Søk og finn litteratur

Databasar  AB - C - E - F - G - H - J - K - L - M - N - O - - R - S - T - U - V - W

Ordbøker       Leksikon 

 

Informasjon om tilgang til bibliotekressursar utanfor campus


Tips til litteratursøk

Database

Academic Search Elite
Fulltekstbase med tilgang til vitskaplege og generelle tidsskrift innan samfunnsvitskap, humaniora, språk og litteratur, kunst, teknologi og naturvitskap.

AMED (Ovid)
Referansar til artiklar innan alternativ medisin, fysioterapi, ergoterapi, rehabilitering, pediatri, tale- og språkterapi og palliativ pleie.

American Doctoral Dissertations, 1933-1955
Referansar til amerikanske doktorgradsavhandlingar 1933-1955.

Atekst, Retriever
Artiklar frå norske, svenske og danske aviser.

Avistjenesten
Nasjonalbiblioteket har digitalisert ei rekkje norske aviser.
Tilgang berre i biblioteket. Kontakt bibliotekpersonalet for pålogging.

Beacon for Freedom of Expression
Internasjonal database om sensur og ytringsfridom. Registrerer sensur i eit globalt og historisk perspektiv, og inneheld referansar til bøker, artiklar, radiosendingar, aviser m.m.

Biblioteksøk
Nasjonal søketeneste med informasjon om bøker, elektroniske publikasjonar, lydbøker, notar m.m. i norske bibliotek.

BMJ Best Practice
Medisinsk og helsefagleg oppslagsverk for primær- og spesialisthelsetenesta.

BRAVO (Brage Volda)
HVO sitt opne institusjonelle arkiv

British Library
Katalogen til British Library

Campbell Library
Systematiske oversikter og kontrollerte studier over effekt av tiltak innanfor sosialfeltet, psykologi, kriminologi og utdanning.

Cinahl
Internasjonal artikkelbase for helsefag med hovudvekt på sjukepleie. Cinahl er særleg god på kvalitiativ forsking og stoff om pasienterfaringar. 

Cochrane
Dekkjer hovudsakeleg spørsmål om effekt av tiltak. Den beste kjelda for systematiske oversikter og kontrollerte undersøkingar innan helsefag. Fulltekst. Internasjonal dekning.

Copac
Felles søketeneste for forskingsbibliotek i Storbritannia og Irland, samt British Library Public Catalogue

DiVA
Avhandlingar og andre publikasjonar frå svenske universitet og forskingsinstitusjonar.

DOAJ
Fagfellevurderte open access-tidsskrift frå heile verda.

Ebook Central
Rundt 140 000 e-bøker frå ProQuest innan mange fagområde, til dømes økonomi, samfunnsfag og humaniora. 

Embase (Ovid)
Referansedatabase innan medisin og farmakologi. 

Emner i skjønn for grunnskolen
Emnebasert oversikt over skjønnlitteratur på norsk eller i norsk omsetjing for barn og ungdom, utgitt etter 2000. 
Tilgang berre i biblioteket. Kontakt bibliotekpersonalet for pålogging.

ERIC
Internasjonal database over pedagogisk litteratur. Inneheld litteratur om pedagogikk og utdanning for dei fleste fag, emne og utdanningsnivå. Hovudsakleg tidsskriftartiklar, men også bøker, avhandlingar og konferanserapportar. Over to tredjedelar av innhaldet er fulltekst.

Europeana
Felles nettstad for europeisk kulturarv. Inneheld bøker, bilete, filmar, lydopptak, maleri, arkiverte dokument m.m.

FirstSearch (OCLC)
Gjennom eit felles grensesnitt tilbyr OCLC 12 amerikanske referansedatabasar med eit vidt spekter av emne.

GreenFile
Forskingsdatabase med fokus på menneske og miljø. Dekkjer fagområde som jordbruk, utdanning, jus, helse og teknologi. Noko fulltekst.

Gyldendal rettsdata
Lover, forskrifter, rettsavgjerder, forarbeid, internasjonale rettskjelder, faglitteratur m.m.
Feide-pålogging på og utanfor campus for studentar og tilsette.

Helsebiblioteket
Helsefaglege basar og tidsskrift

High North Research Documents
Søketeneste frå UiT som gir tilgang til forskingsdokument om nordområda.

Idunn
Over 60 norske og nordiske fagtidsskrift i fulltekst frå Universitetsforlaget.

JSTOR
Arkiv over internasjonale vitskapelege tidsskrift i fulltekst, hovudsakeleg innanfor humanistiske og samfunnsvitskaplege fag. Databasen dekkjer normalt ikkje dei siste 3-5 åra av eit tidsskrift.

LISTA - Library, Information Science & Technology Abstracts
Internasjonal database over bibliotek- og informasjonsfag.

Libris
Felles database for svenske fag- og forskingsbibliotek

Lovdata
Med m.a. ajourførte lover og sentrale og lokale forskrifter i fulltekst.

Lovdata Pro
Abonnementsversjonen av Lovdata. Inneheld lover, forskrifter, forarbeid, rettsavgjerder, uttaler, vedtak, rundskriv og juridisk litteratur. Gir også tilgang til EØS/EU-rettskjelder og andre internasjonaler rettskjelder, som samandrag på norsk av avgjerder avsagt av Menneskerettsdomstolen.

Tilgang til bibliotekversjon på campus. Utanfor campus: Tilgang med Feide-pålogging. Tilsette kan også bli personlege brukarar (kontakt biblioteket)

Medline (Ovid)
Referansar til tidsskriftartiklar innan medisin, sjukepleie og andre helsefag. 

mrbiblioteket.no
Felles inngang til folkebiblioteka i Møre og Romsdal

MøreRom : lokalhistoriske artiklar
Lokalhistoriske artiklar frå Møre og Romsdal.

