Profile picture for user RandiM

Randi Myklebust

Førsteamanuensis

Institutt for pedagogikk

 

 

Faglig interesse og utdanningsbakgrunn

Jeg er pedagog og spesialpedagog med særlig interesse for flerspråklighet, flerkulturell pedagogikk, læringsprosesser i det flerkulturelle klasserommet og antirasistisk virksomhet i skole og barnehage. 

Min utdanningsbakgrunn kan oppsummeres slik:

  • Allmennlærerutdanning 
  • Embetsstudiet i spesialpedagogikk 
  • Ph.d. forskerutdanning med doktoravhandling innenfor feltet flerkulturell pedagogikk og norsk som andrespråk

Undervisning

Jeg har allsidig bakgrunn fra grunnskole og lærerutdanning. I de senere år har jeg hatt faglig ansvar for utvikling av pedagogikkfaget (PEL) og masterfaget Norsk som andrespråk og flerkulturell pedagogikk i grunnskolelærerutdanningen. For tiden har jeg emneansvar for:

  • MGL1-7NO3A, MGL5-10NO3A, ULENO3A: Norsk som andrespråk og flerkulturell pedagogikk (masterfag i grunnskolelærerutdanningen)
  • NO321 og NO322: Norsk som andrespråk og flerkulturell pedagogikk (videreutdanning på masternivå for barnehagelærere og lærere i grunnskole, videregående skole og voksenopplæring

Fra og med studieåret 2023/2024 er jeg prodekan for utdanning ved Avdeling for humanistiske fag og lærerutdanning ved HVO. 

Forskning og utviklingsarbeid

Jeg har en doktorgrad i flerkulturell pedagogikk fra Det utdanningsvitenskapelige fakultet ved UiO, med tittelen Muntlighet i det flerspråklige klasserommet. En studie av elevers samtaler på norsk i fem gruppearbeid på sjuende klassetrinnhttps://nafo.oslomet.no/gruppearbeid-og-flerspraklige-elever/

Jeg er en av to ledere for forskergruppa Språkleg og kulturelt mangfald i utdanning, og arbeider som redaktør i tidsskriftet NOA-norsk som andrespråk. For tiden er jeg involvert i prosjekter som studerer innholdet i skolen og grunnskolelærerutdanningen i lys av språklig og kulturelt mangfold. Vi har nylig avsluttet en studie av innholdet i den nasjonale satsingen Kompetanse for mangfold. Denne satsingen var et skole- og barnehagebasert kompetanseløft for utvikling av flerkulturell kompetanse i utdanningssektoren, som jeg i samarbeid med en kollega var leder for i Møre og Romsdal. Se gjerne artikkelen Myklebust, R. & Fondevik, B. (2023). Kompetanse for språklig og kulturelt mangfold i utdanning: - en analyse av innholdet i skolers og barnehagers arbeid med en nasjonal kompetansesatsing

I tiden 2022 - 2024 deltar jeg i NOKUTs sakkyndige komité for Evaluering av grunnskolelærerutdanningene for trinn 1–7 og trinn 5–10 (GLU 1–7 og GLU 5–10).

Studieåret 2023 - 2024 deltar jeg som rådgiver for en evalueringsgruppe som arbeider med en "de facto deep dive’ into curricula"- evaluering av lærerutdanningen ved Fróðskaparsetur Føroya, University of the Faroe Islands.

Jeg er veileder for masterstudenter som gjennomfører masteroppgaver innenfor fagfeltene Kulturmøtemasteren, Master i spesialpedagogikk og Master i grunnskolelærerutdanning. Som biveileder har jeg for tiden gleden av å følge ph.d.-stipendiat Julia Melnikova: Innvandrerfamilienes møte med videregående skole. 

 

Verv

Jeg var ansattvalgt medlem i Høgskoletyret for HVO i tiden 2019-2023.

Utmerkelser

Anne Hvenekilde-prisen 2018. Pris for ph.d.-avhandlingen Muntlighet i det flerspråklige klasserommet.

Utdanningspris 2020. Pris for kvalitet i utdanninga.

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Vitskaplege artiklar og bokkapittel

Flerspråklige elever deltar i klasserommets muntlighet - en andrespråkstilnærming tilfører kvalitet til muntlighetsdidaktikk
Publisert 2024 av Randi Myklebust

Kompetanse for språklig og kulturelt mangfold i utdanning – en analyse av innholdet i skolers og barnehagers arbeid med en nasjonal kompetansesatsing
Publisert 2023 av Randi Myklebust, Birgitte Fondevik

Kulturelt og språklig mangfold i klasserommet - hva så?
Publisert 2021 av Randi Myklebust

Tilpasset opplæring i det flerkulturelle klasserommet
Publisert 2020 av Randi Myklebust

