NOA 2023: Den 10. nasjonale forskingskonferansen om norsk som andrespråk

Illustrasjon NOA
Påmelding (frist 1. mars)
2023-05-25T09:00:00 - 2023-05-26T16:00:00

Konferansetema: Språkleg og kulturelt mangfald i utdanning
Konferansestad: Høgskulen i Volda

 

Plenumsforelesingar

Høgskulen i Volda, Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning, arrangerer den tiande NOA-konferansen om norsk som andrespråk. Vi er glade for at desse vil halde plenumsførelesingar: 

Helle Pia Laursen

Irmelin Kjelaas:

Lise Iversen Kulbranstad, Gunhild Tomter Alstad og Marianne Eek:

 

Les også: Nasjonal forskarkonferanse jubilerer på Høgskulen i Volda

Program

Torsdag 25. mai

Kl. 10.00                  Registrering   

Kl. 11.00                  Konferansen opnar

Kl. 11.15                  Plenum 1

Kl. 12.15 – 13.30     Lunsj 

Kl. 13.30 – 14.55     Parallelle sesjonar

Kl. 14.55                   Pause

Kl. 15.15 - 16.10      Parallelle sesjonar

Kl. 16.30 – 17.15     Plenum 2          

Kl. 20.00                   Festmiddag

Fredag 26. mai                      

Kl. 09.00                    Plenum 3      

Kl. 09.45                    Pause

Kl. 09.55 – 10.25      Posterpresentasjonar 

Kl. 10.30 – 11.25      Parallelle sesjonar

Kl. 11.30 – 13.00      Lunsj

Kl. 12.20 – 12.50       Møte i Forskarnettverket i norsk som andrespråk (FiNOA)

Kl. 13.00 – 14.00       Parallelle sesjonar

Kl. 14.15 – 15.00       Plenum 4

Kl. 15.00                     Konferansen avsluttar

 

Her finn de eit detaljert program med oversikt over gjennomføring, innhald, deltakarar og tidsrammer:

 

Her finn de alle samandraga for konferansen:

 

Anne-Hvenekilde-prisen                                                                                                            

Anne Hvenekilde (1940-2001) var den fyrste professoren i norsk som andrespråk. Ho hadde ei unik rolle i etableringa og utviklinga av dette fagområdet, både forskingsfeltet og undervisingstilbodet innanfor heile utdanningsløpet. Ho la stor vekt på å stimulere andre til engasjement i feltet og hadde ei særskild omtanke for hovudfagsstudentar gjennom å støtte og bidra til å gjere deira innsats synleg. Då den nasjonale forskingskonferansen i norsk som andrespråk vart etablert i 2004, vart også Anne-Hvenekilde-prisen oppretta som ein heider til Hvenekilde og for å stimulere til forsking på fagfeltet. Prisen vert gitt til ein eller fleire forskingsrekruttar som nyleg har levert ei masteroppgåve eller ei doktoravhandling som utmerkar seg metodisk og/eller teoretisk. Fagmiljøa ved alle  høgskular og universitet deltar i nominering av kandidatar. Ein nasjonal jury vurderer og finn fram til    vinnaren/vinnarane. Prismottakaren får det ærefulle oppdraget å halde Anne-Hvenekilde-forelesinga på forskingskonferansen.

Prisvinnarane er:

Gølin Kaurin Nilsen (UiS),for doktorgradsavhandlinga Hvordan kan kompleksitet og kompleksitetsutvikling i substantivfrasen som konstruksjon analyseres og beskrives i innlærerspråk? En konstruksjonsgrammatisk analyse av skriftlig produksjon fra A1- til B2-nivå.  

Gølin Christine Kaurin Nilsen (UiS)

 

Ingrid Vee Hagestuen (HVO), for masteroppgåva Underveisvurdering i den særskilte norskopplæringen. En casestudie av en innføringsklasse på ungdomstrinnet.  

Anne-Hvenekilde-prisen Ingrid Vee Hagestuen

 

Henrik Kaarstad-huset

Henrik Kaarstad-huset

Konferansen er lagt til Henrik Kaarstad-huset, som er det eldste bygget ved Høgskulen i Volda. Det er teikna av arkitekt Øyvin Berg Grimnes og stod ferdig i 1922. Bygget har fått namn etter Henrik Kaarstad, mangeårig rektor og ein av grunnleggjarane av Volda lærarskule. Volda lærarskule var i 1922 den største lærarskulen i Skandinavia. Henrik Kaarstad-huset har vorte bygd på i både 1982 og 2001. Hovudhuset vart i 2016 oppgradert innvendig og er i bruk til undervisning, i hovudsak for barnehage- og grunnskulelærarstudentar.

Konferansen vil bruke undervisningsrom i alle tre etasjane i huset. Opninga av konferansen og plenumsførelesingane vil foregå i andre etasje, på rom Kaarstad 204 (signatur Kaa 204 i programmet). For registrering må de gå til første etasje, rom Kaarstad 104 (signatur Kaa 104 i programmet).

