Databasar

AB - C - E - F - G - H - J - K - L - M - N - O - - Q - RS - T - UV - W

 

Academic Search Elite
Fulltekstbase med tilgang til vitskaplege og generelle tidsskrift innan samfunnsvitskap, humaniora, språk og litteratur, kunst, teknologi og naturvitskap.

Atekst, Retriever
Artiklar frå norske aviser. For ein del aviser er ikkje nyaste innhald tilgjengeleg (såkalla leseforsinkelse): Oversikt over kva aviser det gjeld for og når innhald er tilgjengeleg. Rettleiingsfilm: Finne avisartiklar i Retriever

Beacon for Freedom of Expression
Internasjonal database om sensur og ytringsfridom. Registrerer sensur i eit globalt og historisk perspektiv, og inneheld referansar til bøker, artiklar, radiosendingar, aviser m.m.

Biblioteksøk
Nasjonal søketeneste med informasjon om bøker, elektroniske publikasjonar, lydbøker, notar m.m. i norske bibliotek.

BMJ Best Practice
Medisinsk og helsefagleg oppslagsverk for primær- og spesialisthelsetenesta.

Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Søk i begge ordbøkene eller kvar for seg.

BRAVO (Brage Volda)
HVO sitt opne institusjonelle arkiv

Britannica Academic
Svært anerkjent og omfattande leksikon med høg fagleg kvalitet. Omfattar også søk i Merriam-Webster Dictionary & Thesaurus.

British Library
Katalogen til British Library

Campbell Collaboration
Systematiske oversikter og kontrollerte studier over effekt av tiltak innanfor sosialfeltet, psykologi, kriminologi og utdanning.

Cinahl
Internasjonal artikkelbase for helsefag med hovudvekt på sjukepleie. Cinahl er særleg god på kvalitiativ forsking og stoff om pasienterfaringar. Søkerettleiing frå UiO, Medisinsk bibliotek.

Cochrane
Dekkjer hovudsakeleg spørsmål om effekt av tiltak. Den beste kjelda for systematiske oversikter og kontrollerte undersøkingar innan helsefag. Fulltekst. Internasjonal dekning. Søkerettleiing frå UiO, Medisinsk bibliotek.

Cristin
System for registrering og rapportering av norsk forsking.

Den danske forskningsdatabase
Dansk forsking, forskarar og forskingsinstitusjonar.

DiVA
Avhandlingar og andre publikasjonar frå svenske universitet og forskingsinstitusjonar.

DOAJ
Fagfellevurderte open access-tidsskrift frå heile verda.

Ebook Central
Rundt 140 000 e-bøker frå ProQuest innan mange fagområde, til dømes økonomi, samfunnsfag og humaniora. 
Rettleiing.

EBSCO Open Dissertations
Amerikanske doktorgradsavhandlingar frå 1933 og fram til i dag.

Embase (Ovid)
Referansedatabase innan medisin og farmakologi. Søkrerettliing i OVID-basar frå UiO, Medisinsk bibliotek

English matters (NTNU)
Nettportal for deg som brukar engelsk som arbeidsspråk.

ERIC
Internasjonal database over pedagogisk litteratur. Inneheld litteratur om pedagogikk og utdanning for dei fleste fag, emne og utdanningsnivå. Hovudsakleg tidsskriftartiklar, men også bøker, avhandlingar og konferanserapportar. Over to tredjedelar av innhaldet er fulltekst.

Europeana
Felles nettstad for europeisk kulturarv. Inneheld bøker, bilete, filmar, lydopptak, maleri, arkiverte dokument m.m.

Filmbib
Database for strøyming av filmar frå Norsk filminstitutt. Inneheld kortfilmar og dokumentarfilmar som er opphavsrettsklarerte for klasseromsundervisning og privat bruk. For å bruke tenesta må du logge på med nasjonalt lånekort og pinkode frå folkebiblioteket ditt. Om du ikkje har nasjonalt lånekort kan du ordne det på Nasjonalbiblioteket sine sider.

FirstSearch (OCLC)
Gjennom eit felles grensesnitt tilbyr OCLC 12 amerikanske referansedatabasar med eit vidt spekter av emne.

