See list of study plans starting on:

Tindeveglederstudium

Studieprogram: 
Tindevegleiar
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
90
Studielengd: 
6 semester
Kull: 
2019
Studieplassar: 
12
Studietype: 
Vidareutdanning (bachelornivå)
Organisering
Deltid
Opptakskrav

Generell studiekompetanse og bestått Nortind opptaksprøve (se www.nortind.no )

Om studiet

Yrkesforbundet NORSKE TINDEVEGLEDERE forvalter den internasjonale, formelle godkjenningen for tindevegledning/høgfjellsføring i Norge på vegne av det internasjonale fjellførerforbundet International Federation of Mountain Guide Association (IFMGA/UIAGM). Nortinds Grunnlagsdokument av 29. mai 1994 gjør rede for våre tradisjoner, verdier, vegledningens egenart og kvalifiseringsprosessen. Dette dokumentet utreder de verdier og vurderinger som ligger til grunn ved opptak til medlem under kvalifisering (MUK), eller for opprykk til Tindeveglederaspirant (TA) og godkjenning som Tindevegleder. Videre beskriver dokumentet hva som blir vurdert og sier noe om hvor, når og av hvem det blir vurdert. Dette dokumentet må sees i sammenheng med The IFMGA Plattform), Kvalifiseringskomiteens (KK) søknadsmal for inntak (se www.nortind.no) og opprykk, terminliste og studieplaner/emneplaner for tindeveglederstudiet TIND101/TIND102. Studiet bygger tindeveglederforbundet IFMGAs krav til tindeveglederkvalifisering (“plattformen”). Studieplanen må sees i lys av Norske Tindeveglederes vurderingsdokument og den internasjonale plattformen.

Læringsutbytte

Etter fullført studium har kandidaten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Kandidaten

 • kan redegjøre for alpin klatrehistorie
 • har en grunnleggende forståelse for naturalistisk beslutningsteori
 • har god kjennskap til gruppepsykologi og relaterte emner
 • har kunnskap om HMS og ulykkesforebygging
 • har kunnskap om snø og is, samt kunnskap om snøskred og redning
 • har kunnskap om stein og fjellgrunn, vær og værtegn
 • har kunnskap om alpin førstehjelp, samt oppbygging av redningstjenestenHa kunnskap om metoder og begrunnelser (fall og fangrykk, belastninger m.m.)
 • har utviklet en høy yrkesetisk bevissthet og integritet
Ferdigheiter

Kandidaten

 • kan ta ansvar for grupper i krevende alpint terreng, til alle årstider
 • kan anvende og veksle mellom metoder i komplekst alpint terreng, til fots, under klatring og med ski
 • kan lede grupper under vekslende værforholdIvareta en helhetlig sikkerhetstenkning
Generell kompetanse

Kandidaten 

 • kan føre gjester eller lede grupper i komplekst fjellterreng under alle årstider/forhold
 • kan arbeide som Tindevegleder i Norge og resten av verden
 • er kjent og inneforstått med fagets standard og kultur knyttet til situasjons og risikovurdering
 • har utviklet lederferdigheter slik at hun/han kan lede redningsarbeid i høgfjellsterreng
Organisering og arbeidsmåtar

