See list of study plans starting on:

Nynorsk i opplæringa, nettstudium

Studieprogram: 
Norsk 2, nynorsk i opplæringa, 1.-13. trinn (nettstudium)
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
30
Studielengd: 
2 semester
Kull: 
2019
Studieplassar: 
45
Studietype: 
Vidareutdanning (bachelornivå)
Organisering
Deltid
Opptakskrav

Fullført lærarutdanning eller tilsvarande.

Om studiet

Studiet er primært retta mot lærarar som underviser i grunnopplæringa. Målet med studiet er at studentane skal kunne drive god opplæring i nynorsk på alle nivå i grunnopplæringa i tråd med intensjonane i Kunnskapsløftet.

Studieprogrammet Nynorsk i opplæringa er 30 studiepoeng vidareutdanning for lærarar.

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført emne:

Kunnskapar

Ved fullført studium skal studenten ha kunnskap om

- den norske språksituasjonen generelt og nynorsk språk, litteratur og kultur spesielt

- språksituasjonen i Noreg i historisk og internasjonalt perspektiv

- rettings- og rettleiingsstrategiar i elevtekster på nynorsk

- relevant didaktikk for god hovudmåls- og sidemålsundervisning

- nynorsk språkdidaktikk inkludert språkbadsmetodikk

- litteratur og litteraturformidling

Ferdigheiter

Studenten skal

- kunne utvikle og leggje til rette for god nynorskundervisning, anten nynorsk er hovudmål eller sidemål

- kunne leggje til rette for og stimulere til skrivelyst og skriveglede gjennom bruk av nynorsk i opplæringa

- kunne leggje til rette for og stimulere til leselyst og leseglede gjennom aktiv bruk av nynorske tekstar i opplæringa

Generell kompetanse

Studenten skal kunne

- analysere og reflektere over læraren si rolle som modell, som formidlar og rettleiar i ein språksituasjon med ulike språkformer og kulturelt mangfald

- bruke IKT i undervisninga, både fagleg og didaktisk

- utvikle sin eigen nynorske tekst- og språkkompetanse gjennom eiga skriving  

Organisering og arbeidsmåtar

Studiet er sett saman av dei to emne på 15 studiepoeng kvar. Sjå emnetabell.

Studiet skal formidlast gjennom lesing av leksjonar, lesing av pensum og skriftleg refleksjon over dette. Deltakarane vil få rettleiing og vurdering frå lærarar, og produkta, som skal godkjennast av faglærar, skal vere resultat av ein prosess der også medstudentar har vore rettleiarar. Det vert lagt vekt på at studentane skal arbeide sjølvstendig med fagstoffet.

Alle arbeidskrav og eksamenssvar i studiet skal skrivast på nynorsk.

Nynorsk i opplæringa, nettstudium, oppstart haust
Navn: 
Nynorsk i opplæringa, nettstudium, oppstart haust
Emne2019 Haust2020 Vår
15
15
Praksis

Det er ikkje praksis knytt til studiet

Ansvarleg
Kristin Kibsgaard Sjøhelle