Meistring og myndiggjering, strukturperspektivet

Vidareutdanning (masternivå)

Meistring og myndiggjering er kjernetema i studiet. Kunnskap, innsikt og handlingskompetanse på desse områda krev bidrag frå ulike fag og disiplinar, og perspektiv på ulike nivå. Dei som fullfører studiet og seinare vil gå vidare til mastergrad i helse og sosialfag - meistring og myndiggjering, får studiet automatisk godskrive i mastergraden.

 • Deltid, Samlingar
 • Varigheit 1 semester
 • 15 studiepoeng
 • Start vår
  Søknadsperiode 01.11.2023 -
 • Opptakskrav
  • Bachelorgrad i helsefag, sosialfag eller pedagogiske fag.
  • Cand.mag.-grad med relevant fagsamansetjing.
  • Annan relevant grad eller utdanningsløp av minimum tre års omfang.

  For dei to siste punkta er det krav om at studiet har 80 relevante studiepoeng, derav 20 studiepoeng på fordjupingsnivå.

Studieinnhald

Studiet skal gi studentane auka innsikt og medvit for samanhengar mellom kunnskapssyn og praksis, og kunnskap om samanhengar mellom sosiokulturelle prosessar og helse- og sosiale problem. Les meir i emneplanen.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga er lagt til 3 vekesamlingar, med fire undervisningsdagar.

Studentane vel oppgåve tidleg i studiet, og får høve til å levere utkast til kommentar frå faglærar. Dei kan så bearbeide utkastet vidare for endeleg innlevering. Oppgåva skal ha eit omfang på inntil 5000 ord og skal synleggjere at kandidaten kjenner og kan bruke litteraturen som vert brukt i emnet. Eksamenen tek utgangspunkt i heimeoppgåva, men gjeld heile emnet. Sjå emneplan for meir informasjon.

Tidspunkt for oppmøte og samlingar

Samlingar våren 2023: veke 1, 6 og 11. Undervisninga er lagt til 3 vekesamlingar, med fire undervisningsdagar (måndag-torsdag) og ein studiedag (fredag) på kvar samling. Fyrste og tredje samling er fysisk på høgskulen. Andre samling er heildigital. Det er krav om deltaking på 2 av 3 samlingar (eller 65% av tida på samlingane), både fysisk og digitalt frammøte gjeld. 

1. undervisningsdag: måndag 3. januar, kl 09:15. 

Veke 1:

Mandag 2. januar

Tysdag 2. januar

Onsdag 3. januar

Torsdag 4. janur

Veke 6:

Mandag - 6. februar

Tysdag 7. februar

Onsdag 8. februar

Torsdag 9. februar 

Veke 11:

Mandag 13. mars

Tysdag 14. mars

Onsdag 15. mars

Torsdag 16. mars

 

 

 • Deltid, Samlingar
 • Varigheit 1 semester
 • 15 studiepoeng
 • Start vår
  Søknadsperiode 01.11.2023 -
 • Opptakskrav
  • Bachelorgrad i helsefag, sosialfag eller pedagogiske fag.
  • Cand.mag.-grad med relevant fagsamansetjing.
  • Annan relevant grad eller utdanningsløp av minimum tre års omfang.

  For dei to siste punkta er det krav om at studiet har 80 relevante studiepoeng, derav 20 studiepoeng på fordjupingsnivå.

Søk frå 1. november

Søknadskode : 4378

Spørsmål? Kontakt oss

For spørsmål om opptak
Send e-post


Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post

Kontakt