See list of study plans starting on:

Norsk fordjupingsstudium - nettstudium, opptak haust

Studieprogram: 
Norsk (nordisk) - fordjupingsstudium (nettstudium)
Studienivå: 
Bachelor (fordjupingsnivå)
Studiepoeng: 
30
Studielengd: 
2 semester
Kull: 
2019
Studieplassar: 
30
Studietype: 
Fordjupning (bachelornivå)
Organisering
Deltid
Opptakskrav

60 stp. i norsk (Norsk årsstudium eller tilsvarande) eller 45 stp norsk + 15 stp HUM 101. 

Om studiet

Fordjupingsstudiet i norsk (nordisk) språk og litteratur kan utgjere fordjupingskomponenten i ein bachelorgrad eller inngå i ei lærarutdanning. Det kan også nyttast som grunnlag for eit masterstudium i nordisk. Med sin særeigne kulturprofil høver studiet godt som kvalifisering for masterstudiet i nynorsk skriftkultur ved Høgskulen i Volda. Studiet gir undervisningskompetanse i norsk i ungdomsskule og vidaregåande skule og kan nyttast i andre yrkessamanhengar der ein treng kompetanse i språk eller litteratur. Dei som tek faglærarutdanning må i tillegg ta praktisk-pedagogisk utdanning.

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studium:

Kunnskapar

Etter gjennomført fordjupingsstudium skal studenten

  • ha solide kunnskapar innanfor eit avgrensa språkleg og litterært felt
Ferdigheiter

Etter gjennomført fordjupingsstudium skal studenten

  • kunne formulere relevante problemstillingar med grunnlag i relevant teori og særdrag ved studieobjektet
  • ha utvikla gode analyseferdigheiter i samsvar med metodiske krav
Generell kompetanse

Etter gjennomført fordjupingsstudium skal studenten kunne utforme analyseresultata sjølvstendig og reflekterande i ein tekst som tilfredsstiller krava til ei vitskapleg framstilling

Organisering og arbeidsmåtar

Fordjupingsstudiet i norsk (nordisk) språk og litteratur kan setjast saman på ulike måtar:

- eit språkleg og eit litterært emne

- to språklege emne

- to litterære emne

- eit emne i anten språk eller litteratur og eit individuelt oppgåveemne i same disiplin i det påfølgjande semesteret

Kvart av emna er på 15 studiepoeng. Den individuelle oppgåva svarar til ei bacheloroppgåve. Den kan også takast i tillegg til dei andre variantane. Du vel sjølv om du vil ta eitt eller to emne per semester.

Studenten må ha fullført undervisningsemnet før han/ho kan få opptak på oppgåveemnet.

Undervisninga i forjupingsstudiet blir gitt gjennom individuell oppgåverettleiing og ei samling over to dagar (gjeld ikkje oppgåveemna).

Studenten vel sjølv målform på oppgåvene.

Norsk fordjupingsstudium - nettstudium. Opptak haust
Navn: 
Norsk fordjupingsstudium - nettstudium. Opptak haust
Informasjon

Fordjupingsstudiet i norsk (nordisk) språk og litteratur kan setjast saman på ulike måtar:

  • eit språkleg (NO201 eller NO207) og eit litterært emne (NO203 eller NO204)
  • to språklege emne
  • to litterære emne
  • eit emne i anten språk eller litteratur og eit individuelt oppgåveemne i same disiplin i det påfølgjande semesteret (NO211 eller NO213)
Krav til utstyr eller ferdigheiter

Ein rår til at studentar som vurderer å søkje, har C eller betre i gjennomsnittskarakter frå årsstudiet i den disiplinen ein vel å fordjupe seg i.

 

Praksis

Det er ikkje knytt praksis til emna.

Ansvarleg
Stig Jarle Helset