IKF102 Idrett og samfunn

Emnekode: 
IKF102
Varighet: 
1 semester
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Undervisningssemester: 
2022 Haust
Emnenavn på engelsk: 
Sport and society
Emnenavn på bokmål: 
Idrett og samfunn
Eksamenssemester: 
2022 Haust
Undervisningsspråk: 
Norsk
Krav til forkunnskapar

Ingen. 

Om emnet

Emnet gir ei grunnleggjande innføring i temaet idrett og samfunn.

Denne delen omhandlar samfunnsmessige problemstillingar retta mot den organsierte barne- og ungdomsidretten.

Hovudtemaet for kurset er idrettshistorie, idrettssosiologi, sjølvoppfatning i idrett, psykologiske læringsklima og læring i idrettsgrupper. 

Dei praktiske kursa i emnet er i hovudsak arbeid med didaktiske problemstillingar og fagleg kunnskap knytt til tilrettelegging for læring og utvikling for ulike grupper i orientering, friidrett, kystfriluftsliv, leik og idrettsaktivitetar.  

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført emne:

Kunnskapar

 Studenten: ​

 • har innsikt i idretten si historie, verdigrunnlag og samfunnsmandat  
 • har innsikt i tema sjølvoppfatning og idrett 
 • har grunnleggjande kunnskap om psykologiske læringsklima og læring i idrettsgrupper
 • har innsikt i relevant forskings- og utviklingsarbeid innanfor fagområdet 
 • har kunnskap om grunnleggande kystfriluftsliv og ferdsel i kystnære strøk 
 • har fagkunnskap og didaktisk kunnskap knytt til å leie instruksjon i orientering, friidrett, kystfriluftsliv, leik, idrettsaktivitetar og tidsaktuelle rørsleformer
 • har kunnskap om korleis ein kan planlegge, legge til rette for, tilpasse og gjennomføre praktisk metodiske opplegg i utvalde aktivitetar 
Ferdigheiter

Studenten: 

 • kan sjå på idretten i samfunnet frå eit større samfunnsperspektiv 
 • kan reflektere over idrettshistoriske og idrettssosiologiske problemstillingar 
 • kan kommunisere om problemstillingar knytt til kroppsleg læring som er relevante i den organiserte idretten 
 • har kunnskap om grunnleggande kystfriluftsliv og ferdsel i kystnære strøk
 • kan ta seg fram og leggje til rette for ferdsel i ukjent terreng ved hjelp av kart og kompass
 • kan bruke digitale verktøy i orienteringa både i terrenget og i undervisninga
 • kan identifisere farer og ivareta tryggleik i ulike aktivitetar og rørslemiljø 
 • kan planleggje, leie, leggje til rette for, gjennomføre og vurdere allsidig aktivitet for ulike målgrupper på ulike utviklingsnivå og med ulike føresetnader 
 • har erfaring med grunnleggjande fagdidaktikk i praksis, og kan vise fagleg kunnskap og didaktisk refleksjon 
Generell kompetanse

Studenten: 

 • kan trekke hovudlinjene i norsk idrettshistorie frå ca. år 1000 og fram til i dag 
 • kan gjere greie for idrett som idrettssosiologisk fenomen 
 • kan reflektere over idretten sin plass i samfunnet
 • kan kommunisere om problemstillingar knytt til organisert idrett og kroppsleg læring 
 • kan reflektere- og kommunisere om problemstillingar knytt til opplæring- og instruksjon i orientering, leik og idrettsaktivitetar, friidrett og kystfrilufliv
 • kan ta ansvar for kontinuerlig utvikling av eigen profesjonalitet 
 • kan forstå, utøve og utvikle eigen profesjonalitet som trenar og kroppsøvings/idrettslærar  
Praktisk organisering og arbeidsmåtar

Ein vil variere mellom forelesingar, seminar, digitalt læringsarbeid, gruppe- og individuelt arbeid. Undervisning i kystfriluftsliv vil foregå på Yksnøya. Anna undervisning vil foregå i sal og på Høgskulen sitt uteområde eller i nærmijøet.

Ved digital undervisning i zoom vert det stilt krav om aktiv deltaking.

Canvas vert nytta i kommunikasjon med studentane. 

 

Emnet vil bestå av: 

Kurs 1: Idrett og samfunn 

Praktiske kurs med fokus på didaktiske problemstillingar knytt til tilrettelegging av aktivitetar i ulike rørslemiljø i kroppsøving og idrett:

Kurs 2: Orientering 

Kurs 3: Leik og idrettsaktivitetar 

Kurs 4: Friidrett 

Kurs 5: Kystfriluftsliv 

Vilkår for å framstille seg til eksamen

Frammøtekrav:

Krav om 80% oppmøte i kurs 1, 2, 3 og 4 

Krav om 100% deltaking i kurs 5 

Obligatorisk undervisning kjem fram av kvar einskild kursplan.

 

Arbeidskrav:

 • Individuell skriftleg innlevering i kurs 1. Omfang: 800-1000 ord 

 • Godkjent praktisk metodisk oppgåve (PMO) med individuell/gruppevis rapport i utvalt kurs  

 • Godkjent arbeidskrav/innlevering i kurs 2, 3 og 4. 

Sensorordning
Maksimumstal: 
55
Emneansvarleg: 
Mailinn Corrado-Knutsen
Materialavgift

200 kr

Emnet inngår i følgande studieprogram
 • Idrett og kroppsøving - årsstudium
 • Idrett og kroppsøving - bachelor
VurderingsformGrupperingVarighetKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerOmfang
Munnleg eksamen
Individuell
20-25 minutt
A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
100
Kurs 1: Idrett og samfunn
Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt
Individuell
3 Dagar
Stått eller ikkje stått
Kurs 5: Kystfriluftsliv.
Vurderingsgrunnlag: Praktisk dugleik og aktiv deltaking på tur, førebuing og etterarbeid.
Godkjent av: 
Unni Hagen