Fadderveka

Studieåret opnar med Fadderveka – ei veke fullspekka av ulike arrangement og aktivitetar. Fadrane gjer alt for at nye studentar skal få ein fin start på studielivet i Volda.

Vi søker etter nytt styre for Fadderveka 2020. Kan du tenke deg å vere med?

Les under om kva du kan få gjere i dei ulike verva. Under kvart einskild verv er det ei lenke til søknadsskjema for vervet.

Søknadsfrist er 13. januar.

Leiar

Som leiar har ein det overordna ansvaret for heile fadderveka og dens gjennomføring. Leiar må evne å ha gode samarbeidsegenskaper, ettersom ein skal samarbeide med ein rekke parter. Dette vervet er givande og lærerikt, men samstundes tidkrevande og ein bør kjenne sine begrensinger. Ein må kunne deligere arbeidsoppgåver og vere tydelig ppå forveninger. Samstundes er det viktig å vere sympatisk og løysningsorgjentert.

Leiar skal:
•    starte planlegging av Fadderveka så fort faddervekestyret er satt
•    ha det overordna ansvaret for heile Fadderveka
•    ha god kontakt med alle styremedlemane og sjå til at dei gjer oppgåvene sine
•    stå ansvarleg for å kalle inn til møte med faddervekestyret (og andre) etter behov
•    vere kontaktperson mellom faddervekestyret, Studentparlamentet, HVO og Sivolda
•    utarbeide budsjett ilag med sponsoransvarleg og føre rekneskap 
•    sørgje for at rekningane vert betalte i samråd med organisasjonskonsulenten i Studentparlamentet
•    halde AU oppdatert gjennom heile prosessen
•    sjå til at Studentaprlamentet sin logo vert brukt på alt materiell som promoterar Fadderveka
•    presentere faddervekestyret/Fadderveka ved Høgskulen sin opningsseremoni
•    levere fullstendig rekneskap til organisasjonskonsulentet etter at Fadderveka er over, seinast 15. oktober
•    levere evalueringsrapport til Studentparlamentet etter at arbeidsoppgåvene er utført, seinast 15. oktober. Rapporten skal reflektere heile arbeidsprosessen og vere så detaljert at det vert lett for neste års leiar å få ei god oversikt

Søk på vervet som leiar her.
 

Nestleiar

Som nestleiar er ein leiars stedfortredar når han/ho ikkje er til stades. Nestleiar skal også sytte for at arbeidsmiljøet mellom medlemmene i styret er bra og skal bidra i arbeidsoppgåver der styret treng hjelp på grunn av store arbeidsmengder. Nestleiar må ha gode samarbeidsevner og kunne jobbe variert.

Nestleiar skal:
•    I samarbeid med leiar starte planlegging av Fadderveka så fort faddervekestyret er satt
•    Ta over leiinga ved leiars fråver
•    Følgje opp styremedlemmane, motivere og oppmuntre og ta vare på eit godt arbeidsmiljø i styret
•    Skrive referat frå styremøte med spesielt fokus på arbeidsoppgåver som skal gjerast, sende ut til styremedlemmane etterpå
•    Bistå med arbeidsoppgåver der det er behov i styret, men skal ikkje unyttast eller ta på seg hovudoppgåver til andre i styret uten avklaring innand i styret. 
•    Levere evalueringsrapport til arbeidsutvalet når arbeidsoppgåvene er fullført, seinast 15. oktober. Rapporten skal reflektere heile arbeidsprosessen og vere så detaljert at det vert lett for neste års fadderansvarleg å få ei god oversikt 
 

Søk på vervet som nestleiar her.

Arrangementansvarleg

Som arrangementansvarlig i fadderveka skal ein organisere og gjennomføre dei ulike hendingane i Fadderveka. Dette er eit verv som krev planleging, strukturert arbeid og ein må samarbeide med resterende styre. I tillegg må ein vere imøtekomande og utadvendt. Gjerne tenke litt utanom boksen!

