Kvalitetssystemet ved HVO

For tilsette

  Om kvalitetssystemet ved Høgskulen i Volda

  I Universitets- og høgskulelova §1-6 står det:

  Universiteter og høyskoler skal ha et tilfredsstillende internt system for kvalitetssikring som skal sikre og videreutvikle kvaliteten i utdanningen. Studentevalueringer skal inngå i systemet for kvalitetssikring

  Høgskulen i Volda (HVO) har valt å konsentrere seg om kvalitetsarbeid knytt til følgjande hovudtema:

  • Mål for kvalitetsarbeid
  • Organisering, ansvar og medverknad
  • Evalueringstiltak knytt til dei fem hovudelementa i kvalitetssystemet
  • Systematisk innhenting og bruk av informasjon og andre data som gir kunnskap om hovudelementa ved studiekvaliteten

   

  I Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (Studietilsynsforskriften) står følgjande om kvalitetsarbeidet:

   

  § 4-1.Krav til det systematiske kvalitetsarbeidet

  1. Institusjonens kvalitetsarbeid skal være forankret i en strategi og dekke alle vesentlige områder av betydning for kvaliteten på studentenes læringsutbytte.
  1. Kvalitetsarbeidet skal være forankret i institusjonens styre og ledelse på alle nivåer. Institusjonen skal gjennom kvalitetsarbeidet bidra til å fremme en kvalitetskultur blant ansatte og studenter.
  1. Institusjonen skal ha ordninger for å systematisk kontrollere at alle studietilbud tilfredsstiller kravene i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning § 3-1 til § 3-4 og kapittel 2 i denne forskrift, og eventuelle tilleggskrav fastsatt av institusjonen.
  1. Institusjonen skal systematisk innhente informasjon fra relevante kilder for å kunne vurdere kvaliteten i alle studietilbud.
  1. Kunnskap fra kvalitetsarbeidet skal brukes til å utvikle kvaliteten i studietilbudene og avdekke eventuelt sviktende kvalitet. Sviktende kvalitet skal rettes opp innen rimelig tid.
  1. Resultater fra kvalitetsarbeidet skal inngå i kunnskapsgrunnlaget ved vurdering og strategisk utvikling av institusjonens samlede studieportefølje.

  Mål for kvalitetsarbeidet ved Høgskulen i Volda

  Høgskulen i Volda sitt kvalitetssystem skal bidra til å verkeleggjere høgskulen sin visjon:

  • Kunnskap for framtida.

   

  Kvalitetssystemet skal:

  • Bidra til kontinuerleg kvalitetsforbetring
  • Vere utviklande og dynamisk
  • Setje studenten si læring i sentrum
  • Synleggjere god kvalitet og avdekkje sviktande kvalitet
  • Gi informasjon til leiinga og styret som grunnlag for avgjersle om prioritering og ressursfordeling
  • Avklare kven som har ansvar for kva når det gjeld utvikling av god studiekvalitet

   

  Arbeidet med betring av studiekvaliteten kan framstillast som ein prosess med fem fasar som jamleg gjentek seg:

   

   

  Kvalitetssirkelen