Media Literacy and Learning Design

Forskargruppa omfattar  representantar frå fagutviklingsgruppene i alle GLU-faga, andre faglærarar i GLU med digitale utviklingsprosjekt, samt masterstudentar i GLU som har PfDK og digital didaktikk som masterprosjekt.

Forskargruppa har ansvar for evaluering og følgeforsking på DigiGLU. DigiGLU-prosjektet har som mål å vidareutvikle den profesjonsfaglege digitale kompetansen til både lærarstudentar, tilsette i lærarutdanninga og i praksisfeltet. Prosjektet er finansiert av Kunnskapsdepartementet. Forskingsdelen av prosjektet blir finansiert som eigeninnsats frå HVO. 

Det er eit uttalt mål at ein skal finne gode modellar for ‘kvardagsforsking’ i prosjektet, t.d. 
•    Kartleggingsstudiar – systematisering av kva digitale læringsressursar som blir nytta i ulike fag og korleis i praksisfeltet 
•    Forsking på eigen praksis, utvikling i lag med studentar og praksisfelt 
•    Utprøving av ressursar og læringsdesign basert på aksjonsforsking/design-based research 
 
Samtidig er det eit overordna ønske for dei 5 prosjektinstitusjonane å få etablert eit godt kvantitativt måleverktøy for profesjonsfagleg digital kompetanse som kan nyttast i følgeforskinga på tvers av institusjonane. 
 

Leiarar: 

Kjetil Høydal

Rune Krumsvik

Medlemmar: 

Kristin Sjøhelle  

Gudrun Kløve Juul 

Ingrid Saure 

Maren Nesse 

Guro Solheim 

Monica Gjelsten 

Hjalmar Eiksund 

Oda Heidi Bolstad 

Kim Andre Stavenæs Refvik

Nils Magne Magerøy 

Eirik Hammersvik

Karen Brænne

Sissel Midtlid

Knut-Einar Lillebø-Voll

Iselin V. Waage

Randi Myklebust

Reidun T. Øye

Jan Håkon Vikane

Helga Løvoll

Einar Løken

Kristin Hatlebrekke FOU

Bente Afset

Lina Rebekkaa Kobberstad

Vibeke Jensen

Ingrid Vee Hagestuen

Synnøve Moltudal

Synnøve Amdam