Naturfag

Naturfag 1 for 1.–7. årstrinn

Vidareutdanning (bachelornivå)

Skolefaget naturfag omfatter naturvitenskaplige fagområder som har enorm betydning for det globale samfunnet. De er basis for den teknologiske utviklingen, og er grunnleggende for forsøkene på å forstå verden vi lever i. Studieprogrammet gir kunnskap som kvalifiserer til å undervise på barnetrinnet i grunnskolen, og er et tilbud til lærere som ønsker videreutdanning i naturfag.

 • Deltid, Nettstudium, Samlingar
 • Varigheit 2 semester (1 år)
 • 30 studiepoeng
 • Start haust vår
 • Opptakskrav

  Fullført lærerutdanning (allmennlærer, barnehagelærar, faglærer eller PPU).

 • Studieplan

Studieinnhald

Det blir gitt undervisning i naturvitenskapsfagene biologi, fysikk, geofag og kjemi. Målet er å gi studentene et faglig og fagdidaktisk grunnlag for å undervise i disse fagene. I tillegg til den teoretiske undervisningen er praktiske øvinger i laboratoriet og ute i naturen viktige komponenter i studiet. Videre er oppøving til kritisk evaluering av informasjon og metodisk og vitenskapelig tenkesett viktige mål i undervisningen, slik at en i større grad er i stand til å vurdere troverdigheten i påstander om naturfaglige tema som stadig kommer frem i dagspressen, i reklame og fra andre kilder i samfunnet.

Ny studieplan er under arbeid og vil bli gjort tilgjengelig her.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Størsteparten av teoriundervisningen foregår via internett. Det er obligatorisk fremmøte til all praktisk undervisning, som består av to samlinger á 2-3 dager pr. semester. 

I studiet inngår arbeidskrav som må være godkjent for å gå opp til eksamen.

 

 

Aktuelle yrke og vidare studium

Det er stort behov for lærere med naturfagkompetanse på alle trinn i grunnskolen, og lærere med naturfag i fagkretsen er derfor etterspurte i arbeidsmarkedet.

Studieplan

Naturfag 1 (1-7)

Studieprogram: 
Naturfag 1 (1-7)
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
30
Studielengd: 
2 semester
Kull: 
2021
Studieplassar: 
35
Studietype: 
Vidareutdanning (bachelornivå)
Organisering
Deltid
Opptakskrav

Fullført lærarutdanning.

Om studiet

Studiet er eit videreutdanningstilbod til lærarar som har lite eller ikkje noko naturfag i si tidlegare utdanning. Innhaldet i studiet tilsvarar Naturfag 1 i grunnskulelærerutdanninga for 1.-7. steg. Gjennom studiet skal studenten tileigne seg eit fagleg og fagdidaktisk grunnlag for å kunne planleggja,organisera, tilpassa, gjennomføra og evaluera ulike læreprosessar i naturfag for elevar i grunnskulen. Studenten skal få kompetanse til å undervise naturfag i dagens skule, samstundes som studenten skal kunne vere med å utvikle og forme naturfaget i framtida. 

For å oppnå godkjent naturfagutdanning (30 studiepoeng) for undervisning i grunnskulen blir det krevd at emnet NF101B er bestått i tillegg til NF102B. 

Læringsutbytte

Læringsutbyttet må sjåast i samanheng med innhald og arbeidsmåtar i emna. I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram:

Kunnskapar

Studenten:

 • skal ha grunnleggande kunnskapar på fagområda biologi, fysikk, geofag og kjemi, tilstrekkeleg for å undervise på 1.-7. steg i grunnskulen
 • skal ha kunnskap i naturfagdidaktiske tema som er relevante for fagstoffet og undervisning i skulen
 • skal ha kjennskap til naturfagdidaktisk forsking som er relevant både for utvikling av eigen undervisingspraksis og for elevar si læring
Ferdigheiter

Studenten:

 • skal kunne planlegga, gjennomføra og vurdera naturfagundervisning for elevar på 1.-7. steg
 • skal ha gode praktiske ferdigheiter i munnleg og skriftleg kommunikasjon i faget, og kompetanse til å fremje slike ferdigheiter hjå elevane
 • skal kunne knytte kunnskap i naturfagdidaktiske tema til eigen undervisning i faget
Generell kompetanse

Studenten:

 • skal øve opp evnen til kritisk tenking på område i samfunnet der naturvitenskap er relevant
 • skal øve opp evnen til refleksjon angåande elevar sitt forhold til naturfag og naturvitenskap i og utanfor skulen
 • skal vise evne til å samarbeide med andre om å gjennomføra og utvikla naturfagundervisning
Organisering og arbeidsmåtar

Studiet er sett saman av dei to emna NF101B (haust) og NF102B (vår), kvart på 15 studiepoeng. Hovuddelen av teoriundervisninga blir gitt via internett. Det er obligatorisk frammøte til all praktisk undervisning, som omfattar to samlingar pr. semester á 3 dagar, sjå Forskrift om studium og eksamen § 4-6. I studiet inngår arbeidskrav som må vera godkjent for å gå opp til eksamen.

Navn: 
Naturfag 1 (1-7)
Krav til utstyr eller ferdigheiter

Ingen.

Krav om skikkavurdering og autorisasjon

Ingen.

Internasjonalisering

Ingen.

Kostnader

Ingen.

Anna
Undervisninga blir ikkje sett i gang dersom færre enn 5 studentar melder seg til emna som inngår i studieplanen.
Ansvarleg
Carlos Magnusson, tlf. 70 07 53 85, e-post carlos.magnusson@hivolda.no
 • Deltid, Nettstudium, Samlingar
 • Varigheit 2 semester (1 år)
 • 30 studiepoeng
 • Start haust vår
 • Opptakskrav

  Fullført lærerutdanning (allmennlærer, barnehagelærar, faglærer eller PPU).

 • Studieplan
Stengt for søking

Søknadskode : 4052

Spørsmål? Kontakt oss

Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post

Kontakt

For faglege spørsmål: