DigiHand

DIGIHAND

Føremål

DigiHand er ei både ei forskingsgruppe og eit forskingsrådsprosjekt (NFR, FINNUT, 2018-2021) som har som føremål å undersøkje korleis bruken av nettbrett og ulike skriveverktøy påverkar elevane i første klasse si handskrift og skriveutvikling over 2 år.  Eit anna føremål er å drive kompetansebygging i lærarutdanningane våre på Høgskulen i Volda og på Lesesenteret på Universitetet i Stavanger.
 

Forskarane i DigiHand (HVO/UIS):

Prosjektleiar: Førsteamanuensis Wenke Mork Rogne, HVO
Forskingsleiar: Professor Siv M. Gamlem, HVO
Mentor: Professor Per Henning Uppstad, UiS
Førsteamanuensis Vibeke Rønneberg, UiS (Post Doc)
Professor Kjersti Lundetræ, UiS
Førsteamanuensis Pernille Fiskerstrand, HVO
Førstelektor Birgitte Fondevik, HVO
Førsteamanuensis Liv Ingrid A. Håberg, HVO
Førsteamanuensis Gudrun K. Juul, HVO
Høgskulelektor Randi L. Ottesen, HVO
Førstelektor Marit Wadsten, HVO
Høgskulelektor Lina R. Kobberstad, HVO (tidlegare masterstudent) 

Stipendiatar

Phd.- stipendiat Eivor Finset Spilling, HVO
PhD.- stipendiat  Camilla Fitjar, UiS
PhD.- stipendiat Liv Kristin B. Øvereng, HVO

Masterstudentar 

Solgunn Nedreberg, HVO (fullført 2019)
Lina Kobberstad, HVO (fullført 2019)
Heidi Vik, HVO (fullført 2019)
Kristin Robberstad Vangen, UIS (fullført 2019)
Camilla Nilsen, UIS (fullført 2020)
Julianne Dybvik (Start 2021-)

Aktivitetar

Medlemmane i forskargruppa har i tidsromet 2018-2021 bidrege sterkt i utvikling av design og innsamling av datamateriale i prosjektet på skulane. Vidare har dei vore med på koding og analyse, samt skriving av artiklar på datamaterialet. Møteverksemda er bestemt av progresjonen og milepælane i prosjektet. Medlemmane arrangerer webinar for lærarar og forskarar nasjonalt og internasjonalt, vi har arbeids- og skriveseminar for medlemmane, og er med å arrangere og gi bidrag til nasjonale og internasjonale konferansar. Vi har også Phd.- og har masterstudentar i prosjektet som gir moglegheit for rettleiing og kompetanseheving på ulike nivå, som også er eit mål med gruppa. 

Prosjektbeskriving

DigiHand er eit forskingsprosjekt som undersøker bruken av ulike skriveverktøy og korleis denne påverkar handskrift- og skriveutviklinga til 585 elevar i første klasse over 2 år. I Noreg i dag har mange klasserom innført nettbrett, og utsett handskriftsinstruksjon til andre året. Først lærer elevane å skrive på tastatur, for så i andre klasse å starte med handskriftsopplæringa. I andre klasserom er det fortsatt den tradisjonelle praksisen som gjeld, der elevane lærer å skrive for hand frå første skuledag, anten i kombinasjon med nettbrett eller med andre digitale verktøy. Det har vore lite forsking på fordelar og ulemper ved dei ulike praksisane, men erfaringar tyder på at elevar i ulike vilkår lærer å skrive for hand. I prosjektet undersøker vi korleis elevane si skriving på nettbrett og for hand utviklar seg blant dei forskjellige vilkåra, og kva for undervisningspraksisar som kjem til syne i 33 klasserom gjennom 2 år. Foreløpige resultat viser at det er forskjeller i korleis det vert arbeidd med digitale verktøy og bokstavprogresjon og tilbakemeldingspraksisar.

DigiHand – Project description

The Norwegian curriculum requires teachers of early grade classrooms to involve digital tools in literacy instruction, without any specification of how and to what extent digital tools should be used. Consequently, Norwegian classrooms display a large variation in how letters and handwriting are explicitly taught and trained. Over recent years, teacher training institutions have faced a new phenomenon; elementary schools dismissing pen and paper until the second grade for the benefit of writing applications with advanced text/letter-to-speech synthesis on digital tablets. Research on the gains and pitfalls of these new practices is lacking. There is a need for knowledge and understanding on how these practices give implications for different groups of disadvantaged students as well as for general learning outcome.

DigiHand is a longitudinal natural experiment investigating how the use of different writing tools influence teachers' practice and students’ handwriting and letter knowledge, word reading, spelling, and student’s text writing competence from 1st to 2nd grade (students 6 yrs in 1st grade).The mainstay of the design is a logging handwriting and other literacy measures supplemented with systematic video observation using classroom assessment scoring system (CLASS) combined with qualitative case-studies. 33 schools (n=585 students) were recruited from three actually occurring conditions. Students in these conditions either: 1) learn to write on a tablet while postponing handwriting, 2) learn both to handwrite and write on a tablet, 3) learn to handwrite. This design allows us to investigate the effects of the use of different writing tools in beginning writing instruction. Effect analyses will be conducted on three main domains of measures i) Students’ letter knowledge, spelling competence and word reading competence, ii) Students’ handwriting fluency, and iii) Students’ text writing competence. DigiHand is a joint effort of Volda University College (VUC) and the University of Stavanger (UIS). In addition to the innovative initiative to current societal changes inherent in DigiHand, the formal competency building at VUC is a central goal of the project. This approach has the potential of providing a comprehensive knowledge base for early literacy instruction and a new research base to investigate the ongoing keyboard/pen controversy.
 

For meir utfyllande informasjon om DigiHand-prosjektet sjå Prosjektbanken.
Sjå prosjektbeskriving i Cristin


Publikasjonar

Fitjar, C., Rønneberg, V., Nottbush, G., Torrance, M. (2021).  Learning handwriting: Factors Affecting Pen-Movement Fluency in Beginning Writers. Frontiers in Psychology.

Gamlem, S.M., Rogne, W.M, Rønneberg, V. og Uppstad, P.H. (2019): Protocol Article: The Emergence of writing skills in the digital classroom. Nordic Journal of Literacy Research.

Kobberstad, L. og Gamlem, S.M. (2021). Feedback for læring 1. klasse – tre     lærarar sitt arbeid i begynneropplæringa. Kognition & Pædagogik, 31(120), s.80-88.

Kobberstad, L., Gamlem, S.M, & Rogne, W.M. (2020). Begynneropplæring i skriving med og utan nettbrett – lærarar sitt utgangspunkt for tilpassa opplæring. I: L.J. Halvorsen, R. Stokken, W.M.Rogne, I.J. Erdal. (2020).     Digital samhandling. Oslo: Universitetsforlaget.

Rogne, W.M, Gamlem, S.M., & Ottesen, R.L. (2021). Lese- og skriveferdigheter ved oppstart i 1.klasse med vekt på bokstavkunnskap. Acta Didactica Norden.

Spilling, E.F., Rønneberg, V., Rogne, W.M., Roeser, J., & Torrance, M. (2021). Handwriting versus keyboarding: does writing modality affect quality of narratives written by beginning writers? Reading and Writing.