Praksisstudiar i utlandet - sosialfag

Kan du tenkje deg 14 veker med utfordrande og spanande praksis i utlandet?

Sentralt i barnevernspedagog - og sosionomutdanninga står obligatorisk klientretta praksis som er i 5.semester av studiet. Som student kan du velje om du vil søkje gjennomføring av klientretta praksistudie i Norge eller utland. Gjennom direkte kontakt med yrkesfeltet og brukarar av sosialfaglege tenester skal studentane vidareutvikle sin kompetanse. Studentane skal relatere dei teoretiske kunnskapane frå studiet til praktisk sosialt arbeid. Eit mål er at gjennom refleksjon og analyse skal studentane sjå samanhengar mellom situasjonar, rammer og arbeidsmåtar i sosialt arbeid i ulike kontekstar. 

Internasjonal erfaring på CV

Ved å ta denne praksisen i utandet får du relevant og internasjonal arbeidserfaring, samtidig som du får høve til å bidra med viktig sosialfaglig kompetanse på ulike felt og prosjekter. Å praktisere sosialt arbeid i utlandet gir deg innsikt i korleis faget blir praktisert i andre land/samfunn. Samtidig vi det å bu og delta i nye kulturar fremme forståing og respekt for andre menneske i ein ny kontekst. I dagens fleirkulturelle samfunn er dette høgst relevant og etterspurt.

Vi har praksisplasser innan ulike organisasjoner og institusjoner som arbeidar med rusrelaterte problem, psykisk helse, barneheimar, flyktningmottak, rehabilitering, kvinnesenter, skule/dagsenter for utviklingshindra. Vi har samarbeidsavtaler i India, Tanzania, Kenya, Hellas og Irland. 

Studentane får same fagleg oppfølging frå høgskulen underveis i praksisstudiet som studentar med praksisplass i Norge. Studenter får tildelt ein veiledar på praksisplassen og i løpet av praksisperioden vil kontaktlærar frå høgskulen besøke studenten/ane på praksisplassen.

Les om sosialfagstudenter på praksis i India og Afrika her og her.

Tilgjengelege praksisplassar for semesteret 2020 haust

India - Mangolore

1. Chetana Child Develop Center. Skule/dagsenter for funksjonshindra

Senteret er skule og dagsenter for barn og vaksne med funksjonshindringer. Det blir gitt individuell undervisning og undervisning i grupper. Barna får mest undervisning i generell kunnskap, språk, matematikk og forming, de voksne får arbeidstrening og aktivitete tilrettelagt deres motoriske og kommunikative evner. Senteret gir også tilbod om trening og fysioterapi i skuletida for dei som har behov for dette.

Chetana er en av fleire skuler/sentre organisert i en frivillig non-profit organisasjon, og er derfor avhengig av donasjoner fra private sponsore, i tillegg til statleg støtte.

På senteret er det et flerfaglig miljø, da de tilsatt er spesialpedagoger, sosialarbeidere, logopeder/terapeuter, fysioterapeutar. I tillegg har senteret mange frivillige, i tillegg til assistenter. De samarbeider også med andre dagsentre i Mangalore.

Nettside:http://chetanasociety.in/

 

2. LINK deaddiction center:

Rusbehandling - 1 institusjon; menn/kvinner

 

3. Kripa Foundation:

Rusbehandling- 1 institusjon;menn

 

India - Goa


1. Kripa Foundation – Goa de-addiction & rehabilitation Centre
Goa de-addiction & rehabilitation Centre er eit rehabiliteringssenter for menneske som ønskjer behandling for ulike typer avhengigheit. Dei fleste av bebuarane på senteret er alkoholikarar. På senteret er 12-trinnsprogrammet den mest sentrale tilnærminga i behandlinga. Som del av programmet er det tilbod om individuelle samtalar, gruppeterapi, familieterapi og arbeidsterapi. Ettervern er ein del av programmet. Senteret er eigd av ein privat organisasjon (Kripa Fundation) med 27 rehabiliteringssenter ulike stadar i India, og i tillegg ti senter i andre land.

http://deaddictioncentres.in/rehabcentre/kripa-
foundation-goa-2

 

2. Stop Child Abuse Now (Panjim):

Familiesenter.

 

 

 

 

India- Kerala

1. Gateprosjekt/rehabilitering

2 institusjonar - Målgruppe for organisasjonen er heimlause kvinner og menn. I rehabiliteringsperioden blir det gitt husly, mat, helsehjelp, aktivitetstilbod og jobbtrening.

