Doktorgrad

Strukturelle vilkår for profesjonsutøving - Ph.d.-emne

Deltid, Samlingar

Høgskulen i Volda og Høgskolen i Molde tilbyr i fellesskap ph.d.-utdanning i Helse- og sosialfag. Studiet er unikt i Norge da det både er tverrprofesjonelt og tverrfaglig idet det retter seg mot alle profesjoner i helse- og sosialsektoren, og forutsetter bidrag fra flere vitenskapsdisipliner. Faggrupper møter i økende grad sammensatte problemer og må samarbeide på tvers av disse for å utvikle gode tjenester. Studiet fokuserer også på hvordan endringer av rammevilkår får implikasjoner for selve profesjonsutøvelsen og sikter mot å fremskaffe kunnskap for å optimalisere kliniske og sosialfaglige hjelperelasjoner.

Ph.d-studiet er et tilbud til kandidater som har en profesjonsutdanning innen helse- og sosialfag og/eller annen relevant fagbakgrunn.

Emnet Strukturelle vilkår for profesjonsutøving er åpent for søking for alle med relevant masterutdanning. 

Hausten 2019 går kurset i veke 45 (05.11.19- 07.11.19) og i veke 49 (03.12.19 - 05.12.19). Kurset går i Volda. Ein opnar for søking 6 mnd før oppstart. 

Stengt for søking

Søknadskode : 5004

Info og frister

Varigheit 2 semester (1 år)

Studiepoeng 5

Start Haust

Studieinnhald

Profesjonsutøvelse i helse- og sosialsektoren skjer for det meste i ansiktsnære relasjoner og ulike kontekster. De fleste utdanninger til velferdsstatens hjelpeyrker vektlegger relasjonell kompetanse. Profesjonsutøvelsens kontekstuelle vilkår er derimot mindre vektlagt.

I emnet Strukturelle vilkår for profesjonsutøvelse er ambisjonen å utvikle kandidatenes evne til refleksjon over forholdet mellom kontekstuelle vilkår og relasjonell profesjonsutøvelse

Opptakskrav

Generelle opptakskrav til PhD-studiet

For å bli opptatt til ph.d.-studiet må søkeren ha fullført mastergrad (120 stp) eller tilsvarende utdanning innen helse- og sosialfag. Søkere med annen fagbakgrunn kan være aktuelle dersom det planlagte forskningsprosjektet har helse- og/eller sosialfaglig relevans. Andre fagområder kan eksempelvis være ledelse eller samfunnsplanlegging i et helse- og sosialfaglig perspektiv. Det er forløpende opptak til studiet. 

Søkere til emnet DRHS900 Strukturelle vilkår for profesjonsutøvelse må oppfylle de generelle opptakskravene og i tillegg følger opptaket spesielle opptakskrav:

Antall deltakere vurderes av kursansvarlig. Emnet blir igangsatt med forbehold om nok søkere. Dersom det er for mange søkere, vil følgende opptakskriterier bli lagt til grunn:

 • 1. prioritet: Ph.D.-kandidater på ph.d-programmet i helse- og sosialfag
 • 2. prioritet: Ph.D.-kandidater på eksterne ph.d.-program
 • 3. prioritet: Ansatte ved Høgskulen i Volda / Høgskolen i Molde
 • 4. prioritet: andre eksterne etter vurdering av kursansvarlig

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Emnet er organisert i to samlinger à tre dager. I første samling blir relevante analytiske perspektiv presentert. I den andre samlinga skal deltakerne legge frem en problemstilling relevant for eget fag- og praksisfelt, og skissere teoretiske og empiriske tilnærminger for videre arbeid. Arbeidsformen omfatter forelesninger, diskusjon og faglig presentasjon. Samlinger: 05.11.19- 07.11.19 og 03.12.19 - 05.12.19

Kontakt

Studiekoordinator Gunnvor Bakke
Telefon: 7007 5227

Studieplan

Profesjonsutøving - vilkår og utvikling

Studieprogram: 
Profesjonsutøving - vilkår og utvikling
Studienivå: 
Doktorgrad
Studiepoeng: 
180
Studielengd: 
8 semester
Kull: 
2018
Studieplassar: 
8
Studietype: 
Doktorgradsstudium
Organisering
Heiltid
Opptakskrav

For å bli opptatt til ph.d.-studiet må søkeren ha fullført mastergrad (120 stp) eller tilsvarende utdanning innen helse- og sosialfag. Søkere med annen fagbakgrunn kan være aktuelle dersom det planlagte forskningsprosjektet har helse- og/eller sosialfaglig relevans. Andre fagområder kan eksempelvis være ledelse eller samfunnsplanlegging i et helse- og sosialfaglig perspektiv. Det er løpende opptak til studiet.

