See list of study plans starting on:

Religion, livssyn og etikk 30 stp

Studieprogram: 
Religion, kultur og samfunn 30 stp
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
30
Studielengd: 
1 semester
Kull: 
2019
Studieplassar: 
30
Studietype: 
Vidareutdanning (bachelornivå)
Organisering
Heiltid
Deltid
Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Om studiet

Studiet gir grunnleggjande kunnskapar om religionar, livssyn, etikk og filosofi. Saman med praktisk pedagogisk utdanning kan studiet kvalifisere for undervisning i KRLE på ungdomstrinnet i grunnskulen og i RE i vidaregåande skule. Emna kan godskrivast i ulike bachelorgrader.

Læringsutbytte

Læringsutbyttet må sjåast i samanheng med innhald og arbeidsmåtar i emna. I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram:

Kunnskapar

Studenten skal etter endt studium

  • ha grunnleggjande kunnskapar om kristendomens historie 
  • ha grunnleggjande kunnskap om etikk og filosofi
  • ha grunnleggjande kunnskap om religionsdidaktikk
Ferdigheiter

Studenten skal ha

  • analystisk kompetanse i å tolke tekstar og andre kulturuttykk
  • evne til å uttrykkje kunnskapen skriftleg og munnleg  
Generell kompetanse

Studenten skal

  • kunne reflektere sjølvstendig og kritisk over spørsmål knytt til fleirkultur og fleirreligiøsitet
  • kunne reflektere sjølvstendig over religions- og livssynsspørsmål
  • ha generell digital kompetanse
Organisering og arbeidsmåtar

Studenten vel to av emna etter eige val. Studiet kan gjennomførast på heiltid over eitt semester, eller på deltid over to semester. Undervisninga er obligatorisk.

I emnet REL 112 Religion og livssyn blir det tilbod om ein ekskursjon til London (i haustsemesteret). Der vitjar ein skular og ulike religiøse samfunn. Ekskursjonen har atterhald om nok påmeldte.

Religion, livssyn og etikk 30 stp, oppstart haust
Navn: 
Religion, livssyn og etikk 30 stp, oppstart haust
Emne2019 Haust2020 Vår
Studenten skal velje to av emna.
1515
 
15
 
15
 
15
 
15
Ansvarleg
Ralph Meier, tlf. 70075144, e-post ralphm@hivolda.no