Nettside til organisasjonen her:http://www.snehalayamangalore.com

Tanzania - Moshi

I Moshi har vi praksisplasser på 4 ulike institusjonar/senter for barn og unge.

Tuleeni Orphans Home

Upendo Childrens home

Simbas Footprints Foundation

Umoja na Upendo Community Centre

Kilimanjaro Centre

Tanzania - Moshi og Zanzibar

Her har vi praksiosplasser på 1 institusjon for barn og unge:

Montessori School and Orphanage in Bububu

 Vi har også praksisplasser på 2 rusinstitusjonar:

Detroit Soberhouse

Kenya - Nakuru

Arap Moi Childerns home er ein barneheim for barn og unge i alderen 0-18år. Det er ein stor institusjon med omtrent 200 barn. Barneheimen er statleg og ligger under "Child welfare society of Kenya". Barneheimen har eigen spebarnsavdeling med omsorgsarbeidarar, kjøkkenavdeling med kjøkkenpersonale og  eigen barneskule. Dei litt eldre barna går på skulen utanfor barneheimen. Dei har som mål at alle barna skal få skuletilbud.

Barneheimen har sosialarbeidare som jobber på alle avdelinger, men dei jobbar også med oppgaver som forsterheim og adopsjon.

Barneheimen er avhengige av frivillige donasjoner frå lokalsamfunnet for å kunne gi barna det dei treng.

 

Irland - Cork

Cork Simon Community er ein organinsasjon som er eit lavterskel senter for huslause, rus og psykiatri.

Organisasjonen tilbyr ulike hjelpetiltak som blant anna oppsøkande arbeid ute på gata, suppe stasjoner og i tillegg har dei High support housing. Det er fem hus som tilbyr støtte og hjelp til brukarar som bur der. Desse har ofte samansatte utfordringar innan psykiatri og rus. Organisasjonen kjemper for eit samfunn utan heimlause og dei jobbar etter Housing first- modellen. Modellen går ut på at man først må ha tak over hovudet før ein kan begynne å jobbe med andre utfordringar.

 

 

Hellas - Athen

I Athen samarbeidar vi med Sosialarbeidare uten grenser som tilbyr norske studentar innan sosiale fag praksisplassar.

www.sosialarbeidere.no

Om praksisplassen: The HOME Project

The HOME Project er en humanitær organisasjon som ble stiftet i 2016 for å sikre trygghet for mindreårige flyktninger og migranter som ankommer Hellas alene. De drifter 11 shelters i Athen som tilbyr over 220 mindreårige et stabilt hjem. Til forskjell fra asylsystemet i Norge, møter barna et holistisk system der alle støttefunksjoner er tilgjengelig under samme tak. Dette gjelder både eksempelvis juridisk, psykologisk og medisinsk støtte, så vel som basisbehov som å lage mat og å få tilgang til utdanning og opplæring. Organisasjonen har også som mål at minst 50 % av ansatte på sine shelters selv skal være flyktninger.
I desember 2018 mottok The HOME Project 4 millioner euro fra IKEA Foundation for å skalere sitt arbeid.

Om omsorgssentrene og arbeidsoppgaver:
Omsorgssentrene er et botilbud for enslige mindreårige flyktninger fra 8-18 år. Som praksisstudent får de innsyn i den daglige driften av senteret, som for eksempel samtaler med mindreårige, kartlegging, familieoppsporing og miljøterapi, og kan få tildelt faste oppgaver om studenten føler seg trygg med. Tidligere praksisstudenter har arrangert norsk- og engelskkurs, fotballturnering, svømming og andre psykososiale aktiviteter

Korleis søke ?

Våren 4.semster vil det tidlig bli gitt god informasjon om praksisstudier i utlandet.Informasjon om praksis i utlandet får studentene fra praksisansvarlige for Bachelor i sosialt arbeid. Du skal sende individuell søknad innan ein gitt frist. Etter utgått søknadsfrist må studentane gjennom ei intervjurunde med faglærar før endeleg avgjerdsle om studenten får praksisplass i utlandet.

 

Kva krav stillast ?

Studentar som skal ha klientretta praksisstudium i utlandet må ha gode språkkunnskaper og innstilt på å følge opp studiet og dei krava som blir forventa. 

 

 

 

Kristin Sævik

For meir informasjon

Kontaktperson: Praksiskoordinator Lene Hovde

 

Du finner oss på Hans Strøm-huset her