Studiet er bygget opp med to nivå, definert som to studieemner: Tindeveglederkandidat (60 stp) og Tindevegleder (30 stp). Begge nivå er beskrevet og definert i The IFMGA Plattform-2009. Undervisningen i studiet følger Nortinds kvalifiseringsprosess og kursrekke slik den fremkommer i terminliste. Kvalifiseringen inneholder 15 ca ukelange kurs som avholdes ulike sted i Norge og i Alpene. Lærere/ vegledere på kursene er godkjente Tindevegledere, i tråd med Nortinds internkontroll. Kvalifiseringen/ studiet inneholder også 10 uker praksis hos godkjent Tindevegleder, der minst fire av ukene skal være kurs, og minst fire uker høgfjellsføring. Egenutvikling tilsvarende 1500 timer aktivitet skal dokumenteres ved loggbok. Kursene (samlingene) er situasjons og praksisnære. De 15 kursukene i kvalifiseringen skjer i terreng og omgivelser som speiler en tindevegleders arbeidssituasjon. Kursene skjer i mange ulike fjellområder og til ulike årstider. Arbeidsmåten er veiledningsbasert, med et lavt forhåndstall mellom kandidat og veileder, vanligvis 5:1. Ved å arbeide tett sammen med egen læringsgruppe, som danner et praksisfellesskap, vil gruppen av studenter reise sammen i møte med nye vegledere og læringssituasjoner. Dette er en styrke da det bidrar til å at utviklingen også skjer av gruppen, ikke bare den enkelte. Dette sikrer en robust kunnskapsdeling og ferdighetsutvikling.Kursene er arbeidskrav og studentene blir løpende vurdert av to Tindeveglere i tråd med Nortinds vurderingsdokument (Vurderingsdokument 03.11.2009)

Tindeveglederstudium
Navn: 
Tindeveglederstudium
Emne2019 Haust2020 Vår2020 Haust2021 Vår2021 Haust2022 Vår
15151515
1515
Tabellen viser studiepoengsbelastning pr. semester. Vurdering og eksamen skjer i 4. semester for TIND101 og 6. semester for TIND102.
Krav til utstyr eller ferdigheiter

EGENUTVIKLING: I løpet av kvalifiseringsperioden/ studieløpet må studenten vise egenutvikling, og dokumentere aktivitet med sikte på egenutvikling som til sammen tilsvarer ca. 1500 timer innen de grener kvalifiseringen omfatter. Aktiviteten dokumenteres med loggbok. Det stilles krav til loggbokens innhold og form. 2/3 av egenutvikling må være gjennomført i løpet av første emne (Tindeveglederaspirant)

FORDYPNINGSARBEID:I løpet av kvalifiseringsperioden skal studenten gjennomføre et fordypningsarbeid som omhandler et aktuelt tema. Tema må godkjennes av fagansvarlig ved HVO og av Nortinds kvalifiseringskomite. Fordypningsarbeidet skal vise en arbeidsinnsats tilsvarende ca. tre uker. Arbeidet vil inngå som del av vurderingen i studiets emne 2, og vil bli gitt en gradert karakter.

Praksis

Studentene skal i løpet av studiet gjennomføre ti uker (400 timer) praksis med en eller flere godkjente Tindevegledere. Minst fire av ukene skal være kurs, og minst fire høgfjellsføring. De syv første ukene er lagt til første emne i studiet (Tindeveglederaspirant). De tre siste ukene, som er lagt til siste emnet i studiet (Tindevegleder), skal studenten selv tilrettelegge. Det oppfordres til å ha praksis hos godkjent Tindevegleder i utlandet. Studenten må sende skriftlig dokumentasjon med egenvurdering, og skriftlig vurdering fra ansvarlig Tindevegleder.

Anna
EGENUTVIKLINGI løpet av kvalifiseringsperioden/ studieløpet må studenten vise egenutvikling, og dokumentere aktivitet med sikte på egenutvikling som til sammen tilsvarer ca. 1500 timer innen de grener kvalifiseringen omfatter. Aktiviteten dokumenteres med loggbok. Det stilles krav til loggbokens innhold og form. 2/3 av egenutvikling må være gjennomført i løpet av første emne (Tindeveglederaspirant)FORDYPNINGSARBEIDI løpet av kvalifiseringsperioden skal studenten gjennomføre et fordypningsarbeid som omhandler et aktuelt tema. Tema må godkjennes av fagansvarlig ved HVO og av Nortinds kvalifiseringskomite. Fordypningsarbeidet skal vise en arbeidsinnsats tilsvarende ca. tre uker. Arbeidet vil inngå som del av vurderingen i studiets emne 2, og vil bli gitt en gradert karakter.
Evaluering og kvalitetssikring

Studieprogrammet blir evaluert i samsvar med HVO sitt kvalitetssikringssystem, The IFMGA Plattform og Nortinds internkontroll.

Ansvarleg
Stig Løland