Oppdrag og utviklingsarbeid

I tillegg til det ordinære studietilbodet for gjeldande studieår held vi forskingsbaserte kurs, studiedagar, foredrag, driv prosjekt og utviklar nye etter- og vidareutdanningstilbod innan digital kompetanse, til dømes:

 • Programmering i skulen
 • Profesjonsfagleg digital kompetanse
 • Digitalisering i skulen
 • Fagfornyinga og digital utvikling i skulen
 • 21st century skills og framtidas skule
 • Læring og klasseromsleiing i teknologirike klasserom
 • Pedagogisk bruk av nettbrett
 • Begynneropplæring med digitale ressursar
 • Makerspace og nye typar læringsareal
 • Tilpassa opplæring med digitale ressursar
 • Læringsdesign med digitale ressursar
 • Omvendt undervisning og filmressursar i læring
 • Didaktisk bruk av samansette tekstar
 • Tverrfagligheit og samarbeidslæring med digitale ressursar
 • Leiing av digital skuleutvikling
 • Digital didaktikk

Prosjekt og utviklingsarbeid:

Digital kompetanse-miljøet har prosjektansvar for DigiGLU - Digital kompetanse i grunnskulelærarutdanninga ved Høgskulen i Volda, eit stort utviklingsprosjekt der kun 4 andre institusjonar nasjonalt fekk prosjektmidlar frå Udir. Prosjektperioden er 2018-2020.

I samarbeid med Ulstein kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune har vi utvikla Ulstein-modellen for arbeidsplassbasert vidareutdanning av lærarar der ein driv kompetanseheving av alle lærarar og leiarar i ein kommune.