See list of study plans starting on:

Kommunal økonomi, nettstudium

Studieprogram: 
Planlegging og administrasjon, einskildemne (avgiftsbasert)
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
15
Studielengd: 
1 semester
Kull: 
2019
Studieplassar: 
50
Studietype: 
Vidareutdanning (bachelornivå)
Organisering
Deltid
Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Om studiet

Studieprogrammet er retta mot offentleg sektor, og mot leiarar, tilsette, folkevalde, journalistar og andre som ønskjer kompetanse og innsikt i økonomisk styring av kommunar. Studiet er frittståande, men kan etter søknad inngå som valfri del av bachelorstudiet i planlegging og administrasjon. I kombinasjon med andre emne i bachelorstudiet er kommunal økonomi med på å komplettere ei utdanning som kan forsyne norsk offentleg forvaltning med allsidig utdanna sakshandsamarar, planleggjarar og leiarar.

Læringsutbytte

Læringsutbyttet må sjåast i samanheng med innhald og arbeidsmåtar i emna. I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket skal studenten ha følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram:

Kunnskapar

Studenten skal ha kunnskap om regelverk, rammevilkår og rutinar, t.d. i samband med økonomiplan, årsbudsjett, rekneskap og årsmeldingar.

Tema:

 • Kvifor lære økonomi?
 • Slik fungerer kommuneøkonomien
 • Planleggingsprosessen/involvering
 • Juridisk rammeverk
 • Offentleg vs. privat sektor
 • Politikerrolle og administrasjonsrolle
 • Kommuneorganisasjonen
 • Økonomistyring
 • Budsjett/økonomiplan
 • Rekneskap/rekneskapsavslutning
 • Inntektssystemet
 • Resultatvurderingar/analyse/KOSTRA
 • Nye løysingar - framtidsperspektiv
Ferdigheiter

Studenten skal kunne 

 • analysere og forstå kommunaløkonomiske tema
 • reflektere fagleg kring sentrale omgrep og gjere bruk av desse på ein kritisk måte
Generell kompetanse

Studenten skal kunne 

 • bruke kunnskap om kommunal økonomi 
 • vere i stand til å drøfte sentrale aspekt i ein fagleg samanheng
 • vurdere problemstillingar ut frå ulike perspektiv og verdiar
Organisering og arbeidsmåtar
 • Nettleksjonar. 
 • Streaming av enkelte forelesingar.
 • Tilbod om rettleiing på arbeidskrav. 
 • Diskusjonsforum på nettet.

Det elektroniske klasserommet Canvas vert nytta til leksjonar, innsending av oppgåver, rettleiing og diskusjonsforum, og til utsending av informasjon.

Kommunal økonomi, nettstudium
Navn: 
Kommunal økonomi, nettstudium
Kostnader

Kr 4.000,-

Ansvarleg
Håkon Bø, tlf. 70 07 51 68, hbo@hivolda.no