See list of study plans starting on:

Examen facultatum

Studieprogram: 
Examen facultatum
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
10
Studielengd: 
1 semester
Kull: 
2019
Studieplassar: 
30
Studietype: 
Bachelorgradsstudium
Organisering
Deltid
Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Om studiet

HUM103N er nettbasert, og er identisk med Ex. fac.-delen av det humanistiske innføringsstudiet HUM101, utan skrivekursdelen.

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført emne:

Kunnskapar

Etter fullført emne skal studenten ha kunnskap om

-  fag- og vitskapshistorie

-  sentrale spørsmål i dei humanistiske faga.

Ferdigheiter

Etter fulført emne skal studenten 

- ha trening i fagleg skriving på 100-nivå.

- ha tileigna seg innsikt i grunnleggande vitskaplege tenkemåtar og metodar

Generell kompetanse

Etter fullført emne skal studenten  

-  ha utvikla allmenn kjennskap til og ei allmenn forståing av vitskapleg grunnlagsproblematikk.

 - ha innsikt i ulike vitskapar og vitskapstypar i høve til kvarandre og i høve til samfunnet.

Organisering og arbeidsmåtar

Studiet er nettbasert og undervisninga vert gjeven gjennom nettleksjonar. Undervisning og eksamen vert gjennomførde i haustsemesteret.

Examen facultatum
Navn: 
Examen facultatum
Kostnader

-

Ansvarleg
Katrin Lunde. Tlf. 7007 5109, e-post kl@hivolda.no