Databasar

AB - C - E - F - G - H - J - K - L - M - N - O - - Q - R - S - T - U - V - W


Academic Search Elite
Fulltekstbase med tilgang til vitskaplege og generelle tidsskrift innan samfunnsvitskap, humaniora, språk og litteratur, kunst, teknologi og naturvitskap.

Atekst, Retriever
Artiklar frå norske, svenske og danske aviser.

Avistjenesten
Nasjonalbiblioteket har digitalisert ei rekkje norske aviser.
Tilgang berre i biblioteket. Kontakt bibliotekpersonalet for pålogging.

Beacon for Freedom of Expression
Internasjonal database om sensur og ytringsfridom. Registrerer sensur i eit globalt og historisk perspektiv, og inneheld referansar til bøker, artiklar, radiosendingar, aviser m.m.

Biblioteksøk
Nasjonal søketeneste med informasjon om bøker, elektroniske publikasjonar, lydbøker, notar m.m. i norske bibliotek.

BMJ Best Practice
Medisinsk og helsefagleg oppslagsverk for primær- og spesialisthelsetenesta.

BRAVO (Brage Volda)
HVO sitt opne institusjonelle arkiv

British Library
Katalogen til British Library

Campbell Collaboration
Systematiske oversikter og kontrollerte studier over effekt av tiltak innanfor sosialfeltet, psykologi, kriminologi og utdanning.

Cinahl
Internasjonal artikkelbase for helsefag med hovudvekt på sjukepleie. Cinahl er særleg god på kvalitiativ forsking og stoff om pasienterfaringar. 

Cochrane
Dekkjer hovudsakeleg spørsmål om effekt av tiltak. Den beste kjelda for systematiske oversikter og kontrollerte undersøkingar innan helsefag. Fulltekst. Internasjonal dekning.

Cristin
System for registrering og rapportering av norsk forsking.

Den danske forskningsdatabase
Dansk forsking, forskarar og forskingsinstitusjonar.

DiVA
Avhandlingar og andre publikasjonar frå svenske universitet og forskingsinstitusjonar.

DOAJ
Fagfellevurderte open access-tidsskrift frå heile verda.

Ebook Central
Rundt 140 000 e-bøker frå ProQuest innan mange fagområde, til dømes økonomi, samfunnsfag og humaniora. 
Rettleiing.

EBSCO Open Dissertations
Amerikanske doktorgradsavhandlingar frå 1933 og fram til i dag.

Embase (Ovid)
Referansedatabase innan medisin og farmakologi. 

ERIC
Internasjonal database over pedagogisk litteratur. Inneheld litteratur om pedagogikk og utdanning for dei fleste fag, emne og utdanningsnivå. Hovudsakleg tidsskriftartiklar, men også bøker, avhandlingar og konferanserapportar. Over to tredjedelar av innhaldet er fulltekst.

Europeana
Felles nettstad for europeisk kulturarv. Inneheld bøker, bilete, filmar, lydopptak, maleri, arkiverte dokument m.m.

FirstSearch (OCLC)
Gjennom eit felles grensesnitt tilbyr OCLC 12 amerikanske referansedatabasar med eit vidt spekter av emne.

GreenFile
Forskingsdatabase med fokus på menneske og miljø. Dekkjer fagområde som jordbruk, utdanning, jus, helse og teknologi. Noko fulltekst.

Gyldendal rettsdata
Lover, forskrifter, rettsavgjerder, forarbeid, internasjonale rettskjelder, faglitteratur m.m.
Feide-pålogging på og utanfor campus for studentar og tilsette.

Helsebiblioteket
Helsefaglege basar og tidsskrift

High North Research Documents
Søketeneste frå UiT som gir tilgang til forskingsdokument om nordområda.

Idunn
Over 60 norske og nordiske fagtidsskrift i fulltekst frå Universitetsforlaget.

IN SUM
Systematiske oversikter om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse og velferd. Hentar publikasjoner frå Cochrane Database of Systematic Review, Campbell Library, PsycINFO, MEDLINE, Embase, Web of Science og Evidence Based Mental Health.  Basen er gratis å bruke, men nokre av tidsskrifta det er lenka til tek betalt for tilgang på fulltekst. 

JSTOR
Arkiv over internasjonale vitskapelege tidsskrift i fulltekst, hovudsakeleg innanfor humanistiske og samfunnsvitskaplege fag. Databasen dekkjer normalt ikkje dei siste 3-5 åra av eit tidsskrift.

