Søk og finn litteratur

Tilgang til bibliotekressursar utanfor campus

Databasar  AB - C - E - F - G - H - J - K - L - M - N - O - - R - S - T - U - V - W

Ordbøker       Leksikon 

På campus, utanfor campus med pålogging

Database Omtale Tilgang
Academic Search Elite Fulltekstbase med tilgang til vitskaplege og generelle tidsskrift innan samfunnsvitskap, humaniora, språk og litteratur, kunst, teknologi og naturvitskap. På campus, utanfor campus med pålogging
AMED (Ovid) Referansar til artiklar innan alternativ medisin, fysioterapi, ergoterapi, rehabilitering, pediatri, tale- og språkterapi og palliativ pleie.
 
På campus, utanfor campus med pålogging
American Doctoral Dissertations, 1933-1955 Referansar til amerikanske doktorgradsavhandlingar 1933-1955. Open for alle
Atekst, Retriever
 
Mediearkiv med fulltekst frå ei rekkje store norske aviser. 

 
På campus, utanfor campus med pålogging
Avistjenesten Nasjonalbiblioteket har digitalisert ei rekkje norske aviser. Tilgang i biblioteket. Kontakt bibliotekpersonalet for pålogging.
Beacon for Freedom of Expression Internasjonal database om sensur og ytringsfridom. Registrerer sensur i eit globalt og historisk perspektiv, og inneheld referansar til bøker, artiklar, radiosendingar, aviser m.m. Open for alle
Biblioteksøk Nasjonal søketeneste med informasjon om bøker, elektroniske publikasjonar, lydbøker, notar m.m. i norske bibliotek. Open for alle
BMJ Best Practice Medisinsk og helsefagleg oppslagsverk for primær- og spesialisthelsetenesta.
 
Nasjonal tilgang via Helsebiblioteket
BRAVO (Brage Volda) HVO sitt opne institusjonelle arkiv Ope for alle
British Library Katalogen til British Library Søk ope for alle
Campbell Library Systematiske oversikter og kontrollerte studier over effekt av tiltak innanfor sosialfeltet, psykologi, kriminologi og utdanning.

Infoside om Campbell Library
På campus, utanfor campus med pålogging
Cinahl Internasjonal artikkelbase for helsefag med hovudvekt på sjukepleie. Cinahl er særleg god på kvalitiativ forsking og stoff om pasienterfaringar. Nasjonal tilgang gjennom Helsebiblioteket
Clinical Evidence Oppslagsverk for primær- og spesialisthelsetenesta. Oppsummerer tilgjengeleg forsking om effekt og biverknad av behandling for ulike diagnosar. 
 
Nasjonal tilgang gjennom Helsebiblioteket
Cochrane Dekkjer hovudsakeleg spørsmål om effekt av tiltak. Den beste kjelda for systematiske oversikter og kontrollerte undersøkingar innan helsefag. Fulltekst. Internasjonal dekning.
 
Nasjonal tilgang gjennom Helsebiblioteket
Copac Felles søketeneste for forskingsbibliotek i Storbritannia og Irland, samt British Library Public Catalogue Open for alle
DiVA Avhandlingar og andre publikasjonar frå svenske universitet og forskingsinstitusjonar. Open for alle
DOAJ Fagfellevurderte open access-tidsskrift frå heile verda. Open for alle
Ebook Central Rundt 140 000 e-bøker frå ProQuest innan mange fagområde, til dømes økonomi, samfunnsfag og humaniora.  På campus, utanfor campus med pålogging
Embase (Ovid) Referansedatabase innan medisin og farmakologi.  På campus, utanfor campus med pålogging
Emner i skjønn for grunnskolen Emnebasert oversikt over skjønnlitteratur på norsk eller i norsk omsetjing for barn og ungdom, utgitt etter 2000.  Tilsette finn brukarnamn og passord på Innsida. Studentar får hjelp til innlogging ved å vende seg til skranken.
ERIC Internasjonal database over pedagogisk litteratur. Inneheld litteratur om pedagogikk og utdanning for dei fleste fag, emne og utdanningsnivå. Hovudsakleg tidsskriftartiklar, men også bøker, avhandlingar og konferanserapportar. Over to tredjedelar av innhaldet er fulltekst. På campus, utanfor campus med pålogging
Europeana Felles nettstad for europeisk kulturarv. Inneheld bøker, bilete, filmar, lydopptak, maleri, arkiverte dokument m.m. Open for alle
FirstSearch (OCLC) Gjennom eit felles grensesnitt tilbyr OCLC 12 amerikanske referansedatabasar med eit vidt spekter av emne. På campus, utanfor campus med pålogging
GreenFile Forskingsdatabase med fokus på menneske og miljø. Dekkjer fagområde som jordbruk, utdanning, jus, helse og teknologi. Noko fulltekst. Open for alle
Gyldendal rettsdata Lover, forskrifter, rettsavgjerder, forarbeid, internasjonale rettskjelder, faglitteratur m.m. På campus, utanfor campus via  Fjerntilgang  eller Citrix Tilsette får tilgang ved å logge seg på som personlege brukarar. Dei har då muligheit til å tilpasse «skrivebordet» (= Min arbeidsflate) slik at søk blir lagra, opprette bokmerke m.m. Meir informasjon:  Kom i gang med nye rettsdata 
For å verte personleg brukar, meld ifrå til biblioteket:bentegl@hivolda.no