Arrangementansvarlig skal:
•    planlegge og gjennomføre alle arrangement for Fadderveka, i tråd med budsjett
•    sjå til at det er arrangement som passar dei fleste bl.a. for dei som har barn
•    vere kontaktperson mellom faddervekestyret og Rokken
•    ha god kontakt med, og oppdatere leiar for faddervekestyret fortløpande
•    bidra til at AU vert heldt oppdatert gjennom heile prosessen
•    levere evalueringsrapport til Studentparlamentet når arbeidsoppgåvene er fullført, seinast 15. oktober. Rapporten skal reflektere heile arbeidsprosessen og vere så detaljert at det vert lett for neste års arrangementansvarleg å få ei god oversikt 

Søk på vervet som arrangementansvarleg her.

 

Fadderansvarleg

Fadderansvarleg skal:
•    skaffe fadderar, minst to til kvar klasse
•    sørgje for at fadderane er tilstrekkeleg informert før Fadderveka startar. Dette ved å sende ut informasjon på epost, halde informasjonsmøter o.l.
•    vere kontaktperson mellom fadderar og faddervekestyret
•    ha det overordna ansvaret for at fadderane veit kva dei skal gjere og fullfører arbeidsoppgåvene 
•    ha god kontakt med, og oppdatere leiar for faddervekestyret fortløpande
•    bidra til at AU vert haldt oppdatert gjennom heile prosessen
•    levere evalueringsrapport til Studentparlamentet når arbeidsoppgåvene er fullført, seinast 15. oktober. Rapporten skal reflektere heile arbeidsprosessen og vere så detaljert at det vert lett for neste års fadderansvarleg å få ei god oversikt 

Søk på vervet som fadderansvarleg her.
 

Sponsoransvarleg

Som sponsoransvarlig har ein ansvar for og oversikt over økonomien til fadderveka. Ein skal skaffe og oppretthalde avtalar med sponsorar slik at ein har midlar til å arrangere Fadderveka. Ein har ansvar for budsjett og regnskapsføring og må derfor jobbe systematisk frå start til slutt. 

Sponsoransvarleg skal:
•    skaffe sponsormidlar til Fadderveka
•    leie arbeidet med avtaleutforming
•    utarbeide budsjett og føre rekneskap i samråd med leiar. Samle inn alle bilag (kvitteringar og faktura) og levere desse undervegs til organisasjonskonsulent fortløpande.
•    ha god kontakt med, og oppdatere leiar for faddervekestyret fortløpande
•    bidra til at AU vert haldt oppdatert gjennom heile prosessen
•    levere evalueringsrapport til Studentparlamentet når arbeidsoppgåvene er fullført, seinast 15. oktober. Rapporten skal reflektere heile arbeidsprosessen og vere så detaljert at det vert lett for neste års sponsoransvarleg å få ei god oversikt 

Søk på vervet som sponsoransvarleg her.
 

PR- og multimediaansvarleg

Som PR- og multimedieansvarleg skal du syte før at fadderveka vert promotert gjennom nettsider, plakatar, sosiale media o.s.b. Ein skal profilere og promotere kva som skjer gjennom fadderveka. Som PR- og multimedieansvarleg må ein kunne arbeide godt samen med dei andre i styret. I tillegg har ein ansvar for eit PR-og media crew, som ein knyt til seg og arbeider tett med. 

PR- og multimediaansvarleg skal:
•    vere grafisk ansvarleg for Fadderveka
•    ha hovudansvar for å promotere Fadderveka gjennom nettside, plakatar, sosiale media o.l.
•    utarbeide infomateriell, evt. i samarbeid med informasjonsavdelinga ved HVO
•    ha hovudansvar for å designe og bestille t-skjorter til styret og fadderane
•    sjå til at Studentparlamentet sin logo vert brukt på alt materiell som promoterar Fadderveka
•    ha god kontakt med, og oppdatere leiar for faddervekestyret fortløpande
•    bidra til at AU vert haldt oppdatert gjennom heile prosessen
•    levere evalueringsrapport til Studentparlamentet når arbeidsoppgåvene er fullført, seinast 15. oktober. Rapporten skal reflektere heile arbeidsprosessen og vere så detaljert at det vert lett for neste års PR- og multimediaansvarleg å få ei god oversikt

Søk på vervet som PR- og multimediaansvarleg her.