See list of study plans starting on:

Bachelor i mediedesign

Studieprogram: 
Bachelor i mediedesign
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
180
Studielengd: 
6 semester
Kull: 
2018
Studieplassar: 
25
Studietype: 
Bachelorgradsstudium
Organisering
Heiltid
Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Om studiet

På Bachelorstudiet i Mediedesign skapar du innhald for og utformar dagens og morgondagens plattformer. Du lærer å designe brukarorienterte visuelle og interaktive produkt som kombinerer tekst, lyd, bilete og video.

Første året bygger studenten ei multimedial plattform med foto og visuell kommunikasjon saman med grunnleggande teori, i fellesskap med bachelorstudiet i Medieproduksjon. Frå og med andre året går du vidare med visuell kommunikasjon, front-end webdesign, redaksjonell design og multimedia.

I bachelorstudiet i mediedesign hentar vi inspirasjon frå tradisjonelle profesjonar og fagretningar, og utforskar nye metodar, sjangrar og teknologi.

Læringsutbytte

Læringsutbyttet må sjåast i samanheng med innhald og arbeidsmåtar i emna. I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram:

Kunnskapar

Kandidaten har kunnskap om:

 • virkemiddel, reiskapar og prosessar i visuell kommunikasjon
 • korleis ein utviklar digitale produkt ved hjelp av designtenking
 • multimedial formidling
 • analytiske modellar for branding og strategisk planlegging
 • innhald i media og medievitskapen sine metodar for innhaldsstudier
 • korleis mediesamfunnet påverkar sosialisering, identitetsdanning og samfunnsutvikling
 • sentrale medie- og kommunikasjonsteknologiske tema, teoriar og problemstillingar
 • tradisjonelle og nyare digitale formidlings- og kommunikasjonsformer, produksjonsmåtar og utviklingsmetodar knytt til enkeltmedium og på tvers av medieelementa tekst, lyd og bilde
 • utvalde retningar innan vitskapsteori og metode
Ferdigheiter

Kandidaten kan

 • nyttiggjere seg av metodar og verkemiddel frå ulike design-felt til å kommunisere ein bodskap
 • planlegge og gjennomføre kreative prosessar som leder fram til produkt med høg brukskvalitet
 • nyttiggjere seg kunnskapar om medie- og kommunikasjonsteknologi på praktiske og teoretiske problemstillingar, grunngje vala sine og analysere relevante uttrykk
 • bruke relevante produksjonsmetodar, arbeids- og uttrykksformer både knytt til tradisjonelle medium, nyare medium og medieuttrykk som inneheld element frå fleire fagområde og medium
 • fungere som kompetansemeklar i tverr- og fleirfaglege prosjekt- og produksjonsarbeid
 • reflektere over eigen fagleg utvikling og gjere seg nytte av rettleiing i arbeid med teoretiske og praktiske oppgåver
Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i relevante faglege og yrkesetiske problemstillingar
 • kan planleggje og gjennomføre varierte arbeidsoppgåver og prosjekt åleine og som deltakar i ei gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan formidle sentralt fagstoff som teoriar, problemstillingar og løysingar gjennom relevante uttrykksformer
 • kan utveksle synspunkt og erfaringar med andre og slik medverke til utvikling av god praksis
 • kjenner til nytenking og innovasjonsprosessar
Organisering og arbeidsmåtar

Studiet er organisert med forelesingar, workshops og praktisk arbeid individuelt og i gruppe.  Det går fram av emneplanane om det er obligatorisk frammøte til undervisninga. Les om obligatorisk frammøte i gjeldande Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Volda.

Bachelor i mediedesign
Navn: 
Bachelor i mediedesign
Krav til utstyr eller ferdigheiter

For auka kvalitet og kontinuitet i studiet anbefalar vi at at studentane stiller med eigen bærbar PC/Mac som er kapabel til mediearbeid, samt minnekort (SD) til bruk i kamera/lydutstyr. Høgskulen har i tillegg ein godt utstyrt maskinpark tilgjengelig for studentane til spesialformål. Studentarbeid som blir produsert og dokumentert i løpet av studiet vil kunne bli brukt som døme ved seinare kurs, eller i skulen sin informasjon om eigne aktivitetar, dersom ikkje studenten skriftleg motsett seg dette.

Praksis

I studiet inngår observasjonspraksis, intern og ekstern prosjekt- og produksjonspraksis. Nærare retningsliner for praksis kvart studieår blir gitt ved semesterstart.

Internasjonalisering

4. semester er det høve til å reise på utveksling.

Kostnader

Vi anbefalar studentar på bachelorstudiet i Mediedesign å abbonnere på Adobe Creative Suite, noko som med studentrabatt gir ein kostnad på 150-200,- per mnd. I kombinasjon med eigen berbar PC/Mac får studenten med dette konstant oppdaterte design-verktøy inn i sin personlig arbeidsflyt, og vert godt førebudd på arbeidslivet.

Ansvarleg
Ivar John Erdal