See list of study plans starting on:

Programmering, 1.-7. trinn, Kompetanse for kvalitet

Studieprogram: 
Programmering for lærarar, 1.-7. trinn - Kompetanse for kvalitet
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
15
Studielengd: 
2 semester
Kull: 
2019
Studieplassar: 
50
Studietype: 
Vidareutdanning (bachelornivå)
Organisering
Deltid
Opptakskrav

Fullført lærarutdanning

Om studiet

Studiet er tilrettelagt og reservert for lærarar som er tekne opp gjennom Kunnskapsdepartementet si satsing Kompetanse for kvalitet.

I studiet får studentane, uavhengig av tidlegare erfaring, utvikle kompetanse til å planlegge, gjennomføre og evaluere undervisningsopplegg som gir elevane grunnleggjande ferdigheiter i programmering. Studiet gir gode høve til å utvikle eigen kompetanse i programmering og didaktikk, og det å integrere programmering i ordinære undervisningsfag.

Hovudfokuset ligg på korleis ein kan arbeide praktisk med programmering i grunnskulen. Studentane får erfaring med metodar for å utvikle algoritmisk tenking utan digitale verktøy, og med blokkprogrammering og tekstbasert programmering. Programmeringa går føre seg på nettbrett, PC og med mikrokontrollerar som t.d. Micro:bit og Arduino.

Gjennom studiet skal studenten tileigne seg eit didaktisk og fagleg grunnlag for å kunne planleggje, organisere, tilpasse, gjennomføre og evaluere ulike læreprosessar i programmering for elevar på 1.-7. steg. Studenten skal få kompetanse til å undervise i og integrere programmering i dagens skule.

Læringsutbytte

Læringsutbyttet må sjåast i samanheng med innhald og arbeidsmåtar i emna. I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram:

Kunnskapar

Kandidaten kan

 • vise forståing for programmeringa si nytte i skule og samfunn
 • vise forståing for diskursen om modellering, algoritmisk tenking og programmering i skulen
 • vise grunnleggjande forståing for algoritmar og datastrukturar
 • vise forståing for omgjering av problem til delproblem, og vurdere når det er hensiktsmessig å løyse desse digitalt.
 • vise forståing for grunnleggande element i eit programmeringsspråk
 • gjere greie for ulike programmeringsverktøy og programmeringsspråk til bruk i skulen
 • gjere greie for ulike didaktiske tilnærmingar til programmering, både generelt og knytt til grunnskulen sine fag
Ferdigheiter

Kandidaten kan

 • utforme algoritmar og pseudokode, generalisere og tilpasse eksisterande algoritmar og kode
 • lage program ved hjelp av visuell- og tekstbasert programmering
 • kommentere, feilsøke og vidareutvikle program
 • planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning knytt til programmering
 • integrere programmering i elevar sitt læringsarbeid, og vurdere elevarbeid som inkluderer programmering med og utan mikrokontrollar
Generell kompetanse

Kandidaten kan

 • oppdatere seg fagleg og reflektere over eigen praksis
 • arbeide sjølvstendig og saman med andre for å identifisere, analysere og løyse problem knytt til elevars læring og utvikling om programmering
 • bidra til kritisk refleksjon over programmering i skulen
 • bidra til å utvikle fagleg grunngjeven bruk av programmering i skulen
 • reflektere over korleis programmering kan styrke samarbeid og djupnelæring, og stimulere entreprenørskap og kreativitet
Organisering og arbeidsmåtar

Emnet er nettbasert. Vi legg opp til problembaserte og studentaktive arbeidsformer, individuelt og i grupper. Arbeidsoppgåver vil vere praksisnære, og relatert til læring og formidling. Emnet er organisert med ein kombinasjon av nettleksjonar og læringsressursar, øvingar og prosjektoppgåver.

Programmering, 1.-7. trinn, Kompetanse for kvalitet
Navn: 
Programmering, 1.-7. trinn, Kompetanse for kvalitet
Ansvarleg
Kim André Stavenæs Refvik T: 70 07 53 08 E: kim.refvik@hivolda.no