Å forstå elevers læring
Publisert 2019 av Randi Myklebust

Å forstå elevers læring
Publisert 2019 av Randi Myklebust

Muntlighet i det flerspråklige klasserommet
Publisert 2019 av Randi Myklebust

På gruppe med dem som har undervisningsspråket som morsmål - en studie av en flerspråklig elevs muntlige deltakelse i et gruppearbeid
Publisert 2018 av Randi Myklebust

Hva snakker elever om underveis i grupperarbeid?
Publisert 2012 av Randi Myklebust

Kåll og fårikål - om flerspråklige elever i individuelt og kollektivt arbeid
Publisert 2012 av Birgitte Fondevik Grimstad, Randi Myklebust

Med rett til å prestere
Publisert 2010 av Kari Elisabeth Bachmann, Peder Haug, Randi Myklebust

"¨Så dem ut sånn som meg også?" - begynneropplæring når norsk er andrespråket
Publisert 2006 av Randi Myklebust

Undervisning på to språk - deltakelse og samarbeid
Publisert 2002 av Randi Myklebust

Kapittel 7 Elever fra språklige minoriteter
Publisert 1999 av Lise Iversen Kulbrandstad, Randi Myklebust

Anna

What are the implications of cultural and linguistic diversity for the teachers’ classroom practice?
Publisert 2024 av Birgitte Fondevik, Randi Myklebust

Det fleirspråklege og fleirkulturelle klasserommet – nokre perspektiv på undervisninga
Publisert 2024 av Birgitte Fondevik, Randi Myklebust

Grunnskolelærerutdanningene i Norge - noen kvalitetsutfordringer i arbeid for lærerstudenters læring og utvikling for profesjonsutøvelse
Publisert 2024 av Randi Myklebust

Forord
Publisert 2023 av Bård Uri Jensen, Lise Iversen Kulbrandstad, Randi Myklebust

Forord
Publisert 2023 av Lise Iversen Kulbrandstad, Bård Uri Jensen, Randi Myklebust

Faglig ansvarlig for NOA 2023: Den 10. nasjonale forskingskonferansen om norsk som andrespråk
Publisert 2023 av Birgitte Fondevik, Randi Myklebust

Forord og redaksjonelt arbeid
Publisert 2023 av Lise Iversen Kulbrandstad, Bård Uri Jensen, Randi Myklebust

Forord og redaksjonelt arbeid
Publisert 2022 av Randi Myklebust, Bård Uri Jensen, Lise Iversen Kulbrandstad

Partnarskap i lærarutdanningane
Publisert 2022 av Randi Myklebust, Anniken Eidsvik

Forord og redaksjonelt arbeid
Publisert 2022 av Bård Uri Jensen, Randi Myklebust, Toril Opsahl

Fleirspråklege elevar og spesialundervisning
Publisert 2022 av Randi Myklebust

Når lærerstudenter skal utvikle profesjonsfaglig kompetanse for arbeid i det flerkulturelle klasserommet
Publisert 2022 av Randi Myklebust

Hva er kvalitet i undervisning?
Publisert 2021 av Randi Myklebust

Identitetsfellesskap i den flerkulturelle skolen
Publisert 2021 av Randi Myklebust

Kartlegging – for rett til særskilt norskopplæring og språklig tilpassing
Publisert 2021 av Randi Myklebust

Barnelitteratur i den flerkulturelle skolen
Publisert 2021 av Randi Myklebust

I utvikling som flerkulturell skole, del 2
Publisert 2021 av Randi Myklebust

I utvikling som flerkulturell skole
Publisert 2021 av Randi Myklebust

En flerspråklig skole(?)
Publisert 2021 av Randi Myklebust

Feil type språklege og kulturelle ressursar?
Publisert 2021 av Randi Myklebust, Gunnhild Bergset, Birgitte Fondevik, Kristin Rostad Gangstad, Julia Melnikova, Hilde Randi Osdal

Anne Hvenekilde-forelesningen
Publisert 2018 av Randi Myklebust

Developing a multicultural kindergarten
Publisert 2018 av Randi Myklebust, Birgitte Fondevik, Gunnhild Bergset

Muntlighet i det flerspråklige klasserommet. En studie av elevers samtaler på norsk i fem gruppearbeid på sjuende klassetrinn. 309s.
Publisert 2018 av Randi Myklebust

En flerspråklig elevs muntlige deltakelse i gruppearbeid
Publisert 2018 av Randi Myklebust

Mobbing på agendaen på Høgskulen
Publisert 2017 av Randi Myklebust

Diversity Competence - An Early Childhood Education and Care (ECEC) and School-based Competency Building Project
Publisert 2017 av Randi Myklebust

Kompetanse for mangfold - utviklingsprosjekter i skoler og barnehager
Publisert 2017 av Birgitte Fondevik, Randi Myklebust

Å utvikle barn, unge og voksnes flerkulturelle kompetanse
Publisert 2017 av Randi Myklebust

