Norsk 1 for 1.-7. årstrinn

Vidareutdanning (bachelornivå)

Studiet er eit vidareutdanningstilbod for lærarar som har lite eller ingen norsk i si tidlegare utdanning.

Gjennom studiet skal studenten tileigne seg eit didaktisk og fagleg grunnlag for å kunne planlegge, organisere, tilpasse, gjennomføre og evaluere ulike læreprosessar i norsk for elevar på 1.-7. årstrinn. 

Undervisninga er nett- og samlingsbasert. Det er to obligatoriske samlingar i Volda kvart semester.

Det er studieavgift på kr 10 000 (kr 5 000 pr. emne), i tillegg til semesteravgift.

 • Deltid, Nettstudium, Samlingar
 • Varigheit 2 semester (1 år)
 • 30 studiepoeng
 • Start haust

  Løpande opptak til studiet er fullteikna eller seinast 1. august.

 • Opptakskrav

  Fullført lærarutdanning.

 • Studieplan

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga er nett- og samlingsbasert. Det er to obligatoriske samlingar i Volda kvart semester.

Nettundervisninga vert gitt i Canvas og Zoom. Begge emna i studiet har arbeidskrav som må vere godkjende for å kunne gå opp til eksamen. Eksamen er organisert som heimeeksamen og mappeeksamen.

Aktuelle yrke og vidare studium

Studiet gir kompetansefor for å undervise i norsk i grunnskulen på 1.til 7. årssteg.

Tidspunkt for oppmøte og samlingar

Samlingsdatoar for hausten 2022:

21. og 22. september

9. og 10. november

Studieplan

Norsk 1, 1.-7. trinn - vidareutdanning (nett- og samlingsbasert)

Studieprogram: 
Norsk 1, 1.-7. trinn - vidareutdanning (nett- og samlingsbasert)
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
30
Studielengd: 
2 semester
Kull: 
2023
Studieplassar: 
35
Studietype: 
Vidareutdanning (bachelornivå)
Organisering
Deltid
Opptakskrav

Fullført lærarutdaning (allmennlærar, barnehagelærar, faglærar eller PPU)

Om studiet

Studiet er eit vidareutdanningstilbod for lærarar som har lite eller ingen norsk i si tidlegare utdanning.

Gjennom studiet skal studenten tileigne seg eit didaktisk og fagleg grunnlag for å kunne planleggje, organisere, tilpasse, gjennomføre og evaluere ulike læreprosessar i norsk for elevar på 1.-7. steg. Studenten skal få kompetanse til å undervise i norsk i dagen skule, samtiding som han/ho skal kunne vere med å utvikle og forme norskfaget for framtida.

Læringsutbytte

Læringsutbyttet må sjåast i samanheng med innhald og arbeidsmåtar i emna. I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram 

Kunnskapar

Studenten skal ha

 • undervisningskunnskap i norskemna elevane arbeider med på barnesteget
 • kunnskap i relevante norskfaglege tema og kan knyte denne kunnskapen til lærestoffet på barnesteget
 • kunnskap om norskfaget sitt innhald på dei ulike stega i grunnskulen, og om overgangane mellom stega i grunnskulen
Ferdigheiter

Studenten skal kunne

 • planleggje, gjennomføre og vurdere norskundervisning for alle elevar på barnesteget, med fokus på variasjon og elevaktivitet
 • har gode praktiske ferdigheiter i munnleg og skriftleg kommunikasjon i norskfaget, og kompetanse til å fremje slike ferdigheiter hos elevane
 • bruke arbeidsmåtar som fremjar elevane si undring, kreativitet og evne til å arbeide systematisk og utforskande med tekst i ulike former og på ulike nivå
Generell kompetanse

Studenten skal kunne

 • bruke både norskfaglege og -didaktiske kunnskapar og ferdigheiter på ein sjølvstendig måte
 • vise evne til refleksjon og kritisk tenking
Organisering og arbeidsmåtar

Emnet er nettbasert med to obligatoriske samlingar i Volda kvart semester. (Jf. Forskrift om studium og eksamen § 4-6. http://lovdata.no/forskrift/2014-12-04-1697/§4-6)  Nettundervisninga vert gitt i Canvas og Zoom. Begge emna i studiet har arbeidskrav som må vere godkjende for å kunne gå opp til eksamen.

Navn: 
Norsk 1, 1.-7. trinn - vidareutdanning (nett- og samlingsbasert)
Kostnader

Studieavgift kr. 10 000,- (Kr. 5 000,- haust og kr. 5 000,- vår).

Ansvarleg
Pernille Fiskerstrand
 • Deltid, Nettstudium, Samlingar
 • Varigheit 2 semester (1 år)
 • 30 studiepoeng
 • Start haust

  Løpande opptak til studiet er fullteikna eller seinast 1. august.

 • Opptakskrav

  Fullført lærarutdanning.

 • Studieplan
Søk studieplass!

Søknadskode : 4379

Spørsmål? Kontakt oss

For spørsmål om opptak
Send e-post


Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post

Kontakt