Fadderveka

Fram til og med 21. februar kan du søke på verva til faddervekestyret ved Høgskulen i Volda for 2021. Faddervekestyret består av seks verv: leiar, nestleiar, fadderansvarleg, sponsoransvarleg, arrangementsansvarleg og PR- og multimedieansvarleg. Du finn meir informasjon om kvart enkelt verv og korleis du søker under her.

Alle verva har ulike ansvarsoppgåver før, under og etter Fadderveka. Eit godt samarbeid på tvers av verva er ønskeleg og nødvendig for å lage den beste studiestarten for nye og gamle studentar ved Høgskulen. Om dette er noko for deg, håpar vi du søkjer!

Har du fleire spørsmål om Fadderveka, kan du ta kontakt med nokon i Arbeidsutvalet til Studentparlamentet eller sende ein e-post til: studentparlamentet@hivolda.no
 

Arbeidsomtale for styret for Fadderveka

Faddervekestyret er oppnemnt av Studentparlamentet i Volda, og består av seks honorerte verv: leiar, nestleiar, sponsoransvarleg, fadderansvarleg, arrangementsansvarleg og pr- og multimedieansvarleg. 

Faddervekestyret samarbeider med Studentparlamentet, Høgskulen og Studentsamskipnaden i Volda for ein best mogleg studiestart for alle studentar ved Høgskulen i Volda, der studentane opplever eit sosialt og inkluderande studentmiljø. Faddervekestyret utformar innhald og program, og gjennomfører Fadderveka innanfor gitte rammer. 

Faddervekestyret pliktar å vere til stades i Volda minst ei veke før Fadderveka startar og gjennom heile fadderveke-perioden. Faddervekestyret får fri bruk av utskrifter og plakatar til bruk i Fadderveka. Styret får også disponere Studentparlamentet sitt kontor i opningstida, og tilgang til Studentparlamentet sitt møterom (Engasjementet) dag/kveld/helg. 

Verva i Faddervekestyret er honorerte etter Studentparlamentet sine satsar. For 2021 er satsen 10 000 kr for leiar og 5 000 kr for dei andre verva i styret. Honoraret blir utbetalt som ein eingongssum etter innlevert evalueringsrapport i oktober. Ved brot på arbeidskontrakten vert det ikkje utbetalt honorar. 


Leiar

Som leiar har du det overordna ansvaret for Fadderveka og gjennomføringa av den. Du delegerer og koordinerer oppgåver i styret, og har gode samarbeidseigenskapar ettersom du er i dialog med ei rekkje partar. Du er også Fadderveka sitt ansikt utad og må kunne handtere media. Du er tydeleg på dine forventningar til medlemmane i styret, motiverer og er løysingsorientert. 

Dine arbeidsoppgåver: 
•    Ha det overordna ansvaret for heile Fadderveka og bevare intensjonen om ein best mogleg sosial og inkluderande studiestart for alle studentane i Volda
•    Starte planlegging av Fadderveka så fort faddervekestyret er sett
•    Ha god kontakt med alle styremedlemane og sjå til at dei gjer oppgåvene sine
•    Stå ansvarleg for å kalle inn til møte med Faddervekestyret og andre etter behov
•    Vere kontaktperson mellom Faddervekestyret, Studentparlamentet, HVO og SiVolda
•    Medansvar for å utarbeide budsjett, føre rekneskap og sørge for at rekningar blir betalte ilag med sponsoransvarleg, i samråd med organisasjonskonsulenten i Studentparlamentet
•    Presentere Faddervekestyret/Fadderveka ved Høgskulen sin opningsseremoni
•    Halde AU i Studentparlamentet oppdatert gjennom heile prosessen
•    Levere fullt rekneskap til organisasjonskonsulenten i Studentparlamentet, seinast 15. oktober
•    Levere evalueringsrapport til Studentparlamentet etter at arbeidsoppgåvene er utført, seinast 15. oktober. Rapporten skal reflektere heile arbeidsprosessen og vere så detaljert at det vert lett for neste års leiar å få ei god oversikt. 


Nestleiar
Som nestleiar avlastar du leiar, og de fordeler arbeidsoppgåver dykk imellom. Du er leiar sin stadfortredar når ho/han ikkje er til stades. Du bidreg også til eit godt arbeidsmiljø og samarbeid mellom medlemmane i styret. Du har gode samarbeidsevner og må kunne jobbe variert og finne løysingar. 

Dine arbeidsoppgåver: 
•    Tre inn i leiarrolla ved leiars fråver, og ha god kontakt med leiar om fordeling av arbeidsoppgåver og ansvarsområder
•    I samarbeid med leiar starte planlegging av Fadderveka så fort Faddervekestyret er sett
•    Følgje opp styremedlemmane, motivere, oppmuntre og ta vare på eit godt arbeidsmiljø i styret
•    Skrive referat frå styremøte med spesielt fokus på arbeidsoppgåver som skal gjerast
•    Bistå med arbeidsoppgåver der det er behov i styret, men skal ikkje ta på seg hovudoppgåver til andre i styret utan avklaring innad i styret. 
•    Bidra til at AU i Studentparlamentet er oppdatert gjennom heile prosessen
•    Levere evalueringsrapport til arbeidsutvalet når arbeidsoppgåvene er fullført, seinast 15. oktober. Rapporten skal reflektere heile arbeidsprosessen og vere så detaljert at det vert lett for neste års nestleiar å få ei god oversikt


Arrangementsansvarleg
Som arrangementsansvarleg har er di hovudoppgåve å planlegge, organisere og gjennomføre dei ulike arrangementa og programpostane i Fadderveka. Du er ein god planleggar og organisator, og er også imøtekomande og kreativ. Du må gjerne tenkje litt utanom boksen! 