Flerkulturell pedagogikk i skole og barnehage
Publisert 2017 av Randi Myklebust

Å skape kultur for mangfold i skole og barnehage
Publisert 2017 av Randi Myklebust

Gruppearbeid i et flerspråklig klasserom - et fellesskap på ett språk
Publisert 2017 av Randi Myklebust

Å være i utvikling som flerkulturell skole
Publisert 2017 av Birgitte Fondevik, Randi Myklebust

Zehra - på gruppe med dem som har undervisningsspråket som morsmål
Publisert 2017 av Randi Myklebust

Å satse på "Kompetanse for mangfold"
Publisert 2017 av Randi Myklebust, Birgitte Fondevik

Det er i klasserommet det skjer
Publisert 2016 av Randi Myklebust

Kulturelt og språklig mangfold som utgangspunkt for pedagogisk arbeid
Publisert 2016 av Randi Myklebust

Barn og unges flerspråklige og flerkulturelle oppvekst - konsekvenser for skolens og barnehagens innhold
Publisert 2016 av Randi Myklebust

Flerkulturelle perspektiver i barnehagens og skolens innhold sett i lys av barn og unges identitetsutvikling
Publisert 2016 av Randi Myklebust

Tospråklig kartlegging av språk og begrepsutvikling
Publisert 2016 av Randi Myklebust

Møter eg mangfaldet eller møter eg meg sjølv i døra?
Publisert 2016 av Randi Myklebust

Språklig og kulturelt mangfold
Publisert 2016 av Randi Myklebust, Birgitte Fondevik

Flerspråklige barn i barnehagen
Publisert 2015 av Randi Myklebust

Hva snakker elever om underveis i et gruppearbeid - og hvordan gjør de det? En studie av samtaler i det flerspråklige klasserommet
Publisert 2015 av Randi Myklebust

Mobbing i lærerutdanningen
Publisert 2014 av Randi Myklebust

Dysleksi i lærerutdanningen
Publisert 2014 av Randi Myklebust

Om å arbeide individuelt og kollektivt - utfordringer og muligheter for flerspråklige elever
Publisert 2011 av Randi Myklebust, Birgitte Fondevik Grimstad

Å delta i klasserommet på andrespråket
Publisert 2010 av Birgitte Fondevik Grimstad, Randi Myklebust

Å delta i klasserommet på andrespråket
Publisert 2010 av Birgitte Fondevik Grimstad, Randi Myklebust

With the right to perform
Publisert 2010 av Kari Elisabeth Bachmann, Peder Haug, Randi Myklebust

Muntlig samspill i gruppearbeid
Publisert 2009 av Randi Myklebust

Muntlig samspill i gruppearbeid
Publisert 2009 av Randi Myklebust

Oral discourse in the multilingual classroom
Publisert 2009 av Randi Myklebust

Prosjektet Kvalitet i opplæringa (KiO) : tilbakemelding til skulane
Publisert 2008 av Roy Asle Andreassen, Irene Velsvik Bele, Grete Dalhaug Berg, Lidveig Bøe, Bjørg Olsen Eikrem, Siv Th. Måseidvåg Gamlem, Birgitte Fondevik Grimstad, Øyvind Halse, Peder Haug, Hilde Opsal, Frode Opsvik, Randi Myklebust, Leif Bjørn Skorpen, Arne Kåre Topphol

Muntlighet i det flerspråklige klasserommet
Publisert 2008 av Randi Myklebust

Muntlighet i det flerspråklige klasserommet
Publisert 2008 av Randi Myklebust

Det flerspråklige klasserommet
Publisert 2008 av Randi Myklebust

Adapted education based on assessment of oral activities in multilingual classrooms
Publisert 2007 av Randi Myklebust

Temaer om tilpasset opplæring når norsk er andrespråket
Publisert 2007 av Randi Myklebust

Tilpassa opplæring for minoritetsspråklege elevar
Publisert 2007 av Randi Myklebust

"Så dem ut sånn som meg også?" : begynneropplæring når norsk er andrespråk
Publisert 2005 av Randi Myklebust

Elever fra språklige minoriteter - tilpasset opplæring
Publisert 2003 av Randi Myklebust

Opplæring for elever fra språklige minoriteter
Publisert 2003 av Randi Myklebust

Prosjektet "En bedre start" og kartleggingsprøven TOSP
Publisert 2003 av Randi Myklebust

"Jeg liker å spise solo" - Begynneropplæring når norsk er andrespråket
Publisert 2003 av Randi Myklebust

Begynnaropplæring og tilpassa undervisning. Eit paraplyprosjekt ved Høgskulen i Volda. Delprosjekt: Begynnaropplæring når norsk er andrespråket
Publisert 2003 av Randi Myklebust

Undervisning på to språk - deltakelse og samarbeid
Publisert 2001 av Randi Myklebust