LISTA - Library, Information Science & Technology Abstracts
Internasjonal database over bibliotek- og informasjonsfag.

Libris
Felles database for svenske fag- og forskingsbibliotek

Lovdata
Med m.a. ajourførte lover og sentrale og lokale forskrifter i fulltekst.

Lovdata Pro
Abonnementsversjonen av Lovdata. Inneheld lover, forskrifter, forarbeid, rettsavgjerder, uttaler, vedtak, rundskriv og juridisk litteratur. Gir også tilgang til EØS/EU-rettskjelder og andre internasjonaler rettskjelder, som samandrag på norsk av avgjerder avsagt av Menneskerettsdomstolen.
Tilgang til bibliotekversjon på campus. Utanfor campus: Tilgang med Feide-pålogging. Tilsette kan også bli personlege brukarar (kontakt biblioteket)

Medline (Ovid)
Referansar til tidsskriftartiklar innan medisin, sjukepleie og andre helsefag. 

mrbiblioteket.no
Felles inngang til folkebiblioteka i Møre og Romsdal

MøreRom : lokalhistoriske artiklar
Lokalhistoriske artiklar frå Møre og Romsdal.

Nasjonalbibliotekets Nettbibliotek
Søk etter norske bøker, aviser og tidsskrift.

NORA - Norwegian Open Research Archives
Nasjonal søketeneste for vitskapeleg informasjon i opne institusjonelle arkiv. 

Norart
Referansar til artiklar i norske og nordiske tidsskrift og årbøker.

Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB-ECEC)
Kvalitetsvurdert skandinavisk forsking om barn i alderen 0-6 år i barnehage.

NOU-ar
NOU-ar i fulltekst frå 1994.
Nasjonalbiblioteket har skanna NOU-ar frå 1972, sjå liste hos UiO Universitetsbiblioteket.

NPI - Norsk publiseringsindikator
NSDs register over vitskaplege publiseringskanalar, Cristin, m.m.

Oria
Database som gir oversikt over trykte og elektroniske samlingar i biblioteket ved Høgskulen i Volda og alle andre universitets- og høgskulebibliotek i Noreg.

OTseeker
Systematiske oversikter og kvalitetsvurderte studier innan førebygging og behandling, særleg relevant for ergoterapi.

PEDro
Database over behandling og førebyggande tiltak innanfor fysioterapi.

PsycInfo (Ovid)
Database innan psykologi. Gir referansar til tidsskriftartiklar, forskingsrapportar, avhandlingar, konferanserapportar og bøker. Infoside om PsycInfo.

PubMed
Referansar til tidsskriftartiklar innan medisin, sjukepleie og andre helsefag.
Same innhald som Medline (Ovid), men med anna søkegrensesnitt.

SAGE Premier
Tidsskrift i fulltekst innan mange ulike fagområde, mellom anna sosiologi, mediefag, utdanning og kriminologi.

Sangindex
Sang- og viseregister frå Nasjonalbiblioteket.

Social Care Online
Stor britisk database innan sosialt arbeid. Dekkjer forsking, offentlege dokument, tidsskriftartiklar m.m. Noko fulltekst.

Stortingsforhandlinger 1814–
Stortingsforhandlingane i fulltekst.

SveMed+
Nordisk database innan medisin og helsefag. Inneheld referansar til artiklar i nordiske tidsskrift frå 1977 og framover.

SwePub
Svenske forskingspublikasjonar.

Taylor & Francis
Vi abonnerer på følgjande pakkar med elektroniske tidsskrift:
S&T collection (Science & Technical) 425 titlar og SSH collection (Social Science & Humanities) 1165 titlar.

Teacher Reference Center 
Referansar til artiklar frå fagfellevurderte tidsskrift innan pedagogikk og undervisning.

Web of Science
Siteringsdatabase. Inneheld referansar til artiklar frå leiande tidsskrift innan vitskap, teknikk, samfunnsfag og humaniora. Gir informasjon om kvar og kor ofte ein artikkel er sitert.

World Digital Library
Manuskript, kart, sjeldne bøker, lydopptak, filmar, trykk, fotografi, arkitektteikningar og anna kulturelt kjeldemateriell frå heile verda.

WorldCat (FirstSearch)
Felles database for fleire hundre bibliotek, dei fleste amerikanske. Dekkjer m.a. bøker og tidsskrift (ikkje artiklar).

Worldwidescience.org
Gir tilgang til kvalitetssikra forskingslitteratur frå heile verda.