Google Scholar
Google sin søkemotor for vitskapeleg litteratur (artiklar, bøker, rapportar og avhandlingar). Inkluderer også dokument frå dei opne arkiva til norske og utanlandske universitet og forskingsinstitusjonar. Erstattar ikkje fagdatabasane, men kan vere ein bra stad å starte litteratursøk. Har også siteringssøk.

GreenFile
Forskingsdatabase med fokus på menneske og miljø. Dekkjer fagområde som jordbruk, utdanning, jus, helse og teknologi. Noko fulltekst.

Helsebiblioteket
Helsefaglege basar og tidsskrift. Kunnskapsbasert praksis.

Idunn
Over 60 norske og nordiske fagtidsskrift i fulltekst frå Universitetsforlaget.

IN SUM
Systematiske oversikter om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse og velferd. Hentar publikasjoner frå Cochrane Database of Systematic Review, Campbell Library, PsycINFO, MEDLINE, Embase, Web of Science og Evidence Based Mental Health.  Basen er gratis å bruke, men nokre av tidsskrifta det er lenka til tek betalt for tilgang på fulltekst. 

JSTOR
Arkiv over internasjonale vitskapelege tidsskrift i fulltekst, hovudsakeleg innanfor humanistiske og samfunnsvitskaplege fag. Databasen dekkjer normalt ikkje dei siste 3-5 åra av eit tidsskrift.

Lexin
Ordbøker for innvandrarar. Gratis ressurs frå Utdanningsdirektoratet.

LISTA - Library, Information Science & Technology Abstracts
Internasjonal database over bibliotek- og informasjonsfag.

Lovdata
Med m.a. ajourførte lover og sentrale og lokale forskrifter i fulltekst.

Lovdata Pro
Abonnementsversjonen av Lovdata. Inneheld lover, forskrifter, forarbeid, rettsavgjerder, uttaler, vedtak, rundskriv og juridisk litteratur. Gir også tilgang til EØS/EU-rettskjelder og andre internasjonaler rettskjelder, som samandrag på norsk av avgjerder avsagt av Menneskerettsdomstolen.
Tilgang til bibliotekversjon på campus. Utanfor campus: Tilgang med Feide-pålogging. Tilsette kan også bli personlege brukarar (kontakt biblioteket)

Medline (Ovid)
Referansar til tidsskriftartiklar innan medisin, sjukepleie og andre helsefag. Søkrerettliing i OVID-basar frå UiO, Medisinsk bibliotek.

MeSH på norsk og engelsk
I denne basen kan du søke på norsk og finne tilsvarande engelsk MeSH.

MøreRom : lokalhistoriske artiklar
Lokalhistoriske artiklar frå Møre og Romsdal.

NAOB - Det Norske Akademis Ordbok
Det nasjonale ordbokverket for norsk bokmål og riksmål frå tidleg på 1800-talet og fram til i dag. NAOB er basert på det historiske verket Norsk Riksmålsordbok.

Nasjonalbibliotekets Nettbibliotek (nb.no) 
Her finn du mellom anna norske digitaliserte aviser, bøker og tidsskrift. Det er mogeleg å få tilgang til digitalt materiale som ikkje ligg ope tilgjengeleg. Vitskapeleg tilsette får direkte tilgang med Feide-innlogging. Studentar må først logge inn med Feide-id og deretter søke tilgang. Meir informasjon finn du her: Tilgang til digitalt materiale frå Nasjonalbiblioteket

NORA - Norwegian Open Research Archives
Nasjonal søketeneste for vitskapeleg informasjon i opne institusjonelle arkiv. 

Norart
Referansar til artiklar i norske og nordiske tidsskrift og årbøker.

Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB-ECEC)
Kvalitetsvurdert skandinavisk forsking om barn i alderen 0-6 år i barnehage.

NOU-ar
NOU-ar i fulltekst frå 1994.
Nasjonalbiblioteket har skanna NOU-ar frå 1972, sjå liste hos UiO Universitetsbiblioteket.

NPI - Norsk publiseringsindikator
NSDs register over vitskaplege publiseringskanalar, Cristin, m.m.

Open Polar
Søketeneste for forskingsbasert informasjon om det polare.

Ordnett.no
Forskjellige norske ordbøker frå Kunnskapsforlaget. Framandordbøker: engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk. Medisinske ordbøker på norsk og engelsk.

Oria
Database som gir oversikt over trykte og elektroniske samlingar i biblioteket ved Høgskulen i Volda og alle andre universitets- og høgskulebibliotek i Noreg.

