See list of study plans starting on:

Religion, livssyn og etikk, opne emne, nettstudium

Studieprogram: 
Religion, livssyn og etikk, opne emne
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
60
Studielengd: 
2 semester
Kull: 
2019
Studieplassar: 
150
Studietype: 
Vidareutdanning (bachelornivå)
Organisering
Heiltid
Deltid
Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Om studiet

Studiet gir grunnleggjande kunnskapar om religionar, livssyn, etikk og filosofi. Vidare gir studiet innsikt i religions- og livssynmangfaldet i Noreg, og er derfor viktig for fleire yrkesgrupper som møter slikt mangfald, t.d. i helsesektoren, i media og i kyrkja. Dei ulike emna i nettstudiet i Religion, livssyn og etikk kan innpassast i ulike bachelorgrader. Saman med praktisk pedagogisk utdanning (PPU) kvalifiserer studiet for undervisning i KRLE på mellomtrinnet og ungdomstrinnet i grunnskulen og i RE i vidaregåande skule. Ver merksam på at frå hausten 2019 vil det bli krevd masterutdanning for å få opptak til PPU. 

Læringsutbytte

Læringsutbyttet må sjåast i samanheng med innhald og arbeidsmåtar i emna. I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram:

Kunnskapar
  • grunnleggjande kunnskapar om religionar, livssyn, etikk og filosofi
  • grunnleggjande forståing for kva religiøs tru, livssyn, etikk og filosofi har å seie for einskildmenneske og for samfunnet
  • kunnskap om religionsfaget i norsk skule
Ferdigheiter
  • analytisk kompetanse i å tolke tekstar og andre kulturuttrykk
  • evne til å reflektere sjøvstendig over religionsfaglege spørsmål
  • kan uttrykkje denne kunnskapen skriftleg og munnleg
Generell kompetanse
  • Studenten kan bruke kunnskapar og ferdigheiter sjølvstendig i utdannings- og yrkessamanheng
  • Studenten har grunnleggjande digital kompetanse
Organisering og arbeidsmåtar

Studiet består av fire emne. Studiet er heilt nettbasert og kontakt med faglærarar, undervisning, arbeidskrav og leksjonar foregår i Canvas.

Religion, livssyn og etikk, opne emne, nettstudium, oppstart haust
Navn: 
Religion, livssyn og etikk, opne emne, nettstudium, oppstart haust
Praksis

Det er ikkje knytt praksis til dette studiet.

Ansvarleg
Ralph Meier, tlf. 70075144, e-post ralphm@hivolda.no