See list of study plans starting on:

Animasjon

Studieprogram: 
Animasjon - bachelor
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
180
Studielengd: 
6 semester
Kull: 
2019
Studieplassar: 
12
Studietype: 
Bachelorgradsstudium
Organisering
Heiltid
Opptakskrav

Søknad til utdanninga skjer gjennom Samordna opptak og det blir tatt opp inntil 12 studenter hvert år. Studiet er rettet mot kreative personer med interesse for visuelle medier. Tidligere produksjonserfaring fra animasjon eller andre visuelle uttrykksformer kan være en fordel. I tillegg til generell studiekompetanse må søkeren kvalifisere seg gjennom innsendte arbeidsprøver. Arbeidsprøvene blir vurdert av en egen fagkomité ved høgskolen. Fagkomitéen kaller inn kvalifiserte søkere til intervju i Volda med supplerende oppgaver. Godkjente søkere konkurrerer så på grunnlag av konkurransepoeng. 

Om studiet

Animasjonsutdanninga i Volda er en kunstfaglig utdanning og er den eldste utdanninga i animasjon på høgskolenivå i Norden. Animasjon er med sin sentrale plass i både data, fjernsyn og film et viktig element innen både underholdning, nyheter, informasjon og undervisning. Animasjonsstudiet er et integrert treårig praktisk-teoretisk studium. Animasjonsutdanninga kvalifiserer studentene til profesjonelt arbeid med animasjon som selvstendig uttrykk og animasjon i kombinasjon med nyheter, informasjon, reklame og underholdning. Studiet kvalifiserer til Master in Media Practices på Høgskulen i Volda, samt masterutdanning ved samarbeidende skoler i utlandet.

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført emne:

Kunnskapar

Studentene skal ha omfattende kunnskap om

 •  hele produksjonsprosessen av animerte filmer
 •  animasjonsfilmens historie både som underholdning, opplysning og kunstnerisk uttrykk
 •  animasjonsfilmens plass som audiovisuelt uttrykk i det totale mediebildet
 •  analyse av medietekster generelt og animert film spesielt.
Ferdigheiter

Studentene skal

 •  kunne arbeide som animatør i et profesjonelt studio
 •  kunne ha regiansvaret for produksjonen av en animert kortfilm
 •  kunne reflektere over animasjonsfilmens plass i samfunnet
 •  kunne analysere egne og andres medietekster i en teoretisk kontekst
Generell kompetanse

Studentene skal

 •  kunne forstå animasjonsfilmens rolle i samfunnet og være med å videreutvikle mediebransjen
 •  kunne samarbeide med andre om et felles kreativt prosjekt
 •  kunne kommunisere og arbeide i et internasjonalt miljø
Organisering og arbeidsmåtar

Studiet går over 6 semester der de 3 første hovedsaklig er obligatorisk undervisning og praktiske øvelser. De siste 3 semestrene er preget av fordypning og en omfattende eksamensproduksjon. Studiet gir en praktisk og teoretisk innføring i alle sentrale animasjonsteknikker (tegnefilm, dukkefilm, cut-out og data-animasjon).  1. semester er basert på klassiske tegnefilmøvelser og kunnskap om animasjonsfilm som underholdning. Studentene skal produsere en animatic (filmet bildemanus med lyd) til en liten film. 2. semester legger vekt på cut-out-animasjon (både analog og digital) og eksperimentelle animasjonsteknikker. Animasjonsfilmen blir satt i en generell filmhistorisk og kunsthistorisk sammenheng. 3. semester legger vekt på dokkefilm, 3D-data og tekst/filmanalyse. Undervisning i praktisk bruk av ulike dataprogram i produksjon av animasjonsfilm er sentralt i alle de tre første semestrene. Tegnefilmprogramvare i 1. semester, digital cut-out i 2.semester og 3D i 3. semester. I 1. og 2. semester setter vi animasjonsfilmer inn i en brei historisk kontekst og i 3. semester skal studentene gjøre en større filmanalyse. Teoriundervisningen foregår i hovedsak som gruppeforelesninger. Studentproduksjoner utgjør en stor del av det praktiske arbeidet, og det er i hovedsak her den praktiske læringen finner sted. I forbindelse med de praktiske oppgavene vektlegges den individuelle veiledningen og oppfølgning på alle ledd i produksjonen. All praktisk undervisning er obligatorisk så fremt studentene ikke kan dokumentere tilsvarende kunnskap. Studentene har rett til utdanningssamtale. De ulike emnene blir vurdert med bokstavkarakterer eller som stått/ikke stått. De oppgitte pensumlistene for hvert emne er veiledende. Endelige pensumlister blir gjort kjent før semesterstart.   I 5. og 6. semester skal studentene produsere en omfattende eksamensproduksjon med skriftlig produksjonsrapport/analyse. 

Praksis

I 4. semester kan man velge 2 praktiske produksjonsemner, ha ekstern praksis eller utenlandsopphold. Det er også mulig å ha praksis i et animasjonsstudio. Studentene arrangerer filmfestilvalen AnimationVolda hver høst. 

Internasjonalisering

Skolen har gode kontakter med bransjen både i inn- og utland. Animasjonsstudiet i Volda har siden starten hatt en internasjonal tilnærming. Mange lærere kommer fra den internasjonale bransjen og mye av undervisninga foregår på engelsk. Studentene drar utenlands som del av studiet og internasjonale studenter kommer til Volda. 

Kostnader

-

Anna
-
Ansvarleg
Trygve Selnes Nielsen