NO111S Språket som struktur

Emnekode: 
NO111S
Varighet: 
1 semester
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Rapporteringsprogram: 
Norsk (nordisk) årsstudium
Undervisningssemester: 
2021 Haust
Eksamenssemester: 
2021 Haust
Undervisningsspråk: 
Norsk
Krav til forkunnskapar

Ingen.

Om emnet

Språket som struktur gir ei innføring i språksystemet i norsk, frå dei minste byggesteinane, språklydane, til strukturen i ord og setningar. Studentane lærer eit omgrepsapparat for å beskrive språksystemet vitskapleg, og å nytte omgrepsapparatet i analyse av lydar, ord og setningar. Emnet er sett saman av tre tyngdepunkt:

TP1: Morfologi og semantikk

TP2: Syntaks

TP3: Fonetikk og fonologi

Språket som struktur er eit 15-studiepoengsemne som kan takast som del av årsstudiet i norsk (nordisk), som del av bachelorprogrammet Språk og litteratur og som fritt emne i andre bachelorløp.Språket som struktur er eit basisemne i Norsk (Nordisk) årsstudium og bør takast som første språkemne i årsstudiet.

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført emne:

Kunnskapar

Studenten

-  forstår omgrep som blir brukte for å beskrive språksystemet vitskapleg

-  har brei kunnskap om norske språklydar (fonetikk) og lydsystem (fonologi)

-  har brei kunnskap om norsk ordstruktur, bøying og orddanning (morfologi)

- har brei kunnskap om norske setningsstrukturar (syntaks)

 

Ferdigheiter

Studenten

 - kan identifisere språkvitskaplege kategoriar i norske språklydar, ord og setningar

-  kan beskrive norske språklydar, ord og setningar ved hjelp av språkvitskaplege kategoriar

-  meistrar IPA-teikna for norske språklydar

-  kan analysere strukturen til norske ord

-  kan analysere strukturen til norske setningar

Generell kompetanse

Studenten

- kan skrive tekstar på korrekt bokmål og korrekturlese tekstar på bokmål

- kan utforme tekstar i samsvar med generelle krav til akademiske tektstar, med klar struktur og  

   korrekt bruk av kjelder

Praktisk organisering og arbeidsmåtar

Undervisninga blir gitt i form av forelesingar og gruppearbeid på samlingar ved Høgskulen i Volda. Det blir tre samlingar i løpet av semesteret, kvar på to og ein halv dag, med seks timar undervisning dei to første dagane og tre timar analyseøving den tredje dagen. I tillegg kjem ei oppsummeringssamling på éin dag.

Vilkår for å framstille seg til eksamen

Studenten skal levere individuelle arbeidskrav. Studenten skal levere ei oppgåve av eit nærare fastsett omfang innan ein fastsett frist. Studenten får kommentarar frå faglærar, og skal levere ein ny og forbetra versjon av oppgåva innan ein ny fastsett frist. I den andre versjonen skal studenten kommentere dei endringane som er gjort. Begge innleveringane er obligatoriske og skal skrivast på bokmål.

Det er krav om 75 % frammøte til all timeplanlagt undervisning, jf. Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Volda, §4-6.

Sensorordning
Maksimumstal: 
40
Emneansvarleg: 
Anders Aanes
Emnet inngår i følgande studieprogram
Bachelorgradsstudium i språk og litteratur
Norsk (nordisk) årsstudium
Norsk (nordisk) årsstudium - deltid
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerOmfang
Digital eksamenIndividuell3timarA-F, der A er best og E er siste ståkarakter1/3 Kortsvarsprøve. Nettbasert. Skrivast på bokmål. Alle.
Digital eksamenIndividuell6timarA-F, der A er best og E er siste ståkarakter2/3 Langsvarsprøve. Nettbasert. Skrivast på bokmål. Alle.
Vurderinger:
Vurderingsform:Digital eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:3
Varighetstype:timar
Karakterskala:A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
Andel:1/3
Kommentar: Kortsvarsprøve. Nettbasert. Skrivast på bokmål.
Hjelpemidler: Alle.
Omfang:
Vurderingsform:Digital eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:6
Varighetstype:timar
Karakterskala:A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
Andel:2/3
Kommentar: Langsvarsprøve. Nettbasert. Skrivast på bokmål.
Hjelpemidler: Alle.
Omfang:
Godkjent av: 
Arne Myklebust