Årsstudium

Norwegian language and civilization for international students (NIS)

Heiltid

The course aims to give students knowledge and skills necessary for studies at Norwegian colleges and universities.

Søk studieplass!

Søknadskode : 4170

Innblikk

NIS

Volda University College is renowned for its international activity and high number of students studying abroad. Approximately 20% of graduates from VUC's study programmes have studied or trained abroad for more than 3 months, placing VUC in the top 5 among universities and colleges in Norway.

Info og frister

Varigheit 2 semester (1 år)

Studiepoeng 60

Start Haust

Søknadsfrist 01.03.2017

Studieinnhald

The emphasis of this study is on giving students good general capabilities in Norwegian language. The programme is also meant to make it easier for students to adapt to the Norwegian society. The study of Norwegian culture and civilization aims to give students the general overview they need when they begin their vocational studies. It is also meant to provide an insight into Norwegian social structures and the living conditions of Norwegians. Upon completion, students will reach a Norwegian language proficiency equivalent to the B2-level (CEFR).

Opptakskrav

To be accepted for the course, applicants must satisfy the general entrance requirements for Norwegian colleges. For applicants from some countries 1 - 2 years of university studies will be required. Applicants must meet English language requirement. Knowledge of Norwegian language is not required at the entrance stage.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

This program is a full time study over two semesters. The study concentrates on two subject areas: Norwegian language and Norwegian civilization. The main emphasis is on Norwegian language, especially practical language skills. Teaching in civilization and culture has text reading as its basis, and is to the greatest possible extent coordinated with the teaching in Norwegian language.

Teaching comprises from 10-14 periods per week each term. Attendance is obligatory. Students with less than 80 % attendance will not be allowed to sit for the exams.

Kontakt

For spørsmål om opptak:
Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
eller e-post 

For faglege spørsmål:
Hilde Randi Osdal

Studieplan

Norsk språk og samfunnskunnskap for internasjonale studentar (NIS)

Studieprogram: 
Norsk språk og samfunnskunnskap for internasjonale studenter (NIS)
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
60
Studielengd: 
2 semester
Kull: 
2018
Studieplassar: 
40
Studietype: 
Årsstudium
Organisering: 
Heiltid
Opptakskrav: 

For bli tatt opp på studiet må søkerne ha samme studiekompetanse fra hjemlandet som kreves for å begynne på andre studier i Norge. For søkere fra noen land kreves det 1 – 2  år med studier fra høyskoler eller universitet. Engelskkunnskaper minst tilsvarende nivået i norsk videregående skole må dokumenteres. TOEFL-testen eller IELTS- testen i engelsk er ikke et krav, men er sterkt anbefalt. Forkunnskaper i norsk er ikke et krav for å kunne begynne på studiet.

Søknadsfrist 1. mars

Om studiet: 

For english version, press here!

Studiet legger vekt på å gi studenten gode allmennkunnskaper i norsk språk. Det vil si å kunne uttrykke seg skriftlig og muntlig på norsk med tilfredsstillende morfologi, syntaks og vokabular. Studenten skal også gjennom studiet bli i stand til å være student i Norge. Undervisning i samfunnskunnskap skal gi den allmenne orienteringen en trenger for å ta fagstudium senere. Studenten skal også tilegne seg kunnskap om hvordan det norske samfunnet er bygd opp, og hvordan nordmenn lever.

 

Læringsutbytte: 

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgende læringsutbytte etter fullført studium:

Kunnskapar: 

Studenten har

  • grunnleggende kunnskap om lydsystemet i norsk talespråk og tilstrekkelig kunnskap om vokabular, grammatiske strukturer i det norske språket (bokmål)
  • kunnskap om hvordan fagtekster skrives på norsk- kunnskap som gjelder viktige sider ved norsk geografi, styreform, utdanningssystem, næringsliv og velferd
  • kunnskap om viktige perioder i norsk historie, i språkhistorie og i norsk litteratur- og kunsthistorie
  • nok kunnskap til å finne seg til rette i det norske samfunnet.
Ferdigheiter: 

Studenten kan

  • samtale på norsk med rett intonasjon og rimelig korrekt uttale
  • lese og forstå tekster fra vår tid, skjønnlitteratur, sakprosa og fagprosa
  • forstå forelesninger på norsk og kunne ta forelesningsnotater
  • uttrykke seg skriftlig på norsk i ulike sjangrer, med tilfredsstillende morfologi, syntaks og vokabular
  • reflektere over særtrekk ved det norske samfunnet
Generell kompetanse: 

Studenten har tilstrekkelig kunnskap og ferdighet i norsk språk og samfunnskunnskap til å kunne studere ved norske høyskoler og universitet.

Organisering og arbeidsmåtar: 

Dette studiet er et undervisningsintensivt heltidsstudium over to semester. Studiet består av to emner, NIS101 og NIS102. Bestått eksamen, skriftlig skoleeksamen på 4 timer og en muntlig eksamen på 15 minutter etter NIS101 er en forutsetning for å kunne ta emnet NIS102. 

Studiet er samlet om to fagområde: norsk språk og norsk samfunnskunnskap. Under studiet skal disse fagområdene mest mulig ses i sammenheng. I første delen av studiet blir hovedvekten lagt på fonetikk og grammatikk. Studenten får øving i å forstå talt norsk og lese lettere tekster. Senere blir det lagt mer vekt på ordkunnskap og på skriftlig bruk av språket. Hovedvekten blir lagt på norsk språk, særlig praktisk språkferdighet. Arbeidsmåtene varierer mellom forelesninger, gruppearbeid, øvinger på språklaboratorium og skriftlige oppgaver.

NIS102 blir evaluert i form av et arbeidskrav, særoppgava, som har intern sensur, en skriftlig skoleeksamen på 6 timer og en muntlig eksamen på 20 minutter. De to eksamene har ekstern sensur.

Undervisningsspråket er bokmål.

Det er krav om obligatorisk frammøte, se forskrift om studium og eksamen § 4-6 (http://lovdata.no/forskrift/2014-12-04-1697/§4-6. d)

Navn: 
Norsk språk og samfunnskunnskap for internasjonale studentar (NIS)
Krav til utstyr eller ferdigheiter: 

Studenter som ikke har permanent oppholdstillatelse i Norge, har retten til å være student innskrevet i passet. Hvis datoen for denne statusen er utgått, kan ikke studenten ta eksamen på nytt (i henhold til § 5.7 i eksamensforskriften ved HVO).

Praksis: 

----------------

Anna: 
Students without a permanent resident permit in Norway, cannot sit for another exam in Norwegian if the permit awarding status as a student in the passport has expired (according to § 5.7 in The Guidelines for Exams at HVO).
Evaluering og kvalitetssikring : 

Studieprogrammet blir evaluert i samsvar med kvalitetssikringssystemet ved HVO.

Ansvarleg: 
Hilde Osdal 70 07 51 42 hilde.osdal@hivolda.no