Årsstudium

Engelsk, årsstudium, deltid

Deltid

Praktisk informasjon

ENG143

Lectures take place Wednesday to Friday, usually from 11:15 to 13:00.
The first lecture is in BK161 (store auditorium) on Wednesday January 8.


ENG144

Lectures take place Wednesday to Friday from 9:15 to 11:00.
The first lecture is in BK161 (store auditorium) on Wednesday January 8.


 

Annan informasjon

All information about the course, reading, schedules, etc. will be posted in Canvas. It is vital that you get access to Canvas as soon as possible.

Årsstudium i engelsk gir deg ei grunnleggande innføring i engelsk språk, litteratur og kulturkunnskap. Dette er viktig og attraktiv kompetanse for yrke innanfor mellom anna skule, reiseliv og administrasjon.

Du kan søkje på årsstudiet frå 1. februar 2020.

Stengt for søking

Søknadskode : 223 170

Info og frister

Varigheit 4 semester (2 år)

Studiepoeng 60

Start Haust Vår

Søknadsfrist 15.04.2020

Studieinnhald

I løpet av studiet skal du opparbeide deg kunnskapar i grammatikk, fonetikk og litteratur før og etter 1900 - talet. Du lærer å bruke engelsk sikkert og funksjonelt, både skriftleg og munnleg. I tillegg får du erfaring med å identifisere og analysere språkstrukturar, eldre og nyare engelskspråkleg litteratur og samfunnsstilhøve, hovudsakleg frå britisk og amerikansk område.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga på engelskstudiet varierer mellom forelesingar, diskusjonar, gruppearbeid og individuelt arbeid. Du får også delta på eit to-vekers studieopphald ved Det norske studiesenteret i York i England. Som deltidsstudent fullfører du 15 studiepoeng kvart semester.

Les om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Aktuelle yrke og vidare studium

Årsstudiet gir deg etterspurt kompetanse til jobbar i skule, reiseliv, administrasjon, forlag, og andre stadar der det blir krevd gode engelskkunnskapar. 

Kontakt

CONTACTS

Marie Nedregotten Sørbø [Literature]: mns@hivolda.no, tlf. 70075047

Jeannique Darby [Language]: jeannique.anne.darby@hivolda.no, tlf. 70075383

Svenn-Arve Myklebost [English section leader]: svenn-arve.myklebost@hivolda.no, tlf. 70075431

 

 

Studieplan

Engelsk årsstudium, deltid, oppstart vår

Studieprogram: 
Engelsk årsstudium, deltid
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
60
Studielengd: 
4 semester
Kull: 
2020
Studietype: 
Årsstudium
Organisering
Deltid
Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Om studiet

Engelsk er i dag det viktigaste språket i verda. Det er morsmål for om lag 400 millionar menneske og eit viktig andrespråk for mange fleire. Engelsk årsstudium gir ei grunnleggande innføring i engelskfaget sine akademiske disiplinar: språk, litteratur og kulturkunnskap. Studiet kvalifiserer for vidare studium i engelsk på fordjupingsnivå, og kan utgjere ein del av ein bachelorgrad, t.d. bachelorgraden in språk og litteratur ved HVO. Studiet kan også nyttast som eit første steg mot ein mastergrad i engelsk. Studiet kvalifiserer også, i kombinasjon med PPU (praktisk pedagogisk utdanning), til arbeid som engelsklærar i skulen: frå studieåret 2019 krev opptak til PPU mastergrad som omfattar minst eitt undervisningsfag.

Læringsutbytte

 I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram:

Kunnskapar

Etter fullført studium har studenten kunnskap om:

- vokabular, struktur og funksjon i engelsk språk

- kultur, samfunn og litteratur i nokre land der engelsk er hovudspråk

- normer for akademisk tekstproduksjon og ansvarleg kjeldebruk

- stilnivå og kulturelle konvensjonar for å tilpasse språkbruken til ulike situasjonar

Ferdigheiter

Etter fullført studium kan studenten:

- identifisere og analysere språkstrukturar i engelsk

- analysere eldre og nyare engelskspråkleg litteratur (hovudsakleg frå britisk og amerikansk område)

- tolke kulturelle og samfunnsmessige fenomen og tekstar frå engelskspråklege land

- bruke engelsk sikkert og funksjonelt, skriftleg og munnleg.

Generell kompetanse

Studenten kan nytte fagstoffet til å skaffe seg større innsikt på dei ulike områda innanfor faget, og kommunisere på engelsk i ulike samanhengar.

Organisering og arbeidsmåtar

Studiet består av fire emne à 15 studiepoeng.  Det er obligatorisk oppmøte til undervisninga. Studiet omfattar eit obligatorisk 2-vekes studieopphald ved Det norske studiesenteret i Storbritannia, York. Studentar som ikkje kan oppfylle dette kravet kan søkje om fritak. Studentar som får fritak vil måtte utføre eit alternativt arbeidskrav med innhald relatert til studieopphaldet i York.

Navn: 
Engelsk årsstudium, deltid (oppstart vår)
Ansvarleg
Alf Tomas Tønnessen

Last ned studiet som PDF