 

• gjennomføre norskopplæring for born, unge og vaksne med eit anna morsmål enn norsk

Generell kompetanse

Studenten skal: 

• kunne nytte fagleg innsikt og kompetanse for utvikling av antirasistisk og tilpassa opplæring i fleirspråklege og fleirkulturelle læringsmiljø

Organisering og arbeidsmåtar

Studiet er sett saman av emna Norsk som andrespråk og fleirkulturell pedagogikk 1 (15 stp) og Norsk som andrespråk og fleirkulturell pedagogikk 2 (15 stp). Emne 1 er lagt til haustsemesteret, og emne 2 er lagt til vårsemesteret. Det er ein føresetnad at studentane byrjar med emne 1. Stått eksamen på emne 1 er ein føresetnad for å kunne ta emne 2.

Undervisninga er fordelt på fire samlingar om hausten og fem samlingar om våren. Kvar samling går over to heile dagar. Undervisningsopplegget er obligatorisk. I emne 1 skal studentane gjennomføre eit feltarbeid i barnehage, skule eller annan institusjon der det skjer fagleg arbeid retta inn mot språklege minoritetar.

Navn: 
Norsk som andrespråk og fleirkulturell pedagogikk
Praksis

For studentar som tek studiet som del av grunnskulelærarutdanninga - sjå gjeldande praksisplan for utdanninga.

Ansvarleg
Randi Myklebust, tlf: 70 07 53 78, randim@hivolda.no og Birgitte Fondevik, tlf: 70 07 50 39, birgitte.fondevik@hivolda.no