See list of study plans starting on:

Norsk som andrespråk og fleirkulturell pedagogikk

Studieprogram: 
Norsk som andrespråk og fleirkulturell pedagogikk
Studienivå: 
Bachelor (fordjupingsnivå)
Studiepoeng: 
30
Studielengd: 
2 semester
Kull: 
2019
Studieplassar: 
35
Studietype: 
Fordjupning (bachelornivå)
Organisering
Deltid
Opptakskrav

Dette er eit studium som primært har barnehagelærarar, lærarar og studentar som har fullført og bestått dei tre første åra av grunnskulelærarutdanninga som målgruppe. Opptaksgrunnlaget til studiet er fullført grunnutdanning ved universitet eller høgskule av minimum tre års omfang (180 stp.) og innanfor følgjande utdanningsvegar: 

  • bestått minimum dei tre første åra i grunnskulelærarutdanning, der minst 30 studiepoeng norsk inngår i fagkretsen
  • bestått allmennlærarutdanning
  • bestått førskulelærarutdanning/barnehagelærarutdanning. 
  • bestått faglærar med praktisk-pedagogisk utdanning, der minst 30 studiepoeng norsk inngår i fagkretsen

Etter særskild vurdering kan også søkjarar med anna språkfag enn norsk i fagkretsen eller annan utdannings- eller yrkesbakgrunn takast opp på studiet

Om studiet

Norsk som andrespråk og fleirkulturell pedagogikk er eit tverrfagleg studium som gir studentar teoretisk og didaktisk grunnlag for å handtere utfordringar og moglegheiter som den fleirspråklege og fleirkulturelle skulen og barnehagen gir. Studiet gir kompetanse for pedagogisk arbeid med barn, ungdom og vaksne i ein fleirspråkleg og fleirkulturell læringssituasjon. Studiet ønskjer å kome i møte den store etterspurnaden etter denne kompetansen i både barnehage, grunnskule, vidaregåande skule og i vaksenopplæringa.

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studium.

Kunnskapar

Studenten skal ha:  

• kunnskap om forholdet mellom identitet, kultur og sosialiseringsprosessar i fleirspråklege og fleirkulturelle kontekstar

• kunnskap om fleirspråklegheit og korleis ein kan ta vare på og utvikle språkleg og kulturelt mangfald.  

• ha kunnskap om rasisme og korleis ein kan utvikle eit antirasistisk læringsmiljø  

• kunnskap om norsk i eit andrespråksperspektiv, om andrespråkslæring og andrespråksundervisning 

Ferdigheiter

Studenten skal kunne:  

• analysere og handtere pedagogiske og fagdidaktiske utfordringar og moglegheiter i den fleirkulturelle og fleirspråklege skulen/barnehagen  

• skape eit læringsmiljø som bidreg til å motvirke fordommar og diskriminering 

• gjennomføre norskopplæring for born, unge og vaksne med eit anna morsmål enn norsk

Generell kompetanse

Studenten skal: 

• kunne nytte fagleg innsikt og kompetanse for utvikling av antirasistisk og tilpassa opplæring i fleirspråklege og fleirkulturelle læringsmiljø

Organisering og arbeidsmåtar

Studiet er sett saman av emna Norsk som andrespråk og fleirkulturell pedagogikk 1 (15 stp) og Norsk som andrespråk og fleirkulturell pedagogikk 2 (15 stp). Emne 1 er lagt til haustsemesteret, og emne 2 er lagt til vårsemesteret. Det er ein føresetnad at studentane byrjar med emne 1. Stått eksamen på emne 1 er ein føresetnad for å kunne ta emne 2.

Undervisninga er fordelt på fire samlingar om hausten og fem samlingar om våren. Kvar samling går over to heile dagar. Undervisningsopplegget er obligatorisk. I emne 1 skal studentane gjennomføre eit feltarbeid i barnehage, skule eller annan institusjon der det skjer fagleg arbeid retta inn mot språklege minoritetar.

Norsk som andrespråk og fleirkulturell pedagogikk
Navn: 
Norsk som andrespråk og fleirkulturell pedagogikk
Praksis

For studentar som tek studiet som del av grunnskulelærarutdanninga - sjå gjeldande praksisplan for utdanninga.

Ansvarleg
Randi Myklebust, tlf: 70 07 53 78, randim@hivolda.no og Birgitte Fondevik, tlf: 70 07 50 39, birgitte.fondevik@hivolda.no