See list of study plans starting on:

Matematikk – vidareutdanning på masternivå

Studieprogram: 
Vidareutdanning i matematikk
Studienivå: 
Master
Studiepoeng: 
30
Studielengd: 
2 semester
Kull: 
2019
Studieplassar: 
25
Studietype: 
Vidareutdanning (masternivå)
Organisering
Deltid
Opptakskrav

Fullført lærarutdanning (eller student ved grunnskulelærarutdanning) og 60 studiepoeng matematikk med karakteren C (2,8 eller stått) eller betre.

Om studiet

Gjennom studiet skal studenten tileigne seg eit solid didaktisk og fagleg grunnlag for å kunne planleggje, organisere, tilpasse, gjennomføre og evaluere ulike læreprosessar i matematikk for elevar i grunnskulen. Studenten skal få kompetanse til å undervise i matematikk i dagens skule, samstundes som han skal kunne vere med å utvikle og forme matematikkfaget i framtida. 

Læringsutbytte

Læringsutbyttet må sjåast i samanheng med innhald og arbeidsmåtar i emna. I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram:

Kunnskapar

Studenten skal ha inngåande kunnskap om:

  • teoretisk og praktisk kunnskap om matematisk problemløysing og matematisk modellering
  • ulike strategiar, strategifattigdom, matematikkvanskar og førebygging av matematikkvanskar
  • matematikkens historie og skulematematikkens historiske utvikling
  • undervisningskunnskap i geometri og algebra
Ferdigheiter

Studenten skal kunne:

  • bruke digitale verkty i problemløysing og matematisk modellering
  • konstruere, tolke og vurdere enkle matematiske modellar
  • nytte matematiske problemløysingsmetodar
  • bruke matematisk problemløysing og modellering i arbeid med tilpassa opplæring
  • analysere elevar sine munnlege ytringar og matematiske tekstar
Generell kompetanse

   Studentane kan drøfte ulike sider ved matematikkfaget i skulen og vere med å utvikle det vidare. 

Organisering og arbeidsmåtar

Studiet er sett saman av to emne à 15 studiepoeng; emnet ULMA303 i haustsemesteret og emnet ULMA304 i vårsemesteret. Studiet er samlingsbasert med fem obligatoriske samlingar à 2 dagar i Volda pr. semester.

Vidareutdanning i matematikk på masternivå, oppstart haust
Navn: 
Vidareutdanning i matematikk på masternivå, oppstart haust
Ansvarleg
Leif Bjørn Skorpen T: 70075359 E: leifbs@hivolda.no