Nasjonalbiblioteket
Nasjonalbiblioteket sine databasetenester.

Ncom: Nordiske medieforskningspublikationer
Nordisk medieforsking 1975-2006. 

NCOM - Nordicoms Database on Nordic Media and Communication Research
Nordisk medieforsking frå 2006/2007 og framover. 

NORA - Norwegian Open Research Archives
Nasjonal søketeneste for vitskapeleg informasjon i opne institusjonelle arkiv. 

Norart
Referansar til artiklar i norske og nordiske tidsskrift og årbøker.

NOU-ar
NOU-ar i fulltekst frå 1994.
Nasjonalbiblioteket har skanna NOU-ar frå 1972, sjå liste hos UiO Universitetsbiblioteket.

Oria
Database som gir oversikt over trykte og elektroniske samlingar i biblioteket ved Høgskulen i Volda og alle andre universitets- og høgskulebibliotek i Noreg.

OTseeker
Systematiske oversikter og kvalitetsvurderte studier innan førebygging og behandling, særleg relevant for ergoterapi.

PEDro
Database over behandling og førebyggande tiltak innanfor fysioterapi.

Proquest
Tidsskrift i fulltekst innan medisin, helsefag og psykologi. 

PsycArticles
Fagfellevurderte tidsskrift i fulltekst, dei fleste publiserte av American Psychological Association (APA). Tidsskriftliste

PsycInfo (Ovid)
Database innan psykologi. Gir referansar til tidsskriftartiklar, forskingsrapportar, avhandlingar, konferanserapportar og bøker. Infoside om PsycInfo.

PubMed
Referansar til tidsskriftartiklar innan medisin, sjukepleie og andre helsefag.
Same innhald som Medline (Ovid), men med anna søkegrensesnitt.

SAGE Premier
Tidsskrift i fulltekst innan mange ulike fagområde, mellom anna sosiologi, mediefag, utdanning og kriminologi.

Sangindex
Sang- og viseregister frå Nasjonalbiblioteket.

Social Care Online
Stor britisk database innan sosialt arbeid. Dekkjer forsking, offentlege dokument, tidsskriftartiklar m.m. Noko fulltekst.

SpringerLink
Over 20.000 e-bøker frå Springer forlag. Vert ikkje oppdatert etter 2015 fordi abonnementet er avslutta.

Stortingsforhandlinger 1814–2005
Stortingsforhandlingar 1814–2005 i fulltekst.

SveMed+
Nordisk database innan medisin og helsefag. Inneheld referansar til artiklar i nordiske tidsskrift frå 1977 og framover.

Taylor & Francis
Vi abonnerer på følgjande pakkar med elektroniske tidsskrift:
S&T collection (Science & Technical) 425 titlar og SSH collection (Social Science & Humanities) 1165 titlar.

Teacher Reference Center 
Referansar til artiklar frå fagfellevurderte tidsskrift innan pedagogikk og undervisning.

Web of Science
Siteringsdatabase. Inneheld referansar til artiklar frå leiande tidsskrift innan vitskap, teknikk, samfunnsfag og humaniora. Gir informasjon om kvar og kor ofte ein artikkel er sitert.

World Digital Library
Manuskript, kart, sjeldne bøker, lydopptak, filmar, trykk, fotografi, arkitektteikningar og anna kulturelt kjeldemateriell frå heile verda.

WorldCat (FirstSearch)
Felles database for fleire hundre bibliotek, dei fleste amerikanske. Dekkjer m.a. bøker og tidsskrift (ikkje artiklar).

Worldwidescience.org
Gir tilgang til kvalitetssikra forskingslitteratur frå heile verda.

 

Ordbøker

Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Søk i begge ordbøkene eller kvar for seg.

English matters (NTNU)
Nettportal for deg som brukar engelsk som arbeidsspråk.

Lexin
Ordbøker for innvandrarar. Gratis ressurs frå Utdanningsdirektoratet.

NAOB - Det Norske Akademis Ordbok
Det nasjonale ordbokverket for norsk bokmål og riksmål frå tidleg på 1800-talet og fram til i dag. NAOB er basert på det historiske verket Norsk Riksmålsordbok.

Ordnett.no
Forskjellige norske ordbøker frå Kunnskapsforlaget.
Framandordbøker: engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk.
Medisinske ordbøker på norsk og engelsk.

Oxford English Dictionary
Den mest omfattande og oppdaterte ordboka for det engelske språket. Viser opphav, historie og bruk av over 600 000 ord gjennom 3 mill. sitat frå eit breitt utval av kjelder. Inneheld også tidslinjer og historisk tesaurus.

UHRs termbase engelsk-norsk/norsk-engelsk
Ordliste med over 1000 engelsk-norske/norsk-engelske administrative termar frå universitets- og høgskulesektoren

 

Leksikon

Allkunne
Nynorsk leksikon med artiklar skrivne av fagutdanna forfattarar.

Britannica Academic
Svært anerkjent og omfattande leksikon med høg fagleg kvalitet. Omfattar også søk i Merriam-Webster Dictionary & Thesaurus.

Store Norske Leksikon
Vitskapeleg fundert leksikon med artiklar som er skrivne og redigerte av fagfolk.

Wikipedia
Leksikon med artiklar som er skrivne og redigerte av frivillige bidragsytarar frå heile verda. Hugs kjeldekritikk!