Studentar får gratis tilgang til dei fleste ressursane, men dei kan ikkje bli personlege brukarar. Dei kan opprette brukarkonto med student-epost her: Rettsdata for studentar
Helsebiblioteket Helsefaglege basar og tidsskrift Nasjonal avtale
High North Research Documents Søketeneste frå UiT som gir tilgang til forskingsdokument om nordområda. Open for alle
Idunn Over 60 norske og nordiske fagtidsskrift i fulltekst frå Universitetsforlaget. På campus, utanfor campus med pålogging
JSTOR Arkiv over internasjonale vitskapelege tidsskrift i fulltekst, hovudsakeleg innanfor humanistiske og samfunnsvitskaplege fag. Databasen dekkjer normalt ikkje dei siste 3-5 åra av eit tidsskrift. På campus, utanfor campus med pålogging
LISTA - Library, Information Science & Technology Abstracts Internasjonal database over bibliotek- og informasjonsfag. På campus, utanfor campus med pålogging
Libris Felles database for svenske fag- og forskingsbibliotek Søk ope for alle
Lovdata Med m.a. ajourførte lover og sentrale og lokale forskrifter i fulltekst. Open for alle
Lovdata Pro Abonnementsversjonen av Lovdata. Inneheld lover, forskrifter, forarbeid, rettsavgjerder, uttaler, vedtak, rundskriv og juridisk litteratur. Gir også tilgang til EØS/EU-rettskjelder og andre internasjonaler rettskjelder, som samandrag på norsk av avgjerder avsagt av Menneskerettsdomstolen. På campus, utanfor campus via Fjerntilgang eller Citrix.Tilsette som ønskjer det kan vere personlege brukarar. For brukarnamn og passord, sjå Innsida.Etter innlogging med HVO sitt brukarnamn og passord skal du lage ditt eige personlege brukarnamn og passord som du kan bruke for seinare innlogging.
Medline (Ovid) Referansar til tidsskriftartiklar innan medisin, sjukepleie og andre helsefag.  På campus, utanfor campus med pålogging
mrbiblioteket.no Felles inngang til folkebiblioteka i Møre og Romsdal Open for alle
Møre og Romsdal samsøk Søk i samlingane til biblioteka i Møre og Romsdal. Open for alle. Dersom du vil bestille bøker må du ha nasjonalt lånekort.
MøreRom : lokalhistoriske artiklar Lokalhistoriske artiklar frå Møre og Romsdal. Open for alle
Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket sine databasetenester. Open for alle
Ncom: Nordiske medieforskningspublikationer Nordisk medieforsking 1975-2006.  Open for alle
NCOM - Nordicoms Database on Nordic Media and Communication Research Nordisk medieforsking frå 2006/2007 og framover.  Open for alle
NORA - Norwegian Open Research Archives Nasjonal søketeneste for vitskapeleg informasjon i opne institusjonelle arkiv. 
 
Open for alle
Norart Referansar til artiklar i norske og nordiske tidsskrift og årbøker. Open for alle
Oria Database som gir oversikt over trykte og elektroniske samlingar i biblioteket ved Høgskulen i Volda og alle andre universitets- og høgskulebibliotek i Noreg. Open for alle. Du må vere pålogga som student eller tilsett for å kunne reservere bøker som er utlånte og bestille innlån frå andre bibliotek.
OTseeker Systematiske oversikter og kvalitetsvurderte studier innan førebygging og behandling, særleg relevant for ergoterapi. Nasjonal tilgang gjennom Helsebiblioteket
PEDro Database over behandling og førebyggande tiltak innanfor fysioterapi. Nasjonal tilgang gjennom Helsebiblioteket
Proquest Tidsskrift i fulltekst innan medisin, helsefag og psykologi.  På campus, utanfor campus med pålogging
PsycArticles Fagfellevurderte tidsskrift i fulltekst, dei fleste publiserte av American Psychological Association (APA). 

