See list of study plans starting on:

Bachelor i medieproduksjon

Studieprogram: 
Bachelor i medieproduksjon
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
180
Studielengd: 
6 semester
Kull: 
2019
Studieplassar: 
25
Studietype: 
Bachelorgradsstudium
Organisering
Heiltid
Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Om studiet

I bachelor i medieproduksjon lærer du å skrive, produsere, og distribuere historier med lyd og bilde innenfor flere sjangre. Du utvikler konsepter til medieproduksjoner, og jobber “hands-on” med profesjonelt kamera- og lydutstyr. Gjennom ulike emner skal du produsere innhold mot nett, innenfor dokumentar og fiksjon, oppdragsfilm og reklame.

Utdanningen kvalifiserer til mange ulike yrker i mediebransjen. Du kan blant annet få en karriere innenfor dokumentar og fiksjon, oppdragsfilm og reklame. Studiet danner også grunnlag for videre studium på mastersgradnivå, som for eksempel Master in Media Practices ved Høgskulen i Volda.

Læringsutbytte

Læringsutbyttet må sees i sammeheng med innhold og arbeidsmåter i emnene. I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgende læringsutbytte etter fullført studieprogram:

Kunnskapar

Kandidaten i Medieproduksjon har:

 • Kunnskap om og kritisk forståelse av etablerte prinsipper innen enkamera- og flerkameraproduksjon.
 • Kunnskap om og kritisk forståelse av medieformer, sjangre, teknologisk utvikling, og sammenhenger, og hvordan de organiserer mening og påvirkning.
 • Kunnskap om og forståelse av ulike sammenhenger når det gjelder produksjon av kreative, digitale verk, og hvordan disse sammenhengene påvirker produksjonsprosessene.
 • Kunnskap om og kritisk forståelse av fortellermodeller og teknikker.
 • Kunnskap om og kritisk forståelse av medie- og kommunikasjonsteori, rammeverk og modeller.

 

Ferdigheiter

Kandidaten i Medieproduksjon kan:

Kognitive og intellektuelle ferdigheter:​

 • Gjennomføre undersøkelser og kildearbeid for essays, rapporter og kreative prosjekter, med bruk av metoder som passer til formålet.
 • Effektivt formidle informasjon i ulike former som passer til målgruppen.
 • Bruke etablerte teknikker til å planlegge og gjennomføre prosjekter, og foreslå løsninger på problemer som oppstår ved bruk av disse tilnærmingene.
 • Analysere og kritisk evaluere medieinnhold og påvirkning.
 • Reflektere over egen personlige, faglige og akademiske utvikling.

Fagspesifikke / profesjonelle ferdigheter:

 • Utvikle omfattende tekniske, profesjonelle og kreative ferdigheter, og evnen til å bruke dem på tvers av ulike roller og produksjonsprosjekter.
 • Demonstrere selvtillit og personlig ansvar, basert på fagspesifikk kunnskap og forskning, i beslutningsprosesser innen spesifikke produksjonsroller og tekniske roller.
 • Utøve informerte vurderinger i planlegging og implementering av produksjoner, og etterligne nåværende og ledende faglige ferdigheter.
 • Bruke utstyr for medieproduksjon selvstendig og effektivt.

 

Generell kompetanse

Kandidaten i Medieproduksjon kan:

 • Tolke og forhandle en oppdragsbeskrivelse, og levere arbeid i henhold til oppdrag hva gjelder innhold, lengde, format og deadline.
 • Bruke oppfinnsomhet, entreprenørskap, og digitale ferdigheter, til å håndtere publikum, klienter, og kreative team.
 • Demonstrere kunnskap om relevante faglige og etiske problemstillinger.
 • Demonstrere kunnskap om relevante organisatoriske rammer og prinsipper.

 

Organisering og arbeidsmåtar

Undervisningen er organisert som en kombinasjon av forelesninger, verksteder, nettbaserte læringsmoduler, og praktisk arbeid både individuelt og i grupper. Som del av studiet inngår både praksisopphold, større prosjektarbeid og produksjoner for ulike oppdragsgivere. Du jobber både individuelt og i team. 

Det går fram av emneplanene om det er obligatorisk frammøte til undervisningen. Du kan lese mer om obligatorisk frammøte i gjeldende Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Volda. 

Studentarbeid som blir produsert og dokumentert i løpet av studiet vil kunne bli brukt som eksempel ved senere kurs, eller i skolen sin informasjon om egne aktiviteter.

 

Bachelor i medieproduksjon
Navn: 
Bachelor i medieproduksjon
Emne2019 Haust2020 Vår2020 Haust2021 Vår2021 Haust2022 Vår
Obligatoriske fellesemne
30
15
15
15
15
15
Valgfritt emne (se lista nederst i tabellen)
15
15
Valgfritt emne (se lista nederst i tabellen)
15
Bacheloroppgave:
30
 
30
Valemne:
 
15
 
15
 
15
 
15
 
15
 
15
Krav til utstyr eller ferdigheiter

Høgskulen i Volda har en godt utstyrt maskinpark som er tilgjengeleg for studentene til spesielle formål. For økt kvalitet og kontinuitet krever vi at studentene har egen bærbar PC som er egnet til medieproduksjonsarbeid, samt minnekort (SD) til bruk i kamera/lydutstyr. 

Praksis

I studiet inngår intern og ekstern prosjekt- og produksjonspraksis. Nærmere retningslinjer for praksis hvert studieår blir gitt ved semesterstart.

Internasjonalisering

Det er mulig å gjennomføre deler av studiet i utlandet, med utveksling til våre internasjonale samarbeidsinstitusjoner. Studiet er lagt opp slik at 4. semester ved et universitet i utlandet. Dette semesteret består av et obligatorisk og et valgfritt emne. Studenter som velger utveksling må i utvekslingsoppholdet velge et emne som tilsvarer det obligatoriske emnet. Høgskulen i Volda tar også i mot både studenter og gjesteforelesere fra utlandet. Det blir derfor undervist på engelsk i noen emner og enkeltforelesninger.

Kostnader

For økt kvalitet og kontinuitet krever vi at studentene har egen bærbar PC som er egnet til medieproduksjonsarbeid, samt minnekort til bruk i kamera/lydutstyr.

I tillegg anbefaler vi studentene å abonnere på Adobe Creative Suite, noe som med studentrabatt gir en kostnad på 150-200,- per mnd.

Studenten må påregne noen kostnader til materiell, samt transport og overnatting i forbindelse med frivillige ekskursjoner. Mer informasjon om dette blir gitt der dette er aktuelt i den enkelte emneplan.

Ansvarleg
Irene Hillestad