OTseeker
Systematiske oversikter og kvalitetsvurderte studier innan førebygging og behandling, særleg relevant for ergoterapi.

Oxford English Dictionary
Den mest omfattande og oppdaterte ordboka for det engelske språket. Viser opphav, historie og bruk av over 600 000 ord gjennom 3 mill. sitat frå eit breitt utval av kjelder. Inneheld også tidslinjer og historisk tesaurus.

PEDro
Database over behandling og førebyggande tiltak innanfor fysioterapi.

PsycInfo (Ovid)
Database innan psykologi. Gir referansar til tidsskriftartiklar, forskingsrapportar, avhandlingar, konferanserapportar og bøker. Infoside om PsycInfoSøkrerettliing i OVID-basar frå UiO, Medisinsk bibliotek

PubMed
Referansar til tidsskriftartiklar innan medisin, sjukepleie og andre helsefag.
Same innhald som Medline (Ovid), men med anna søkegrensesnitt. Søkerettleiing frå UiO, Medisinsk bibliotek

PubPscych
Europeisk referansedatabase for psykologi og psykiatri. Omfattar fleire språk og fleire dokumenttypar. Engelsk, tysk, fransk, spansk.

Rettsdata
Lover, forskrifter, rettsavgjerder, forarbeid, internasjonale rettskjelder, faglitteratur m.m.
Feide-pålogging på og utanfor campus for studentar og tilsette.

SAGE Premier
Tidsskrift i fulltekst innan mange ulike fagområde, mellom anna sosiologi, mediefag, utdanning og kriminologi.

Sangindex
Sang- og viseregister frå Nasjonalbiblioteket.

Social Care Online
Stor britisk database innan sosialt arbeid. Dekkjer forsking, offentlege dokument, tidsskriftartiklar m.m. Noko fulltekst.

SpringerLink: Books
Vi har tilgang til e-bøker frå åtte pakkar: Mathematics and Statistics, Behavioral Science and Psychology, Education, History, Literature, Media and Culture, Political Science and International Studies, Religion and Philosophy, Social Sciences. 

SpringeLink: Journals
Tidsskrift i fulltekst frå Springer. Tverrfagleg.

SpringerLink: Open Access
OA-bøker frå Springer.

Store Norske Leksikon
Vitskapeleg fundert leksikon med artiklar som er skrivne og redigerte av fagfolk.

Stortingsforhandlinger 1814–
Stortingsforhandlingane i fulltekst.

SveMed+
Nordisk database innan medisin og helsefag. Inneheld referansar til artiklar i nordiske tidsskrift frå 1977,og framover. Rettleiing for å finne engelske søkeord i SveMed+.
Merk! Frå januar 2020 blir ikkje basen lenger oppdatert.

SwePub
Svenske forskingspublikasjonar.

Taylor & Francis
Vi abonnerer på følgjande pakkar med elektroniske tidsskrift:
S&T collection (Science & Technical) 425 titlar og SSH collection (Social Science & Humanities) 1165 titlar.

Teacher Reference Center 
Referansar til artiklar frå fagfellevurderte tidsskrift innan pedagogikk og undervisning.

UHRs termbase engelsk-norsk/norsk-engelsk
Ordliste med over 1000 engelsk-norske/norsk-engelske administrative termar frå universitets- og høgskulesektoren.

Utdanningsforskning.no - Kunnskapssenter for utdanning 
Meir enn 2500 søkbare artiklar om utdanningsforsking.

Web of Science
Siteringsdatabase. Inneheld referansar til artiklar frå leiande tidsskrift innan vitskap, teknikk, samfunnsfag og humaniora. Gir informasjon om kvar og kor ofte ein artikkel er sitert.

Wiley Online Library
Fulltekstdatabase med vitskaplege artiklar innan mange fagområde.

World Digital Library
Manuskript, kart, sjeldne bøker, lydopptak, filmar, trykk, fotografi, arkitektteikningar og anna kulturelt kjeldemateriell frå heile verda.

WorldCat (FirstSearch)
Felles database for fleire hundre bibliotek, dei fleste amerikanske. Dekkjer m.a. bøker og tidsskrift (ikkje artiklar).

Worldwidescience.org
Gir tilgang til kvalitetssikra forskingslitteratur frå heile verda.