Engelsk, årsstudium, deltid

Årsstudium

Årsstudium i engelsk gir deg ei grunnleggande innføring i engelsk språk, litteratur og kulturkunnskap.

I løpet av studietida skal du opparbeide deg kunnskapar i grammatikk, fonetikk og litteratur før og etter 1900-talet. Du lærer å bruke engelsk sikkert og funksjonelt, både skriftleg og munnleg. I tillegg får du erfaring med å identifisere og analysere språkstrukturar, eldre og nyare engelskspråkleg litteratur og samfunnsstilhøve, hovudsakleg frå britisk og amerikansk område.

 • Deltid
 • Varigheit 4 semester (2 år)
 • 60 studiepoeng
 • Start haust vår
  Søknadsfrist 01.12.2021
 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse.

 • Studieplan

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga på engelskstudiet varierer mellom forelesingar, diskusjonar, gruppearbeid og individuelt arbeid. Du får også delta på eit to-vekers studieopphald ved Det norske studiesenteret i York i England. Som deltidsstudent fullfører du 15 studiepoeng kvart semester.

Les om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Aktuelle yrke og vidare studium

Årsstudiet gir deg etterspurt kompetanse til jobbar i skule, reiseliv, administrasjon, forlag, og andre stadar der det blir krevd gode engelskkunnskapar. 

Studieplan

Engelsk årsstudium, deltid, oppstart vår

Studieprogram: 
Engelsk årsstudium, deltid
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
60
Studielengd: 
4 semester
Kull: 
2022
Studietype: 
Årsstudium
Organisering
Deltid
Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Om studiet

Engelsk er i dag det viktigaste språket i verda. Det er morsmål for om lag 400 millionar menneske og eit viktig andrespråk for mange fleire. Engelsk årsstudium gir ei grunnleggande innføring i engelskfaget sine akademiske disiplinar: språk, litteratur og kulturkunnskap. Studiet kvalifiserer for vidare studium i engelsk på fordjupingsnivå, og kan utgjere ein del av ein bachelorgrad, t.d. bachelorgraden i språk og litteratur ved HVO. Studiet kan også nyttast som eit første steg mot ein mastergrad i engelsk. Studiet kvalifiserer også, i kombinasjon med PPU (praktisk pedagogisk utdanning), til arbeid som engelsklærar i skulen. Frå hausten 2019 krevst det mastergrad som inneheld minst eitt skulefag for å bli tatt opp til PPU.

Læringsutbytte

 I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram:

Kunnskapar

Etter fullført studium har studenten kunnskap om:

 • vokabular, struktur og funksjon i engelsk språk
 • kultur, samfunn og litteratur i land der engelsk er hovudspråk
 • normer for akademisk tekstproduksjon og ansvarleg kjeldebruk
 • stilnivå og kulturelle konvensjonar for å tilpasse språkbruken til ulike situasjonar
Ferdigheiter

Etter fullført studium kan studenten:

 • identifisere og analysere språkstrukturar i engelsk
 • analysere eldre og nyare engelskspråkleg litteratur (hovudsakleg frå britisk og amerikansk område)
 • tolke kulturelle og samfunnsmessige fenomen og tekstar frå engelskspråklege land
 • bruke engelsk sikkert og funksjonelt, skriftleg og munnleg.
Generell kompetanse

Studenten kan nytte fagstoffet til å skaffe seg større innsikt på dei ulike områda innanfor faget, og kommunisere på engelsk i ulike samanhengar.

Organisering og arbeidsmåtar

Studiet består av fire emne à 15 studiepoeng.  Det er obligatorisk oppmøte til undervisninga. Studiet omfattar eit obligatorisk 2-vekes studieopphald ved Det norske studiesenteret i Storbritannia, York. Studentar som ikkje kan oppfylle dette kravet kan søkje om fritak. Studentar som får fritak vil kunne måtte utføre eit alternativt arbeidskrav med innhald relatert til studieopphaldet i York.

Navn: 
Engelsk årsstudium, deltid (oppstart vår)
Ansvarleg
Timothy Saunders
 • Deltid
 • Varigheit 4 semester (2 år)
 • 60 studiepoeng
 • Start haust vår
  Søknadsfrist 01.12.2021
 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse.

 • Studieplan
Søk frå 1. november

Søknadskode : 4169

Spørsmål? Kontakt oss

Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post

Kontakt