Innføringsemne Vidareutdanning (bachelornivå)

Examen philosophicum

Deltid, Nettstudium

Praktisk informasjon

Velkommen som student til Examen Philosophicum. Kurset er i sin helhet nettbasert,

Undervisningsstad

Studenter på Examen Philosophicum må sørge for å registrere seg og få tilgang til den digitale læringsplattformen Canvas så snart som mulig etter 01.08. Canvas blir ‘klasserommet’ vårt på dette studiet, og her finner du all informasjon og studiemateriale. Vi anbefaler at du studerer nøye den generelle informasjonen og undervisningsplanen som blir lagt ut der.

Informasjon blir gjort tilgjengelig i begynnelsen av august, og de første leksjonene blir lagt ut i midten av august. Mer spesifikke datoer blir kunngjort senere.

Studieprogrammet gir kunnskap og innsikt i sentrale filosofiske spørsmål, og korleis ei rekkje filosofar har drøfta og svart på desse spørsmåla til ulike tider. Det kan inngå som emne i bachelorgradar og er likeverdig med tilsvarande studium ved universiteta. 

Stengt for søking

Søknadskode : 4000

Info og frister

Varigheit 1 semester

Studiepoeng 10

Start Haust Vår

Søknadsfrist 15.04.2018

Studieinnhald

Fagstoffet er delt i tre delar:

  • Filosofi- og vitskapshistorie (5 stp.); oversyn over filosofi- og vitskapshistoria frå oldtida til i dag med særleg konsentrasjon om oldtidsfilosofien og nyare tid frå og med Descartes.
  • Etikk (3 stp.); grunnleggjande problem og teoriar innanfor moralfilosofien.
  • Vitskapsfilosofi (2 stp.); grunnleggjande problem og teoriar innanfor vitskapsfilosofien. Hovudvekta ligg på utviklinga på 1900-talet.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Emnet er organisert som eit nettstudium. Undervisinga har form av leksjonar på Canvas, utveksling av spørsmål og synspunkt i diskusjonsforum på Canvas, skriving av tre minioppgåver, og kommunikasjon med lærar på e-post. Endeleg vurdering i emnet skjer på grunnlag av ein individuell heimeeksamen over eitt døgn.

Les meir om vurderingsordningar og eksamen i emneplanen.

Kontakt

Knut-Willy Sæther

Studieplan

Examen philosophicum (nettstudium)

Studieprogram: 
Examen Philosophicum (nettbasert)
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
10
Studielengd: 
1 semester
Kull: 
2018
Studieplassar: 
40
Studietype: 
Bachelorgradsstudium
Organisering: 
Heiltid
Opptakskrav: 

Generell studiekompetanse.

Om studiet: 

Fagstoffet er fordelt på tre delar. Den første er på fem stp og omfattar filosofi- og vitskapshistorie. Den andre er på tre stp og omfattar allmenn moralfilosofi. Den tredje, på 2 stp, dreier seg om generell vitskapsfilosofi.

Del 1: Filosofi- og vitskapshistorie (5 stp)

Delen gjev eit oversyn over filosofi- og vitskapshistoria frå oldtida til i dag med særleg konsentrasjon om oldtidsfilosofien og nyare tid frå og med Descartes. 

Del 2: Etikk (3 stp)

Delen skal gje eit oversyn over grunnleggjande problem og teoriar innan moralfilosofien.

Del 3 Vitskapsfilosofi (2 stp)

Delen skal gje eit oversyn over nokre grunnleggjande problem og teoriar innan vitskapsfilosofien. Hovudvekta ligg på utviklinga på 1900-talet.

Læringsutbytte: 

Læringsutbyttet må sjåast i samanheng med innhald og arbeidsmåtar i emna. I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram

Kunnskapar: 

Etter avslutta studium skal studenten

-ha kjennskap til kva dei sentrale filosofiske spørsmåla dreier seg om

-ha kjennskap til korleis nokre sentrale filosofar har drøfta og svara på desse spørsmåla til ulike tider

-ha særleg innsikt i ulike kunnskapsteoriar og kvar dei viktigaste filosofane plasserer seg kunnskapsteoretisk

Ferdigheiter: 

Etter avslutta studium skal studenten

-ha tileigna seg innsikt i grunnleggande vitskapelege tenkemåtar og metodar og til ei viss grad kunne applisere desse på ulike fagstudium

-ha tileigna seg innsikt i grunnleggane omgrep, teoriar og tenking innan allmenn etikk

Generell kompetanse: 

Etter avslutta studium skal studenten

-ha utvikla evne til sjølvstendig refleksjon omkring både filosofiske, viskapsteoretiske og grunnlagsetiske spørsmål – som vil kunne vere til nytte i ulike fagstudium, for eiga tenking kring eksistensielle spørsmål, og for utfordringar framtidige yrke kan kome til å byde på

Organisering og arbeidsmåtar: 

Dette studieprogrammet inneheld berre eitt emne, EXP100-AVG. Emnet er organisert som eit nettstudium. Undervisninga har form av leksjonar i Canvas, utveksling av spørsmål og synspunkt i diskusjonsforum, skriving av tre minioppgåver, og kommunikasjon med lærar på e-post.Det vert utarbeidd ein plan/kalender over nettundervisninga med tidspunkt for utsending av leksjonar og fristar for innlevering av oppgåvene. I løpet av semesteret skal kvar student skrive tre minioppgåver – ei i filosofihistorie, ei i etikk og ei i vitskapsfilosofi. Oppgåvene skal ha ein storleik på ca. 5500 teikn utan mellomrom (ca. 1000 ord) og skal leverast i Canvas innan oppgjevne tidsfristar. Lærar kommenterer og vurderer dei tre oppgåvene. Oppgåvene må vere godkjende før ein kan ta eksamen.

Navn: 
Examen philosophicum (nettstudium)
Emne2018 Haust2019 Vår
Emnet har oppstart både haust og vår
1010
Kostnader: 

kr. 2500 + semesteravgift

Evaluering og kvalitetssikring : 

Emnet vert evaluert i samsvar med HVO sitt kvalitetssikringssystem.

Ansvarleg: 
Knut-Willy Sæther, tlf. 70075340, e-post setherk@hivolda.no