Søknad om opptak skal normalt inneholde prosjektbeskrivelse, framdriftsplan for gjennomføring av utdanningen, finansieringsplan, navn på veileder(e) som skal være forespurt og sagt seg villig, plan for eventuelt opphold ved annen institusjon i inn- eller utland, plan for opplæringsdelen, dokumentasjon av utdanning som skal ligge til grunn for opptaket. I prosjektbeskrivelsen som utarbeides i samarbeid med hovedveileder, skal det redegjøres for tema, problemstillinger fortrinnsvis relatert til relevant teori og eksisterende forskning. Videre skal det gjøres rede for valg av metode og forskningsetiske utfordringer.

Studieåret 18/19 skal opptak på ph.d.-graden søkes via utfyllt søknadsskjema sendt på epost til Gunnvor Bakke.

For alle emner gjelder følgende: Antall deltakere vurderes av kursansvarlig. Dersom det er for mange søkere, vil følgende opptakskriterier bli lagt til grunn:

 • 1. prioritet: Ph.d.-kandidater på ph.d-programmet i helse- og sosialfag
 • 2. prioritet: Ph.d.-kandidater på eksterne ph.d.-program
 • 3. prioritet: Ansatte ved Høgskulen i Volda / Høgskolen i Molde / Helse Møre & Romsdal
 • 4. prioritet: Andre eksterne etter vurdering av kursansvarlig

Målgruppe: 
Ph.d.-studiet er et tilbud til kandidater som har en profesjonsutdanning innen helse- og sosialfag og/eller annen relevant fagbakgrunn. Søkerne skal ha fullført en relevant utdanning på bachelornivå og ha relevant mastergrad, hovedfag eller tilsvarende utdanning. Ph.d.-studiet omfatter både helse- og sosialfag, fordi faggrupper i økende grad møter sammensatte problemer, og må samarbeide for å utvikle gode tjenester, noe som understrekes av begreper som tverrfaglighet og tverrprofesjonalitet. Studiet vil kritisk drøfte muligheter og begrensninger for å realisere slike målsettinger.

Om studiet

Hjelpearbeid i helse- og sosialsektoren har til felles at det utføres i ansiktsnære relasjoner til brukere og pårørende, og kvaliteten på disse relasjonene er ofte avgjørende for både brukertilfredshet og faglige resultat. Denne siden ved profesjonsutøvelsen er påvirket av mange forhold, blant annet forholdet mellom faglig autonomi og ulike institusjonelle og strukturelle vilkår. Dette ph.d.-studiet har fokus på denne brukerorienterte og relasjonelle profesjonsutøvelsen, slik den utfolder seg i spenningsfeltet mellom forvaltning og faglig autonomi. Studiet er unikt i Norge på to måter:

a) det er både tverrprofesjonelt og tverrfaglig idet det retter seg mot alle profesjoner i helse- og sosialsektoren, og forutsetter bidrag fra flere vitenskapsdisipliner
b) det fokuserer på hvordan endringer av rammevilkår får implikasjoner for selve profesjonsutøvelsen. Ph.d.-studiet sikter mot å fremskaffe kunnskap for å optimalisere kliniske og sosialfaglige hjelperelasjoner.

Programmet skal bidra til å kvalifisere kandidatene til forskning, undervisning, formidlingsarbeid og annen virksomhet hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt. Kandidaten skal gis teoretisk og forskningsmetodisk kunnskap om funksjonelle og dysfunksjonelle tilnærminger i relasjoner mellom tjenestebrukere og tjenesteytere. Dette innebærer at forskning på en rekke forskjellige typer hjelperelasjoner- og kontekster er relevant for studiet. Det gjelder eksempelvis hjelperelasjoner i forhold til mennesker med somatisk sykdom, psykisk lidelse og udekte sosiale behov. Hjelpekontekstene omfatter både ulike typer institusjoner og hjemmebaserte tjenester. Det samlende fokuset er på forskning i forhold til hjelperelasjoner og hvordan disse kan gi en positiv effekt på bedringsprosesser.

Læringsutbytte

Studiet kvalifiserer for forskning, undervisning, utviklingsarbeid og annet arbeid innen helseog sosialvesenet der det stilles høye krav til vitenskapelig innsikt og forskningskompetanse. I henhold til nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning har en kandidat med fullført doktorgradsstudium i helse- og sosialfag med fokus på profesjonsutøvelse mellom fag, bruker og forvaltning, følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskapar

Kandidaten skal

 • være i kunnskapsfronten innen emneområdet; strukturelle vilkår for profesjonsutøvelse i helse- og sosialfag
 • beherske vitenskapsteoretiske og metodologiske problemstillinger relevant for helse- og sosialtjenesten i spenningsfeltet mellom strukturelle rammevilkår og faglig autonomi
 • kunne vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen av ulike metoder og prosesser i forskning innen tematikken strukturelle vilkår for profesjonsutøving og faglig autonomi
 • ha omfattende kunnskap og kunne vurdere kritisk hovedtrekk i norsk og internasjonal forskning innen fagfeltet
 • være i kunnskapsfronten innen kommunikasjonsteoretiske perspektiv og handtering av kommunikative prosesser som involverer brukere og nettverk i planleggingsprosesser på ulike nivå
 • ha omfattende kunnskap om og kan analysere ulike etiske grunnlagsproblem innenfor vitenskapsteoretiske posisjoner og innenfor de feltene for profesjonsutøving som en forsker på
Ferdigheiter

