See list of study plans starting on:

PR, kommunikasjon og media

Studieprogram: 
PR, kommunikasjon og media - bachelor
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
180
Studielengd: 
6 semester
Kull: 
2019
Studieplassar: 
27
Studietype: 
Bachelorgradsstudium
Organisering
Heiltid
Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Om studiet

Alle organisasjonar kommuniserer med omverda. Behovet for meir og betre kommunikasjon aukar.  Bachelorprogrammet i PR, kommunikasjon og media skal utdanne sjølvstendige, leiande, kreative og kritiske kommunikasjonsmedarbeidarar.

Studiet kvalifiserer for kommunikasjonsarbeid i alle sektorar. Det gir kompetanse i å planlegge og gjennomføre kommunikasjonstiltak og å jobbe strategisk. PR- og kommunikasjonsutdanninga i Volda har opparbeidd eit svært tett samarbeid med arbeidslivet som studentane får nytte av i gjesteforelesingar frå sentrale kommunikasjonsfolk, gjennom praktisk prosjektarbeid og ekstern praksis. Studentane har lange praksisperioder kvart år.

Avdeling for mediefag i Volda er det sentrale utdanningsmiljøet i Norge innan media og kommunikasjon. Her har det vore tilbod om kommunikasjonsutdanning sidan 1971, i tett samspel med journalistikk- og animasjonsutdanningane og no også medieproduksjon og mediedesign.

Studiet kvalifiserer til å kunne søkje om opptak på Master in Media Practices på Høgskulen i Volda.

Læringsutbytte

Læringsutbyttet må sjåast i samanheng med innhald og arbeidsmåtar i emna. I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram:

Kunnskapar

Kandidaten har

 • brei kunnskap om grunnleggande tema, metodar, teoriar, problemstillingar og verktøy innan kommunikasjonsfaget
 • er oppdatert på sentrale forskingsspørsmål innan kommunikasjonsteori, journalistikk og medievitskap
 • kan oppdatere sin kunnskap om kommunikasjonsteori
 • har kunnskap om kommunikasjonsfaget sin eigenart og plass i samfunnet
Ferdigheiter

Kandidaten kan

 • kan meistre verktøy for mediefaga, teknikkar, sjangrar og uttrykksformer
 • kan samarbeide om kommunikasjonprosjekt
 • kan arbeide sjølvstendig og leie kommunikasjonsarbeid
 • bruke relevant fagkunnskap, metodar og resultat frå forskings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillingar og treffe grunngjevne val
 • kan reflektere kritisk over eigen fagleg praksis og justere denne under rettleiing
Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillingar
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgåver og prosjekt som strekker seg over tid, åleine og som deltakar i gruppe, i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan formidle sentralt fagstoff som teoriar, problemstillingar og løysingar både skriftleg og munnleg
 • kan utveksle synspunkt og erfaringar med andre med bakgrunn innanfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • kjenner til korleis innovasjonsprosessar fungerer
 • kan utøve kritisk og sjølvstendig tenking og presentere eit velformulert resonnement
Organisering og arbeidsmåtar

Bachelorstudiet er oppbygd slik:

 • PR- og kommunikasjonsemne: 90 studiepoeng
 • Medievitskap: 30 studiepoeng
 • Journalistikk og samfunnskunnskap: 30 studiepoeng
 • Valfrie emne: 30 studiepoeng

I den valfrie delen av studiet har studentane stor fridom til å fordjupe seg i eit sjølvvald fagområde. Her kan ein anten velje medierelaterte emne, t.d. foto eller design, eller ein kan velje fordjuping på andre fagområde, t.d. samfunnsfag, økonomi eller språk. Dei valfrie emna vert valde i samråd med studierettleiar eller faglærar i samband med oppsett av utdanningsplan.

Det er lagt til rette for å gjennomføre 4. semester på ein annan institusjon i Noreg eller utlandet. Studentar med tidlegare fullførte studium i emne/fag frå andre høgskular/universitet i Noreg eller utlandet, kan søkje om å få desse godkjende og innpassa som valfri del av bachelorgraden. I studiet er det lagt opp til stor variasjon i undervisnings- og evalueringsformer. Undervisninga foregår både som forelesingar i store grupper, i mindre seminargrupper og som prosjektarbeid. Praktiske øvingar, både individuelt og i grupper, er også ein viktig del i mange av delemna. Evalueringsformene er varierte, og omfattar m.a. skuleeksamen, heimeeksamen, munnleg høyring og større sjølvvalde oppgåver.

Praksis

Kommunikasjonsutdanninga legg stor vekt på samanhengen mellom teori og praksis. Heilt frå første semester gjennomfører studentane ulike praktiske øvingar og prosjekt. Det første året er det lagt opp til interne oppgåver, seinare kan det vere aktuelt med større prosjekt i samarbeid med interessegrupper, organisasjonar og næringsliv i regionen.

Siste semester legg til rette for at studentar kan ha ekstern praksis i ei relevant kommunikasjonsavdeling eller anna relevant verksemd. Dette kan vere i offentleg forvaltning, i ein organisasjon, i ei bedrift eller i eit PR-byrå. Gjennom ein slik praksis kan studentane få eit unikt innblikk i kommunikasjonsfunksjonen i ulike verksemder og høve til å knyte verdfulle kontaktar med tanke på vidare karriere.

Internasjonalisering

Det er lagt til rette for å gjennomføre 4. semester på ein annan institusjon i Noreg eller utlandet. 

Anna
I deler av studiet er det krav om obligatorisk frammøte. Det blir gitt tilbod om å delta på ein eller fleire studieturar i løpet av utdanninga.
Ansvarleg
Jens Standal Groven