Dine arbeidsoppgåver: 
•    Planlegge og gjennomføre arrangement for Fadderveka, i tråd med budsjettet
•    Sjå til at det er inkluderande arrangement som passar dei fleste
•    Vere kontaktperson mellom Faddervekestyret og Rokken
•    Ha god kontakt med, og oppdatere leiar for Faddervekestyret fortløpande
•    Bidra til at AU vert haldt oppdatert gjennom heile prosessen
•    Levere evalueringsrapport til Studentparlamentet når arbeidsoppgåvene er fullført, seinast 15. oktober. Rapporten skal reflektere heile arbeidsprosessen og vere så detaljert at det vert lett for neste års arrangementsansvarleg å få ei god oversikt


Fadderansvarleg 

Som Fadderansvarleg organiserer du fadrar og faddergrupper, og fylgjer opp desse før og gjennom Fadderveka. Du er sosial og inkluderande, og bidreg til eit godt miljø både for fadderane og for dei nye studentane som kjem til Volda. 

Dine arbeidsoppgåver: 
•    Skaffe fadderar til alle studium på campus, minst to til kvar klasse
•    Sørgje for at fadderane er tilstrekkeleg informert før Fadderveka startar ved å sende ut informasjon på e-post, halde informasjonsmøter o.l.
•    Vere kontaktperson mellom fadrar og faddervekestyret
•    Ha det overordna ansvaret for at fadrane veit kva dei skal gjere og fullfører arbeidsoppgåvene 
•    Ha god kontakt med, og oppdatere leiar for Faddervekestyret fortløpande
•    Bidra til at AU i Studentparlamentet er oppdatert gjennom heile prosessen
•    Levere evalueringsrapport til Studentparlamentet når arbeidsoppgåvene er fullført, seinast 15. oktober. Rapporten skal reflektere heile arbeidsprosessen og vere så detaljert at det vert lett for neste års fadderansvarleg å få ei god oversikt


Sponsoransvarleg
Som sponsoransvarleg har du ansvar og oversikt over økonomien til Fadderveka. Du skaffar og opprettheld avtalar med sponsorar slik at ein har midlar til å arrangere Fadderveka. Du arbeider ryddig og systematisk i samarbeid med leiar og arrangementsansvarleg.  

Dine arbeidsoppgåver: 
•    Skaffe sponsormidlar og leie arbeidet med avtalar om sponsing til Fadderveka
•    Jobbe for god økonomistyring av Fadderveka i samarbeid med arrangementsansvarleg og resten av styret 
•    Utarbeide budsjett og føre rekneskap i samråd med leiar og organisasjonskonsulent i Studentparlamentet. Samle inn alle bilag (kvitteringar og faktura) og arkivere desse systematisk.  
•    Ha god kontakt med, og oppdatere leiar for Faddervekestyret fortløpande
•    Bidra til at AU i Studentparlamentet er oppdatert gjennom heile prosessen
•    Levere evalueringsrapport til Studentparlamentet når arbeidsoppgåvene er fullført, seinast 15. oktober. Rapporten skal reflektere heile arbeidsprosessen og vere så detaljert at det vert lett for neste års sponsoransvarleg å få ei god oversikt


PR- og multimediaansvarleg 
Som PR- og multimedieansvarleg promoterer du Fadderveka gjennom nettsider, plakatar, sosiale media osv. Du må kunne arbeide tett saman med dei andre i styret, og samarbeide med kommunikasjonsavdelinga ved Høgskulen. I tillegg kan du opprette eit PR og media crew som du leiar og arbeider tett med. 

Dine arbeidsoppgåver: 
•    Vere grafisk ansvarleg for Fadderveka
•    Ha hovudansvar for å promotere Fadderveka gjennom nettside, plakatar, SoMe o.l.
•    Utarbeide infomateriell, evt. i samarbeid med informasjonsavdelinga ved HVO
•    Ha hovudansvar for å designe og bestille t-skjorter til styret og fadderane
•    Sjå til at Studentparlamentet sin logo vert brukt på alt materiell som promoterar Fadderveka
•    Ha god kontakt med, og oppdatere leiar for faddervekestyret fortløpande
•    bidra til at AU i Studentparlamentet er oppdatert gjennom heile prosessen
•    levere evalueringsrapport til Studentparlamentet når arbeidsoppgåvene er fullført, seinast 15. oktober. Rapporten skal reflektere heile arbeidsprosessen og vere så detaljert at det vert lett for neste års PR- og multimediaansvarleg å få ei god oversikt


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Styret for Fadderveka 2020:

Leiar: Helena Heimer Rognstad 

Nestleiar: Ane Øien Volden

Fadderansvarleg: Matilde Tafjord Rødhammer 

Sponsoransvarleg: Arnaud Duhamel

Arrangementsansvarleg: Lars Olav Mauset 

PR- og multimedieansvarleg: Ida Bergmann Rindal 

Fadderveka.no