See list of study plans starting on:

Religion, livssyn og etikk, fordjuping nettstudium, oppstart vår

Studieprogram: 
Religion, livssyn og etikk - fordjupingsstudium (nettstudium)
Studienivå: 
Bachelor (fordjupingsnivå)
Studiepoeng: 
30
Studielengd: 
2 semester
Kull: 
2019
Studieplassar: 
30
Studietype: 
Fordjupning (bachelornivå)
Organisering
Heiltid
Deltid
Opptakskrav

Grunnstudium (60 eller 50 studiepoeng på 100-nivå) i religion, livssyn og etikk eller tilsvarande

Om studiet

I fordjupingsstudiet kan studenten utdjupe sine kunnskapar innan fagområdet religion, livssyn og etikk. Saman med praktisk pedagogisk utdanning kan studiet kvalifisere for undervisning i KRLE på ungdomstrinnet i grunnskulen og i RE i vidaregåande skule. Kompetanse om det religiøse og livssynsmessige mangfaldet i samfunnet er etterspurt og viktig i fleire yrkessamanhengar, t.d. i helsesektoren, i media og i kyrkja. Studiet består av eit valfritt emne (REL206N-AVG eller REL207N-AVG) og eit obligatorisk (REL212N-AVG) der studenten skriv ei fordjupingsoppgåve.

Læringsutbytte

Læringsutbyttet må sjåast i samanheng med innhald og arbeidsmåtar i emna der kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse er spesifisert. I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram:

Kunnskapar
  • har utdjupande kunnskapar innan fagområdet religion, livssyn og etikk
Ferdigheiter
  • har evne til å tileigna seg ny kunnskap innan fagområdet
  • kan formidle kunnskapane på ein god måte skriftleg
Generell kompetanse
  • kan formidle sentralt fagstoff som teoriar, problemstillingar og løysingar skriftleg
  • kan utveksle oppfatningar og erfaringer med andre med bakgrunn innan fagområdet
Organisering og arbeidsmåtar

REL212N-AVG kan takast både i haust- og vårsemesteret.

Religion, livssyn og etikk, fordjuping nettstudium, oppstart vår
Navn: 
Religion, livssyn og etikk, fordjuping nettstudium, oppstart vår
Emne2019 Vår2019 Haust
1515
NB! REL212N-AVG kan takast både i vår- og haustsemester
Valemne
 
15
 
15
Kostnader

Studiet er delfinansiert med studieavgift, kr 8 000 (kr 4000 pr. emne) + semesteravgift

Ansvarleg
Knut-Willy Sæther. tlf. 70075340, e-post setherk@hivolda.no