Kandidaten skal kunne

 • fungere som selvstendig forsker og bidra til utvikling av ny kunnskap på høyt nivå innen fagfeltet
 • formulere problemstillinger for, planlegge og gjennomføre forskning om spenningsfeltet mellom strukturelle rammevilkår og faglig autonomi i profesjonsutøvelse innen helse- og sosialtjenesten
 • håndtere komplekse faglige spørsmål og problematisere forskningsfeltets kunnskapsgrunnlag gjennom vitenskapsteoretiske, metodiske og etiske diskurser 
Generell kompetanse

Kandidaten skal

 • kunne identifisere forskningsetiske utfordringer i egen og andres forskning på fagfeltet og utøve sin forskning med faglig integritet
 • kunne identifisere behov for ny forskning relevant for spenningsfeltet mellom strukturelle rammevilkår og faglig autonomi i profesjonsutøvelse innen helse- og sosialtjenesten
 • kunne formidle forskning gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale publiseringskanaler og delta aktivt i debatter innen fagfeltet
 • ha tilegnet seg tverrfaglig forståelse og tverrprofesjonell kompetanse gjennom møte med kandidater med ulik fagidentitet og yrkesbakgrunn
Organisering og arbeidsmåtar

Ph.d.-studiet består av en opplæringsdel (30 stp) og en forskningsdel (150 stp). Opplæringsdelen består av en obligatorisk (20 stp) og en selvvalgt del (10 stp). Opplæringsdelens kjerneområder er valgt med utgangspunkt i overordnet profil, ut fra et ønske om å videreføre sentrale temaer i bachelor- og masterutdanningene ved de to høgskolene. Kjerneområdene kommer til uttrykk i fire obligatoriske og fire valgfrie emner.

Obligatoriske emner:

 • Strukturelle vilkår for profesjonsutøvelse (5 stp)
 • Fordypning i kvantitativ forskningsmetode og mixed methods (5 stp)
 • Fordypning i kvalitativ forskningsmetode (5 stp)
 • Vitenskapsteori og etikk (5 stp)

Valgfrie emner á 5 stp, som er beslektet med de overordnede emnene:

 • Kommunikasjon i hjelperelasjoner (5 stp)
 • Aggresjon, vold og bruk av tvang (5 stp)
 • Profesjonsteori, skjønnsutøvelse og profesjonsetikk (5 stp)
 • Profesjonell omsorg i skjæringspunktet mellom system og livsverden (5 stp)

Den selvvalgte opplæringsdelen består altså av 10 studiepoeng som kan tas innenfor studiets valgfrie emner. Det er imidlertid åpent for at kandidatene kan ta en del av eller hele den valgfrie delen ved andre ph.d.-studier under forutsetning av at emnene har relevans for kandidatens avhandlingstema. Studieåret er på 40 uker med en forventet arbeidsinnsats på 40 timer pr. uke. Kandidater oppmuntres til et opphold ved annen institusjon i inn- eller utland under studiet.

Navn: 
Profesjonsutøving - vilkår og utvikling (modell)
Internasjonalisering

Betydningen av å ha kontakt med andre relevante forskningsmiljøer blir understreket gjennom hele forskerutdanningen. Det tilrettelegges for at kandidater tilbringer noe av studietiden ved en anerkjent utenlandsk utdannings- eller forskningsinstitusjon der det er mulig å arbeide videre med problemstillinger i tilknytning til avhandlingen, eller som tilbyr kurs eller emner med relevans for kandidatens prosjekt. Når i studiet utenlandsoppholdet bør finne sted, vil kunne variere med prosjektets art og må avtales i samråd med veileder. Her vil en tilstrebe fleksibilitet for å imøtekomme den enkelte kandidats behov. Det vil i den forbindelse bli inngått individuelle avtaler som skal sikre at det totale læringsutbyttet blir oppnådd. For å gjøre utenlandsoppholdet enklere for kandidatene e r det inngått flere samarbeidsavtaler som muliggjør studentutveksling og internasjonalisering. Det arbeides også for å utvide avtaler med internasjonale institusjoner.

Evaluering og kvalitetssikring

Studiet blir kvalitetssikra gjennom kvalitetssikringssystemet ved Høgskolen i Molde, http://kvalitet.himolde.no/KS_UNL201

Ansvarleg
Kontaktperson i Volda: Gunnvor Bakke, gunnvor.bakke@hivolda.no, tlf. 7007 5227