Vidareutdanning (masternivå)

Meistring og myndiggjering, strukturperspektivet

Deltid, Samlingar

Meistring og myndiggjering er kjernetema i studiet. Kunnskap, innsikt og handlingskompetanse på desse områda krev bidrag frå ulike fag og disiplinar, og perspektiv på ulike nivå. Dei som fullfører studiet og seinare vil gå vidare til mastergrad i helse og sosialfag - meistring og myndiggjering, får studiet automatisk godskrive i mastergraden.

Stengt for søking

Søknadskode : 4378

Info og frister

Varigheit 1 semester

Studiepoeng 15

Start Vår

Studieinnhald

Studiet skal gi studentane auka innsikt og medvit for samanhengar mellom kunnskapssyn og praksis, og kunnskap om samanhengar mellom sosiokulturelle prosessar og helse- og sosiale problem. Les meir i emneplanen.

Opptakskrav

  • Bachelorgrad i helsefag, sosialfag eller pedagogiske fag.
  • Cand.mag.-grad med relevant fagsamansetjing.
  • Annan relevant grad eller utdanningsløp av minimum tre års omfang.

For dei to siste punkta er det krav om at studiet har 80 relevante studiepoeng, derav 20 studiepoeng på fordjupingsnivå.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga er lagt til 3 vekesamlingar, med fire undervisningsdagar.

Studentane vel oppgåve tidleg i studiet, og får høve til å levere utkast til kommentar frå faglærar. Dei kan så bearbeide utkastet vidare for endeleg innlevering. Oppgåva skal ha eit omfang på inntil 5000 ord og skal synleggjere at kandidaten kjenner og kan bruke litteraturen som vert brukt i emnet. Eksamenen tek utgangspunkt i heimeoppgåva, men gjeld heile emnet. Sjå emneplan for meir informasjon.

Kontakt

For spørsmål om opptak: Studentsørvis, epost: sok@hivolda.no,  tlf. 70 07 50 18

Programansvarleg: Bente Hasle

Studiekoordinator: Gunnvor Bakke

Oppstart

Vi tek atterhald for endringar i tidspunkt og planar grunna Korona-restriksjonar eller føringar frå styresmaktene.

Les meir om studiestart her 

***

We reserve the right to make any changes in time and plans due to Corona restrictions or rulings by the government.
 
Read more about the semester start here 

 

Undervisninga er lagt til 3 vekesamlingar, med fire undervisningsdagar og ein studiedag på kvar samling:

Samling 1: Veke 2, 2020

Samling 2: Veke 7, 2020

Samling 3: Veke 13, 2020

Oppmøte måndag 06.01.20 på Strøm 242

Pensumlista for våren 2020 finn du her

Undervisninga er lagt opp med ein kombinasjon av forelesingar, seminar, presentasjon av arbeid med heimeoppgåve og drøfting i plenum m.m. Det blir forventa at studentane driv sjølvstudium mellom samlingane, og at dei leverer utkast til heimeoppgåve for presentasjon og kommentering.

Annan informasjon

Før kvar samling blir det lagt ein timeplan for samlinga i Canvas-rommet, med lesetips til samlinga m.m.

Pålogging Canvas (klikk her).


Last ned studiet som PDF