See list of study plans starting on:

Personlig trener

Studieprogram: 
Personlig trenar (deltid)
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
30
Studielengd: 
2 semester
Kull: 
2019
Studieplassar: 
75
Studietype: 
Vidareutdanning (bachelornivå)
Organisering
Deltid
Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Om studiet

Personlig trening er et yrke som over de siste 12 årene har hatt en eksplosiv vekst. Markedet vokser stadig med to-sifret tall og med det økende behovet for kompetanse innen helse og livsstil er dette en utdannelse det er stort behov for i fremtiden.

Personlig Trener utdannelsen skal tilrettelegge for at studentene skal kunne forstå trenings- og helse på individnivå. Emneplanen er utfyllende og dekker alle de nødvendige kravene markedet i dag stiller til Personlige Trenere.

Studentene vil motta både teoretisk og praktisk undervisning og skal vise den tilstrekkelige kunnskapen for å kunne arbeide selvstendig som Personlig Trener etter bestått utdannelse. 

Studiet gir også en sertifisering Level 4 fra European Health and Fitness Association (EHFA) som tilfredsstiller Europeiske krav til utdannelse innen Personlig Trening.

Læringsutbytte

Læringsutbyttet må ses i sammeheng med innhold og arbeidsmåter i emna. I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgende læringsutbytte etter fullført studieprogram:

Kunnskapar

Studenten

 • Har grunnleggende kunnskap om menneskekroppens oppbygging og funksjon
 • Har kunnskap om i hvilken grad fysisk aktivitet og helse henger sammen, og hvordan man benytter fysisk aktivitet som et verktøy for optimal helse og folkehelse
 • Har kunnskap om faglige begreper og terminologi, og kjenner til forsking innenfor feltet
 • Har kunnskap om hvordan kroppen fungerer under fysisk belastning
 • Har kunnskap om de ulike makronutrientene og deres rolle i human ernæring, samt kjenne til kostholdsråd for å fremme helse
 • Har kunnskap om hvordan tester benyttes for å kartlegge helse og kapasitet
 • Har kunnskap om hvordan menneskekroppens optimale bevegelse foregår, samt hvordan individuelle faktorer påvirker bevegelse
 • Har kunnskap om hvordan trening kan tilpasses individet i ulike kundegrupper
 • Har kunnskap om grunnleggende kommunikasjonsverktøy og begreper innen mental trening
 • Har kunnskap og forståelse for en personlig treners hverdag i dagens marked
Ferdigheiter

Studenten

 • Kan møte og kommunisere med kunden på en profesjonell måte
 • Kan kartlegge helse og kapasitet, og formulere hensiktsmessige målsettinger for ulike individuelle PT-kunder og grupper
 • Kan lage individuelt tilpassede treningsprogram for ulike PT-kunder basert på gjennomgått teori
 • Kan sette opp et grunnleggende sunt kosthold basert på forståelsen næringsbehov og i tråd med kundens målsetting
 • Kan instruere øvelser, veilede og motivere PT-kunden på en sikker og trygg måte som kan bidra til å forbedre helse
Generell kompetanse

Studenten

 • Kan planlegge og gjennomføre personlig trening for friske voksne mennesker
 • Har innsikt og kan reflektere rundt rollen som personlig trener og relevante fag- og yrkesmessige problemstillinger
 • Kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre som har bakgrunn innen fagområdet trening og helse, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • Kan reflektere rundt rollen som personlig trener i et folkehelseperspektiv
 • Kan vise evne til etisk refleksjon og utvise respekt for enkeltindividet, i tillegg til å reflektere over egen samhandling
Organisering og arbeidsmåtar

Studiet består av et emne på 30 studiepoeng

Studiet har både teoretisk og praktisk tilnærming til fagområda. Studiet er basert på tradisjonelle undervisningsformer som forelesninger, diskusjoner og gruppeoppgaver, samt nettleksjoner. Det gjennomføres praktisk økter med fokus på: praktisk kunnskap fra emner som grunnleggende anatomi, via treningslære og ernæring til salgs- og coachingkunnskap. I tillegg får du kompetanse på de ulike treningsmetodene som er aktuelle i dagens marked.

Vurderingsformer:

Den teoretiske eksamenen består av en 3 dagers kasusbasert hjemmeoppgave som også inkluderer 50 kortsvarsspørsmål. Det kreves totalt 80 % korrekt besvarelse for å få godkjent besvarelsen og det forventes at eksamen skal reflektere eksamensformen.

Den teoretiske eksamen vil være grunnlaget for den praktiske eksamen.

Praktisk eksamen består av en times praktisk gjennomgang per person i studio.

Eksaminasjonen er basert på besvarelsen av den teoretiske hjemmeoppgaven og respektive kasus. Kasus vil utsendes studenter for forberedelse til den praktiske eksamen omtrent en uke før eksamensdato.

Personlig trener, oppstart haust
Navn: 
Personlig trener, oppstart haust
Emne2019 Haust2020 Vår
1515
Kostnader

52. 900,-

Anna
Seksjonen nytter Canvas i kommunikasjon med studentene. Gjennom undervisninga vil studentene få et bevisst forhold til bruk av IKT. Informasjonsteknologi vil være et redskap i samband med informasjonssøking, arrangement, studentpresentasjoner og undervisning i faget. Krav for å få godkjent studiet: Godkjent alle emne, betalt studieavgift.
Ansvarleg
Mailinn Corrado-Knutsen mailinn.corrado-knutsen@hivolda.no