See list of study plans starting on:

Naturfag 1 (1-7)

Studieprogram: 
Naturfag 1, 1.-7. trinn (nett- og samlingsbasert)
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
30
Studielengd: 
2 semester
Kull: 
2019
Studieplassar: 
35
Studietype: 
Vidareutdanning (bachelornivå)
Organisering
Heiltid
Deltid
Opptakskrav

Fullført lærerutdanning.

Om studiet

Studiet er et videreutdanningstilbud til lærere som har lite eller ikke noe naturfag i sin tidligere utdanning. Innholdet i studiet tilsvarer Naturfag 1 i grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. årstrinn. Gjennom studiet skal studenten tilegne seg et faglig og fagdidaktisk grunnlag for å kunne planlegge, gjennomføre og evaluere ulike læreprosesser i naturfag. Studenten skal tilegne seg kompetanse til å undervise naturfag i dagens skole, samt kunne bidra til å utvikle og forme framtidens naturfag ved egen skole.

Læringsutbytte

I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket skal studenten ha følgende læringsutbytte etter fullført studieprogram:

Kunnskapar

Studenten:

  • skal ha grunnleggende kunnskaper på fagområda biologi, fysikk, geofag og kjemi, tilstrekkelig for å undervise på 1.-7. årstrinn i grunnskolen
  • skal ha kunnskap i naturfagdidaktiske tema som er relevante for fagstoffet og undervisningen i skolen
  • skal ha kjennskap til naturfagdidaktisk forsking som er relevant både for utvikling av egen undervisningskunnskap og for elevers læring
Ferdigheiter

Studenten:

  • skal kunne planlegge, gjennomføre og vurdere naturfagundervisning for elever på 1.-7. årstrinn
  • skal ha gode praktiske ferdigheter i muntlig og skriftlig kommunikasjon i faget, og kompetanse til å fremme slike ferdigheter hos elevene
  • skal kunne knytte kunnskap i naturfagdidaktiske tema til egen undervisning i faget
Generell kompetanse

Studenten:

  • skal øve opp evnen til kritisk tenking på områder i samfunnet der naturvitenskap er relevant
  • skal øve opp evnen til refleksjon angående elever sitt forhold til naturfag og naturvitenskap i og utenfor skolen
  • skal vise evne til å samarbeide med andre om å gjennomføre, og utvikle, naturfagundervisning
Organisering og arbeidsmåtar

Studiet er satt sammen av de to emnene NF101B (høst) og NF102B (høst eller vår), hvert på 15 studiepoeng. Hoveddelen av teoriundervisningen foregår via internett. Det er obligatorisk fremmøte til all praktisk undervisning, som består av to samlinger pr. semester á 3 dager, se Forskrift om studium og eksamen § 4-6. Studiet inneholder skriftlige arbeidskrav, og sluttvurderinger gjennomføres i form av skriftlig eksamen.

Naturfag 1 (1-7)
Navn: 
Naturfag 1 (1-7)
Emne2019 Haust2020 Vår
NF102B kan tas enten høst eller vår
1515
 
15
 
1515
Krav til utstyr eller ferdigheiter

Ingen.

Krav om skikkavurdering og autorisasjon

Ingen.

Praksis

Studiet inneholder ikke organisert praksis, men en forutsetter at studenten ser studiet i sammenheng med egen arbeidssituasjon. Arbeidskrav vil bli knyttet til egen undervisning eller observasjon av andre sin undervisning i grunnskolen.

Internasjonalisering

Ingen.

Kostnader

Ingen.

Anna
Studiet kan gjennomføres på ett (heltid) eller to (deltid) semester. Undervisningen blir ikke satt i gang dersom færre enn 5 studenter melder seg til emnene som inngår i studieplanen.
Ansvarleg
Førsteamanuensis Øyvind A. Schnell, tlf. 7007 5475, e-post: oyvindsc@hivolda.no