Tidsskriftliste
På campus, utanfor campus med pålogging
PsycInfo (Ovid) Database innan psykologi. Gir referansar til tidsskriftartiklar, forskingsrapportar, avhandlingar, konferanserapportar og bøker. 

Infoside om PsycInfo.
På campus, utanfor campus med pålogging
PubMed Referansar til tidsskriftartiklar innan medisin, sjukepleie og andre helsefag.
Same innhald som Medline (Ovid), men med anna søkegrensesnitt.
Nasjonal tilgang gjennom Helsebiblioteket
SAGE Premier Tidsskrift i fulltekst innan mange ulike fagområde, mellom anna sosiologi, mediefag, utdanning og kriminologi. På campus, utanfor campus med pålogging
Sangindex Sang- og viseregister frå Nasjonalbiblioteket. Ope for alle
Social Care Online Stor britisk database innan sosialt arbeid. Dekkjer forsking, offentlege dokument, tidsskriftartiklar m.m. Noko fulltekst. Open for alle
SpringerLink Over 8000 e-bøker frå Springer forlag. Vert ikkje oppdatert etter 2015 fordi abonnementet er avslutta. På campus, utanfor campus med pålogging
Stortingsforhandlinger 1814–2005 Stortingsforhandlingar 1814–2005 i fulltekst. Open for alle
SveMed+ Nordisk database innan medisin og helsefag. Inneheld referansar til artiklar i nordiske tidsskrift frå 1977 og framover. Open for alle
Taylor & Francis Vi abonnerer på følgjande pakkar med elektroniske tidsskrift:
S&T collection (Science & Technical) 425 titlar og SSH collection (Social Science & Humanities) 1165 titlar.
På campus, utanfor campus med pålogging
Teacher Reference Center  Referansar til artiklar frå fagfellevurderte tidsskrift innan pedagogikk og undervisning. Open for alle
Web of Science Siteringsdatabase. Inneheld referansar til artiklar frå leiande tidsskrift innan vitskap, teknikk, samfunnsfag og humaniora. Gir informasjon om kvar og kor ofte ein artikkel er sitert. På campus, utanfor campus med pålogging
World Digital Library Manuskript, kart, sjeldne bøker, lydopptak, filmar, trykk, fotografi, arkitektteikningar og anna kulturelt kjeldemateriell frå heile verda. Open for alle
WorldCat (FirstSearch) Felles database for fleire hundre bibliotek, dei fleste amerikanske. Dekkjer m.a. bøker og tidsskrift (ikkje artiklar). På campus, utanfor campus med pålogging
Worldwidescience.org Gir tilgang til kvalitetssikra forskingslitteratur frå heile verda. Open for alle
Ordbøker Omtale
Bokmålsordboka og Nynorskordboka Søk i begge ordbøkene eller kvar for seg.
English matters (NTNU) Nettportal for deg som brukar engelsk som arbeidsspråk.
Lexin Ordbøker for innvandrarar. Gratis ressurs frå Utdanningsdirektoratet.
NAOB - Det Norske Akademis Ordbok Det nasjonale ordbokverket for norsk bokmål og riksmål frå tidleg på 1800-talet og fram til i dag. NAOB er basert på det historiske verket Norsk Riksmålsordbok.
Ordnett.no Forskjellige norske ordbøker frå Kunnskapsforlaget.
Framandordbøker: engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk.
Medisinske ordbøker på norsk og engelsk. Utanfor campus tilgang via Feide-pålogging
Oxford English Dictionary Den mest omfattande og oppdaterte ordboka for det engelske språket. Viser opphav, historie og bruk av over 600 000 ord gjennom 3 mill. sitat frå eit breitt utval av kjelder. Inneheld også tidslinjer og historisk tesaurus.På campus, utanfor campus med pålogging
UHRs termbase engelsk-norsk/norsk-engelsk Ordliste med over 1000 engelsk-norske/norsk-engelske administrative termar frå universitets- og høgskulesektoren
Leksikon Omtale
Allkunne Nynorsk leksikon med artiklar skrivne av fagutdanna forfattarar.
Britannica Academic Svært anerkjent og omfattande leksikon med høg fagleg kvalitet. Omfattar også søk i Merriam-Webster Dictionary & Thesaurus. Utanfor campus tilgang med pålogging
Store Norske Leksikon Vitskapeleg fundert leksikon med artiklar som er skrivne og redigerte av fagfolk.
Wikipedia Leksikon med artiklar som er skrivne og redigerte av frivillige bidragsytarar frå heile verda. Hugs kjeldekritikk!