Læringsdesign og klasseromsleiing

Læringsdesign og klasseromsleiing i teknologirike læringsmiljø

Vidareutdanning (bachelornivå)

Digitale verktøy og teknologiske løysingar pregar livet vårt både på og utanfor skulen. I skulen og klasserommet skal læraren halde fast ved skulen si kjerneverksemd samstundes som han/ho skal tilrettelegge for bruk av digitale verktøy i elevane sitt læringsarbeid. Studiet tek utgangspunkt i det daglege virket til pedagogen og har ei praktisk tilnærming til undervisningsplanlegging, anten for den vidaregåande skulen, for ungdomskulen eller barneskulen.

Som student vil du få tett fagleg oppfølging og tilbakemeldingar, samt moglegheiter for samarbeid eller individuelt læringsarbeid etter eige ønske. All undervisning, rettleiing og vurderingsordningar i utdanninga er nettbaserte. Det er med andre ord ingen forelesingar eller anna undervisning i sanntid ("live") sidan målgruppa er lærarar i jobb.

Studiet har ei studieavgift på kr 5 000, i tillegg til semesteravgift.

 

 

 • Deltid, Nettstudium
 • Varigheit 1 semester
 • 15 studiepoeng
 • Start haust

  Løpande opptak til studiet er fullteikna eller seinast 1. august.

 • Opptakskrav

  Fullført lærarutdanning eller tilsvarande.

Studieinnhald

Studiet rettar fokus på planlegging, utforming og gjennomføring av læreprosessar som også involverer teknologi. Klasseleiing er ein pedagogisk kjernekompetanse som handlar om læraren si evne til å tilrettelegge for elevane si læring, individuelt og i fellesskap. I studiet vert også studenten si utvikling av eigen yrkespraksis vektlagt, og samspelet mellom læringsdesign og klasseleiing. Les meir i emneplan her

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Studiet er nettbasert (undervisning og eksamen). Det er lagt opp til problembaserte og studentaktive arbeidsformer, individuelt og i grupper. Arbeidsoppgåver vil bli relatert til læring og formidling. 

 • Deltid, Nettstudium
 • Varigheit 1 semester
 • 15 studiepoeng
 • Start haust

  Løpande opptak til studiet er fullteikna eller seinast 1. august.

 • Opptakskrav

  Fullført lærarutdanning eller tilsvarande.

Løpande opptak

Søknadskode : 3926

Spørsmål? Kontakt oss

For spørsmål om opptak
Send e-post


Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post

Kontakt