Her ei direktelenke til kart over Henrik Kaarstad-huset.

Her kan du lese om husa på høgskuleområdet.

 

Konferanse-buss

Det vert satt opp buss som køyrer mellom Høgskulen i Volda (HVO) og Hotel Ivar Aasen i Ørsta. Bussturen tar om lag 12 minutt. Fredag vert det satt opp buss frå HVO til flyplassen Ørsta-Volda, Hovden (med denne bussen rekk de fly som går kl. 16.15). Dette er busstidene:

Torsdag 25. mai

Kl. 10.00 frå Hotel Ivar Aasen til HVO 

Kl. 17.30 frå HVO til Hotel Ivar Aasen

Kl. 19.30 frå HVO til Hotel Ivar Aasen

Kl. 23.30 frå Hotel Ivar Aasen til HVO 

Fredag 26. mai

Kl. 08.30 frå Hotel Ivar Aasen til HVO

Kl. 15.15 frå HVO til flyplassen Ørsta-Volda, Hovden (HOV)

 

Samandrag og presentasjonar

Bidrag som er basert på forsking på utvikling, undervisning, andrespråkslæring og bruk av språk relatert til fleirspråklege og kulturelt mangfaldige utdanningskontekstar, frå barnehage til høgare utdanning og arbeidslivet, er særleg velkomne. Samandraget skal vere på maksimum 300 ord (eventuelle referansar inkludert). Det bør innehalde presentasjon av forskingstemaet, forskingsspørsmål, metode, teoretisk/analytisk tilnærmingsmåte og funn. For posterpresentasjonar vert det ikkje forventa presentasjon av funn. Samandraga vert fagfellevurderte.

Presentasjonar i parallellsesjonar har ei maksimumsramme på 20 minutt. Det er satt av i alt 25 minutt for kvar presentasjon, der minimum 5 minutt skal gje moglegheit for spørsmål/innspel.

Konferansen har 6 posterpresentasjonar. Desse vert satt opp på rom Kaarstad 110, fredag 26. mai.

Konferansen har denne dugnadsgruppa: 

Dugnadsgruppa vert leia av Anne Golden (MultiLing, UiO) og Lars Anders Kulbrandstad (Høgkskolen i Innlandet), og vert gjennomført i tida 13.30 - 14.55 på rom Kaa 110 torsdag 25. mai.

 

Informasjon om overnatting

Havila Hotel Ivar Aasen i Ørsta har holdt av rom fra 24. – 26. mai. De kan booke rom til avtalt pris, kr. 1.165,- pr enkeltrom, frokost inkludert. Booking kan skje på epost til booking.hotels@havila.no, og ved å bruke koden: HiVolda240. Konferansen vil sette opp bussar tur retur Ørsta – Volda sentrum. Bussturen tar ca. 12 minutt.

Vi vil også gjere merksam på følgande overnattingsstadar i Volda:
Forfatterfruene
Volda Hostel, Bed and Breakfast AS
Volda Turisthotell

 

Reiseinformasjon

Widerøe har direktefly frå Gardermoen til Ørsta-Volda Lufthamn Hovden. Widerøe har også flyavgangar frå Bergen. Det er om lag 8 – 10 minutt kjøring til Volda og Ørsta.

Frå Ålesund lufthavn er det ca. 2 timar kjøring med buss inn til Ørsta og Volda.

Vi kan tilrå å nytte bil for oppleving av vestlandsnaturen.
 

Påmelding

I registeringsskjemaet finn de to deltakaralternativ, der eitt har ei avgift på kr. 3.000,- og eitt har avgift på kr. 2.200,-.
Påmeldinga er bindande. Fristen for påmelding er gått ut.
.

NOA-skulen

Onsdag 24. mai, frå kl. 17.00 - ca. kl. 19.30, gjennomfører vi NOA-skulen på Høgskulen i Volda. Vi møtast på Berte Kanutte-huset, møterom BK 220 VIP kl. 16.50

Temaet er:
"The affective turn"
Internasjonalt har forsking på kjensler i andrespråkslæring og -undervisning vakse dei siste (seks–sju) åra. Denne oppblomstrande interessa for kjensler vert omtala som «the affective turn», og området positiv psykologi kan forståast som særleg sentralt i denne vendinga. På NOA-skulen vil omgrepa «the affective turn» og positiv psykologi verte undersøkt og diskutert nærare med utgangspunkt i utvalde artiklar som vi har lese på førehand.

Artiklane vi skal arbeide med, vert sende på e-post til dei som melder seg på NOA-skulen. Påmelde kan få ansvar for å legge fram eige arbeid med ein av artiklane.

Fristen for påmelding til NOA-skulen er gått ut.

Kontaktinformasjon

Fagleg ansvarleg: Birgitte Fondevik og Randi Myklebust
 

 

Del på