See list of study plans starting on:

Religion, livssyn og etikk, årsstudium

Studieprogram: 
Religion, kultur og samfunn - årsstudium (samlingsbasert)
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
60
Studielengd: 
2 semester
Kull: 
2019
Studieplassar: 
50
Studietype: 
Årsstudium
Organisering
Heiltid
Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Om studiet

Studiet gir grunnleggjande kunnskapar om religionar, livssyn, etikk og filosofi. Saman med praktisk pedagogisk utdanning (PPU) kvalifiserer studiet for undervisning i KRLE på mellomtrinnet og ungdomstrinnet i grunnskulen og i RE i vidaregåande skule. Studiet gir innsikt i religions- og livssynmangfaldet i Noreg, og er derfor viktig for fleire yrkesgrupper som møter slikt mangfald, t.d. i helsesektoren, i media og i kyrkja. Dei ulike emna i årsstudiet i RLE kan innpassast i ulike bachelorgrader.

Læringsutbytte

Læringsutbyttet må sjåast i samanheng med innhald og arbeidsmåtar i emna. I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram:

Kunnskapar

Studenten skal etter endt studium 

  • ha grunnleggjande kunnskapar om religionar, livssyn, etikk og filosofi
  • ha grunnleggjande forståing for kva religiøs tru, livssyn, etikk og filosofi har å seie for einskildmenneske og for samfunnet
  • ha kunnskap om religionsfaget i norsk skule
Ferdigheiter

Studenten skal 

  • ha analytisk kompetanse i å tolke tekstar og andre kulturuttrykk
  • ha evne til sjølvstendig tenking omkring religionar og livssyn
  • ha evne til å uttrykkje kunnskapen skriftleg og munnleg
Generell kompetanse

Studenten skal

  • ha grunnleggjande digital kompetanse
  • kunne reflektere sjølvstendig over spørsmål knytt til fleirkultur og fleirreligiøsitet
  • ha evne til å bruke kunnskapar og dugleikar sjølvstendig i andre studium og i arbeidslivet

 

Organisering og arbeidsmåtar

Studiet består av fire obligatoriske emne: REL111, REL112, REL113 og REL116.

Det vert tilbod om ein ekskursjon til Redbridge i London i haustsemesteret der ein vitjar skular og ulike religiøse samfunn (med atterhald om nok påmeldte). Sjå emneplan for REL112.

Undervisninga har form av førelesingar, seminar, gruppearbeid. Ulike arbeidskrav er knytt til kvart enkelt emne. Undervisninga er obligatorisk.

 

Religion, livssyn og etikk, årsstudium, oppstart haust
Navn: 
Religion, livssyn og etikk, årsstudium, oppstart haust
Ansvarleg
Ralph Meier, tlf. 70075144, e-post ralphm@hivolda.no